Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS-1 GEN YENİDEN DÜZENLENMESİNİN FISH VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
Erdem Ayık1, Mualla Özcan1, Derya Kıvrak Salim2, Mehtap Türkay3, Hasan Şenol Coşkun4, İrem Hicran Özbudak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Özet

AMAÇ:

Akciğer adenokarsinomu tanısı alan hastaların yaklaşık %2’si ROS1 gen yeniden düzenlenmesine sahip olup hedefe yönelik tedaviye adaydır. Amacımız kendi toplumumuzda ROS1 mutasyonu olan tümör alt grubunu belirlemek, bu hasta grubunun özelliklerini tespit etmek yanısıra ROS1 gen yeniden düzenlenmesi varlığını değerlendirmede immunohistokimya (İHK) ve Floresans insitu hibridiasyon (FİSH) teknikleri arasındaki uyum oranını araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM:

Çalışmamıza 260 akciğer adenokarsinomu hastası alınmıştır. Hastaların demografik bilgileri, tanı anındaki tümör evreleri, son görülme tarihleri, ölmüşse ölüm tarihi gibi bilgileri, Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ve Anaplastik lenfoma kinaz (ALK) mutasyon durumları dosyalarından kaydedilmiştir. Yeterli tümör hücresi olan 226 hasta değerlendirmeye alınmış ve bütün hastalara FİSH ROS1 ve İHKsal ROS1 uygulanmıştır.

BULGULAR:

Hastaların %81,5’i erkek, %18,5’i kadındır. Hastaların yaş aralığı 29-89 olup ortalama yaş 61,4’tür. En sık izlenen asiner (%39,8) ve solid (%34,9) alt tiplerlerdir. Hastaların %57,4'ü tanı anında evre IV'tür. Hastaların medyan sağ kalım süresi 22,8 aydır. EGFR mutasyon oranı %12,3, ALK mutasyon oranı %3,81'dir. ROS1 gen yeniden düzenlenmesi olan FİSH pozitif bir hasta tespit edilmiştir. Hastamız erkek ve 62 yaşındadır. 40 paket yıl sigara kullanma öyküsü mevcuttur. Mutasyon varlığı lenf düğümü metastazında tespit edilmiştir. Hastanın genel sağ kalımı 3,5 aydır. Ayrıca iki hastada ROS1 İHK ile (+1) boyanma izlenmiştir. İHKsal ROS1'in tanı koyma gücü zayıf bulunmuş ancak ROS1 gen yeniden düzenlenmesi negatif olan hastaları bulma gücü %99 olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ:

ROS1'in EGFR ve ALK mutasyonu olmayan akciğer adenokarsinomlu hastalarda varlığının araştırılması önemlidir. Tarama testi olarak standartları belirlenmiş, güvenirliliği laboratuvara özgü şartlar altında test edilmiş İHK kullanılması daha ekonomik ve pratik bir yöntem olacaktır.