Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Testiste sertoli hücreli tümör olgu sunumu
Nahit Topaloğlu 1 Hülya Akgün 1 Özlem Kara 1 Figen Öztürk 1 Deniz Demirci 2 Abdullah Gölbaşı 2
1 Erciyes Üniversitei Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Özet

GİRİŞ

Tüm testis tümörleri içerisinde Sertoli hücreli tümörün sıklığı %1?den daha azdır. Genellikle erişkinlerde görülen bu tümör geniş bir yaş dağılım aralığına sahiptir. Asemptomatik, yavaş büyüyen, unilateral kitle olarak karşımıza gelir.

OLGU

Elli iki yaşında diyabeti, hipertansiyonu olan ve 16 yaşındayken osteosarkom nedeniyle sağ bacağından opere olan erkek hasta testisinde ağrı ve şişlik şikayetleri sebebiyle merkezimize başvurdu. Yapılan skrotal renkli doppler ultrason incelemesinde sağ testis içerisinde 30x23x33 mm. ölçüsünde içerisinde kistik ve solid alanları olan yer kaplayıcı lezyon tespit edildi. Görünüm seminom dışı testis tümörü lehine değerlendirildi. Hastaya orşiektomi yapıldı. Makroskopik olarak; 4,5x4,5x3,5 cm. ölçülerinde orşiektomi materyaline kesit yapıldığında, 3,5x3x2,5 cm. ölçülerinde çevre testis dokusundan düzgün sınırlarla ayrılan tümöral yapı izlendi. Kesit yüzeyi solid, yer yer aralarda yarıklar halinde kistik boşluklar içeren, bej renkli, lobüle görünümdeydi. Mikroskopik olarak atrofik görünümlü, çevre testis dokusundan düzgün sınırlarla ayrılmış tümör izlendi. Fibrotik stromada dar sitoplazmalı, prizmatik hücrelerin kompleks tübüler yapılar oluşturduğu gözlendi. Bazi tübüler yapilarin içerisinde pembe homojen proteinöz materyal izlendi. On büyük büyütme sahasında 1 mitoz izlendi. Atipi ve nekroz görülmedi. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda; Pankeratin ve Vimentin ile pozitif, Beta-catenin ile sitoplazmik pozitif, PLAP, CD117, CD30, Calretinin, İnhibin ve Melan-A ile negatif, Ki-67 ile %10 pozitif izlendi. Bu bulgularla vakaya Sertoli hücreli tümör tanısı koyduk.

SONUÇ

Testiste Sertoli hücreli tümör nadir görülmekle birlikte rutin pratikte karşılaşabilecegimiz bir tümördür. Bu sebeple klinik ve patolojik özellikleriyle birlikte olgumuzu sunmaya değer bulduk.