Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM: OLGU SUNUMU
Fatih Demir1, Ceyhan Uğurluoğlu1, Sümeyye Nur Bayram1, Pınar Karabağlı1
1Selçuk Üniversitesi

Özet

Giriş

İlk olarak 1977 yılında Engleman ve arkadaşları tarafından tariflenen pulmoner hyalinize granülom, akciğerin nonenfeksiyöz fibrosklerozan bir lezyonudur. Oldukça az sayıda olgu rapor edilmiştir. Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte artmış immün cevap suçlanmaktadır. Klinik olarak öksürük, hemoptizi, göğüs ağrısı gibi nonspesifik bulgular vermektedir. Radyolojik olarak tek veya multipl lezyon ile karakterize bu olgular metastatik karsinom gibi malign, amiloidoz, romatoid nodül ve soliter fibröz tümör gibi benign durumlarla ile karışabilmesi açısından önemlidir.

Olgu

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi nedeniyle hastanemize başvuran 58 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde solunum seslerinin azaldığı görüldü. Tomografisinde sağ akciğer alt lob yerleşimli plevraya komşu tek solid nodül, FDG PET/BT çalışmasında FDG tutulumu gösteren (SUVmax:6,13) 38x37 mm boyutlarında yumuşak doku dansitesinde kitle lezyonu izlendi. Olguda malignite şüphesiyle biyopsi alındı. Histopatolojik incelemede kronik inflamasyon, alveol septalarından hafif derecede fibrotik değişikler görüldü. Bu bulgularla takip edilen hastada yapılan kontrol tomografisinde kitlenin boyutundan artış olmadığı görüldü ve morfolojik olarak da benign bir lezyonu düşündürdüğü şeklinde yorumlandı. Hastanın şikâyetlerinin artması üzerine Göğüs Cerrahisi tarafından lobektomi ve dekortikasyon yapıldı. Makroskopik incelemede parietal plevraya 1,5 cmuzaklıkta 2,5x1x1 cm ölçülerinde, kirli beyaz renkte, hafif sert kıvamlı lezyon görüldü. Histopatolojik incelemede kalınlaşmış hyalinize, amiloid birikimi ile karışabilecek keloid tipte eozinofilik, lamellar kollajen bantlar, lezyonun periferinde histiyosit, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan iltihabi hücre infiltrasyonu dikkati çekti. Kongo Red boyası ile amiloid birikimi görülmedi ve Masson Trikrom ile kollajen lifler gösterildi. Bu bulgular ile olguya Pulmoner Hyalinize Granülom tanısı konuldu.

Sonuç

Pulmoner hyalinize granülom klinik ve radyolojik olarak malign ve benign bir çok olguyla karışabilen, rekürrens gösterebilen, benign bir lezyondur ve nadir de olsa akılda bulundurulması gerekir.