Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ANEMİYE SEKONDER MEDİASTİNAL KİTLE OLUŞTURAN EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ
Ramazan Uçak1, Ayşe İrem Kılıç1, Özlem Ton1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sbü Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Patoloji Anabilimdalı

Özet

Giriş

Mediastinal kitle oluşturan lezyonlar; içinde çok çeşitli antitelerin yeraldığı , ayırıcı tanısında kimi zaman nadir ve ilginç olabilen lezyonlar olarak karşılaşılabileceğimiz bir hastalık grubudur.

Olgu

41 yaşında kadın hasta, uzun zamandır soluk alıp-vermede sıkıntı yakınması ile anemi nedeniyle takipte olduğu kliniğe başvurdu. Pet-CT bulgularında, sağ ve sol akciğer alt lob segmentlerinden ayırt edilemeyen, büyük oranda posterior mediastende lokalize, T6-T10 vertebra seviyesinde spinal hat boyunca uzanım gösteren, 109x95x64mm ve 61x47x29mm boyutlarında,düzgün sınırlı, birbiriyle ilişkili, nodüler yapıda, akciğer kitlesi de olabileceği düşünülen büyük lezyon görüldü. Tümör tiplendirmesi ve ayırıcı tanı amaçlı tru-cut biopsi yapıldı. Doku örneklerinde rutin HE incelemede, kemik dokudan yoksun, oldukça sellüler, eritrosit,lenfosit, histiosit, megakaryosit,plazmasitlerden oluşan hücre toplulukları görüldü. Öncelikle ekstramedüller hematopoez düşünülmesine karşın, ayırıcı tanıya, Hodkgin lenfoma, Diffüz büyük hücreli lenfoma, Castleman hastalığı, Burkitt lenfoma, plazmasitom, granülositik sarkom gibi lenfohematojen bozukluklar alındı. İmmünohistokimyasal çalışma (PanCK,CD3,CD20,CD34,CD61,CD68, CD117, MPO,GlcoA) ile birlikte değerlendirildiğinde, veriler, kitle oluşturan ekstramedüller hematopoez ile uyumlu bulundu. Olgu, hematoloji kliniğince tedavi edilmekte olup, regresyon mevcuttur, 10 aydır takip altındadır.

Sonuç

Tedaviye dirençli anemilere ek olarak ortaya çıkabilen ekstramedüller hematopoez nadir, bazen fatal olabilen ve kitle oluşturabilen lezyonlardır. Mediastinal bölge kitlesel lezyon grubunda hatırlanması gereken bir antitedir.