Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Benign Multicystic Peritoneal Mesothelioma: Nadir Bir Olgu
Yeliz Arman Karakaya 1 Uğur Sungurtekin 2 Duygu Herek 3 Serkan Değirmencioğlu 4 Ferda Bir 1
1 Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 3 Pamukkale Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, 4 Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı

Özet

GİRİŞ

Benign multikistik peritoneal mezotelyoma (BMPM) mezotel hücrelerinden kaynaklanan nadir görülen lezyonlardır. Ameliyattan önce teşhis etmek zordur ve maligniteler ile karıştırılabilir. 1979'daki ilk tanımlamadan beri, literatürde yaklaşık 200 olgu bildirilmiştir. Genellikle premenopozal dönemdeki kadınlarda görülür, erkeklerde oldukça nadirdir. Ancak cerrahi rezeksiyon sonrası %50 oranında tekrarlama riski vardır.

OLGU

38 yaşında erkek hasta, genel cerrahi kliniğine karında kitle şikayetiyle geldi. Batın manyetik rezonans görüntülemede 21x12x15.5 cm boyutlu, sol üst kadranı doldurarak pelvik girime uzanan multiloküle kistik kitle izlendi. Kitlenin büyük kısmı omentumda yer almakta ve omental foramen yoluyla karaciğerin sol ve kaudat lobları komşuluğuna uzanmaktaydı. İntravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası kistik kitlede periferal ve septal boyanma izlendi. Belirgin solid bileşen veya komşu organ invazyonu saptanmadı. Olguya malign mezotelioma ön tanısı ile omentektomi, ince barsak rezeksiyonu, total kolektomi, parsiyel pankreatektomi, apendektomi ve splenektomi uygulandı. Makroskopik olarak omentumda, ince ve kalın barsak serozasında çeşitli boyut ve biçimlerde çok sayıda kistik yapı izlendi. Mikroskobide bazı alanlarda tek katlı, bazı alanlarda çok katlı yassı/kübik epitelle döşeli, içinde seröz sıvı bulunduran, çok sayıda kist yapısı görüldü. Kist duvarı gevşek fibrovasküler konnektif doku içeren septalarla ayrılmıştı, yer yer kanama alanları ve fibrin içermekteydi. Stromal desmoplazi saptanmadı. İmmünohistokimyasal olarak kist duvarını döşeyen hücreler kalretinin, pan CK ile pozitif; D2-40, CD34, CD31, p53, Aktin, Desmin, HMB-45 ile negatifti. Ki-67 proliferasyon indeksi <%1 saptandı. Bu bulgularla hastaya benign multikistik peritoneal mezotelioma tanısı koyduk. Olguya kemoterapi verildi. 6 aylık takibinde nüks görülmedi.

SONUÇ

Benign multikistik mezotelyoma, borderline ya da malign kistik tümörler, kistik dejeneratif değişiklikler içeren benign tümörlerle karışabilir. Klinik ve radyolojik bulgular komplike olduğu için maligniteyi düşündürebilir. Nadir görülen bu olguyu ayırıcı tanı özellikleri nedeniyle sunmaya değer bulduk.