Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
PAP Smeardeki Atipik Misafir Hücreler: Olgu Sunumu
Işınsu Melis Deniz 1 Gonca Özgün 1 Ali Ayhan 2
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Özet

Giriş:

PAP-Smear serviks kanserinin insidans ve mortalitesini azaltmayı amaçlayan, servikal veya vajinal prekanseröz ve kanseröz lezyonların saptanmasına yönelik uygulanan bir tarama testidir. PAP-Test incelemelerinde uterus dışı malign tümör hücrelerine rastlanması ile jinekoloji dışı kanserlerin sitolojik tayini de yapılabilmektedir.

Olgu:

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekoloji kliniğine başvuran 19 yaşındaki hastanın jinekolojik muayene sırasında serviksten alınan pap smearin değerlendirilmesinde, hiperkromatik nükleuslu, kalabalık, üç boyutlu düşüşler gösteren, nükleositoplazmik oranı artmış atipik hücre grupları dikkati çekti. Bu grupların servikste sıklıkla izlenen epitelyal kökenli atipik hücre gruplarından, artmış N/C oranı, atipik görünümlü hücrelerin agregat oluşturması, nükleer pleomorfizm içermesi, yer yer hiperkromazi yer yer de hipokromazi göstermesi nedeniyle farklı olduğu görüldü. Hastanın klinik bilgilerine ulaşıldığında, dış merkezde 2017 yılında salpinjooferektomi ve omentektomi işlemleri uygulandığı ve hastaya ?Malign Mikst Germ Hücreli Tümör (Matür Teratom-Yolk Sak Tümörü)? tanısı verildiği saptandı. Hasta medikal takip için kliniğimize başvurduğu esnada BEP (Bleomcin-Etoposide-Cisplatin) tedavisi devam etmekteydi. Hastanın serum AFP düzeyinin çok yüksek olması (22906,2 IU/ml) ve Beta-HCG testinin negatif olması sebebiyle, sitomorfolojik bulguların klinik veriler ile korelasyonuyla, yaymada izlenen malign hücrelerin germ hücreli bir tümöre ait olduğu düşünüldü. Hastanın öyküsü de göz önünde bulundurularak, ?Uterus dışı maligniteye ait atipik hücreler? genel tanısı verilen hastaya ait sitoloji materyali ?Atipik glandüler hücreler: Neoplazi lehine, Uterus dışı? olarak raporlandı.

Sonuç

PAP smearlerde sekonder ve metastatik tümörler doğal lenfatik drenaj ve serviksin düşük vaskülaritesi nedeniyle sıklıkla görülebilmektedir. Genellikle servikal sitolojide görülen uterus dışı tümörler epitelyal tümörlerden köken almakta, epitelyal dışı tümör hücrelerine nadir rastlanmaktadır. Bu nedenle Bethesda Sistemi?nde germ hücreli tümörlerden düşen hücrelere yönelik edinebildiğimiz bilgilerin sınırlılığı düşünülerek olgu sunulmaya değer bulunmuştur.