Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Afife Uğuz1, İbrahim Metin Çiriş1, Erdoğan Okur2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta

Özet

GİRİŞ: Adenoid kistik karsinom tükrük bezinin malign epitelyal tümörüdür. Tüm baş boyun kanserlerinin % 1’ den azını, tüm tükrük bezi tümörlerinin % 10’ dan azını oluşturur. En sık oral kavitede daha sonra sırasıyla sinonazal trakt ve orofarinkste bulunur. Orofarinkstede de tonsiller en nadir görüldüğü yerlerdendir. Burada palatinal tonsilde adenoid kistik karsinom olan bir olgu sunuldu.

OLGU: Yetmiş beş yaşında erkek hasta yutmada güçlük şikayeti ile hastanemiz kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu. Hastaya yapılan muayenesinde sağ tonsilde 3x2 cm boyutlarında kitle saptandı ve hastaya yapılan sağ tonsillektomi materyali bölümümüzde incelendi. Makroskobik incelemede 4,5x1,5x1,5 cm boyutlarında krem renkli tonsillektomi materyali olarak değerlendirildi. Mikroskobik incelemede PAS-AB ile tümör çevresinde fokal miksoid değişiklikler görüldü. İmmunhistokimyasal incelemede tümörde S-100 ile pozitif boyanma. P63 ile negatif boyanma görüldü. Morfolojik bulgular immunhistokimyasal boyamalarla desteklendi. Lenfovasküler ve perinöral invazyon görülmedi. Adenoid kistik karsinom, grade 2 tanısıyla rapor edildi. Hastanın ameliyat sonrası 1 ay içerisindeki kontrollerinde yapılan PET-BT’ sinde sağ tonsil lojunda rezidü tümör kuşkusu ve sağ üst juguler bölgede metastatik lenf nodu kuşkusu ile hastaya radyoterapi verildi.

SONUÇ: Adenoid kistik karsinom doğal seyri yavaş büyüyen lenf nodu metastazı nadiren yapan sıklıkla perinöral invazyon yapan uzak metastaz sıklığı yüksek olan bir tümördür. Palatinal tonsillerde adenoid kistik karsinom nadir görülse de tanıda unutulmamalıdır.