Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Tiroglossal kanal kisti içerisinde gelişen tiroid papiller mikrokarsinom: olgu sunumu
Burcu Kemal Okatan 1 Hatice Küçük 1 Ayten Livaoğlu 1
1 Sbü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Trabzon

Özet

GİRİŞ

Tiroglossal kanal kisti(TKK) tiroidin konjenital kanal kisti içerisine en sık görülen formudur .TKK içerisinde malignite gelişme riski %1 dir . Ve en sık tiroid papiller karsinom gelişir.Olgumuzda TKK de gelişen papiller mikrokarsinom olgusu sunulmuştur.

OLGU

Boyun bölgesinde şişlik nedeniyle kulak burun boğaz (KBB) polikliniğine başvuran 37 yaşında bayan hasta TKK nedeniyle cerrahi yapıldı. Makroskopik incelemesinde 3x1,5x1cm ölçülerinde kistik alan içeren doku örneği içerisinde daha sert gri renkli 0,4 cm lik alan dikkati çekti.Mikroskopisinde yer yer papiller dallanmalar gösteren, folliküler yapılar halinde şeffaf nükleuslu, yarık ve inklüzyon yapıları içeren tirositlerden oluşan gruplar izlendi. Yapılan immünhistokimyasal (İHK) çalışmalarda HBME-1 (+), CK 19(+),TTF-1 (+) sonuç vermiştir. Hastaya TKK de gelişen papiller mikrokarsinom tanısı konulmuştur.

SONUÇ

TKK ?de karsinom gelişimi oldukça nadirdir ve olguların %1 inden azında gözlenir. En sık görülen papiller karsinomdur. TKK?den gelişen papiller karsinomlar klinik olarak benign tiroglossal duktus kisti gibi seyir gösterir. Tiroidin papiller karsinomunun tiroidde hiçbir belirgin lezyon olmaksızın metastaz yaptığı düşünüldüğünde tiroglossal kistte görülen papiller karsinomun primer olup olmadığını netleştirmek gereklidir. Kistin epitel duvarının olması, kistin içinde veya yakınında normal tiroid dokusunun olması ve tiroidin histopatolojik incelemesinin normal olması gerekmektedir . Nadir görülmesi nedeniyle tiroglossal kist zemininde gelişen papiller tiroid karsinomları klinik olarak gözden kaçabilir. Bu nedenle malignite akılda tutulmalı ve kliniko- patolojik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır