Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS084/Tart - SKLEROZAN POLİKİSTİK ADENOZİS VE PAROTİSİN DİSGENETİK POLİKİSTİK HASTALIKLARI BİRLİKTELİĞİ, BİR OLGU SUNUMU.
Baş ve Boyun Patolojisi
Devrim Kahraman1, Pınar Yalvaç1, Eylem Akar2, Özgür Özen3, Ömer Günhan1
1Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü
2İstanbul Acıbadem Hastanesi
3Ankara Memorial Hastanesi
 

Giriş

Sklerotik polikistik adenozis (SPA) nadir bir benign tükrük bezi lezyonudur. Morfolojik olarak memenin fibrokistik değişikliklerine benzer. Tükrük bezinin non-neoplastik epitelyal lezyonları altında gruplanmasına rağmen son yapılan yayınlarda (1,2) SPA’in monoklonal yapıda olduğu ve hatta neoplastik bir büyüme paternine sahip olduğu düşünülmektedir. SPA’in ayırıcı tanısı neoplastik ve non-neoplastik tükrük bezi lezyonları arasında çeşitlilik gösterir. Bunlardan biri de Disgenetik polikistik hastalıktır (DPH). DPH tükrük bezi glandlarının genişlemesi ve dantelsi bir gönüm alması ile karakterli, daha çok kadınlarda ve sıklıkla her iki parotiste birlikte seyreden bir hastalıktır. Bu hastalarda ayrıca böbrek, karaciğer, akciğer ve pankreasta polikistik değişiklikler görülebilir. İki lezyonun tanınması ve ayırıcı tanısı önemlidir. Ayrıca SPA ve DPH ‘ın bir arada bulunduğu olgu literatürde bildirilmemiştir.

Olgu

35 yaşında kadın hasta. Çene sağ tarafta şişme şikayetiyle hastaneye başvurmuştur. Yapılan USG de 2,5 cm çapında solid lezyon yanısıra her iki parotis parankiminde milimetrik boyutlarda kistik oluşumlar saptanmıştır. Operasyon sonrasında incelenen dokuda milimetrik boyutta multikistik tükrük bezinde 2,5 cm çapında iyi sınırlı nodüler lezyon saptanmıştır. Alınan örneklerde iyi sınırlı kapsüllü lezyonun; sklerotik stroma içerisinde kistik yapılanmalar, epitel proliferasyonu gösteren duktuslar ve apokrin metaplazi alanlarından meydana geldiği izlenmiştir. Hücresel atipi içermeyen lezyona uygulanan immünohistokimyasal belirteçlerden Ki67 ile proliferasyon indeksi düşük saptanmış olup; P53 ile bir-iki adet nükleer boyanma izlenmiştir. P63 ile bazal tabaka hücreleri gösterilmiştir. Çevre parotis dokusunda ise tüm alanlarda kistik yapılar dikkati çekmiştir. Bu kistik yapılar küboidal epitel ile döşenmiş olup kistik lümende eozinofilik sekret varlığı mevcuttur. Bu bölgede de atipi ya da mitotik aktivite saptanmamıştır. Hasta bu bulgularla tekrar incelenmiş böbrek, karaciğer ya da pankreasta kistik görünüm saptanmamıştır.

Sonuç

SPA ve DPH ‘ın her ikisi de nadir görülen lezyonlardır. Her iki lezyonun bir arada görüldüğü bir vaka daha önce literatürde bildirilmemiştir. Bu lezyonların saptanması ve ayırıcı tanısı önemli olmakla birlikte DPH tanısı alan hastaların diğer organlarının kistik hastalıklar açısından araştırılması da gereklidir.

Anahtar Kelimeler : Sklerotik polikistik adenozis, disgenetik polikistik hastalık, tükrük bezi lezyonları, parotis