Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
DEV PARATİROİD KİSTİ: OLGU SUNUMU
Hasan Gökçe1, Fahriye Seçil Tecellioğlu1, Emine Şamdancı1, Bülent Ünal2
1İnönü Üniversitesi Tıbbi Patoloji Ad
2İnönü Üniversitesi Genel Cerrahi Ad

Özet

Giriş

Paratiroid kistleri herhangi bir paratiroid bezinde görülebilen oldukça nadir lezyonlardır. Literatürde oranı %0.8-3 olarak bildirilmiştir. Dev boyutlara ulaşan paratiroid kistleri ise çok daha seyrektir. Büyük çoğunluğu asemptomatik olsa da lokalizasyonları nedeniyle tiroid kistleri ve diğer boyun kistleriyle ayırıcı tanıda zorluğa neden olurlar.

Olgu

1.5 yıl öncesinde sol nefrektomi yapılan ve multiloküler kistik renal hücreli karsinom tanısı alan 59 yaşında erkek hasta, boyunda şişlik şikayetiyle başvurmuştur. Muayenede boyun sol taraf inferiorda elastik, palpabl nodül görülmüştür. Ultrasonografide tiroid sol lob posteriorda inferiora doğru uzanım gösteren 65x50 mm boyutta lobule konturlu kistik nodül izlenmiştir. Tiroid fonksiyon testleri normal sınırlardadır. Tiroid nodülü ön tanısıyla yapılan aspirasyon sitolojisi bölümümüzde değerlendirilmiş olup “Önemi Belirsiz Atipi” olarak yorumlanmıştır. Takip ve kontrole karar verilerek 6 aylık izlem sonunda, total tiroidektomi yapılmıştır. Makroskopik incelemede tiroid sol lobla bağlantılı olmayan, tiroid kapsülü içerisinde 7.5x6x5.5 cm ölçülerinde, 0.1 cm duvar kalınlığına sahip, içi seröz sıvı ile dolu kist görülmüştür. Işık mikroskobik incelemede, lüminal yüzde ince rim şeklinde, hafif irileşmiş çekirdeklere sahip, berrak-soluk eozinofilik sitoplazmalı hücrelerden oluşan epitel içeren, duvarı vasküler yapılardan zengin kistik lezyon görülmüştür. Hastanın kliniği de dikkate alınarak ve olası metastatik tümöral bir lezyonu da dışlamak için yapılan immünohistokimyasal boyamada Sitokeratin 19 ve Parathormon pozitif; EMA, Sitokeratin 7, Vimentin, CD10, Tiroglobulin, TTF-1 ve Kalsitonin negatif olarak yorumlanmıştır. Morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olgu “Paratiroid Kisti” olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Dev boyutlara ulaşan paratiroid kistleri oldukça nadirdir. Özellikle tiroid kistlerinden ve boyunda yerleşik diğer kistik lezyonlardan ayırımı sadece sitomorfolojik ve histomorfolojik bulgular temelinde zor olabilir. Sıklıkla 4-6. dekadlarda ve kadınlarda görülse de; hastamızda olduğu gibi anamnezinde tümör tanısı olan bir hastada metastatik bir tümör olasılığı kaygısıyla ön planda ayırıcı tanıda akla gelmeyebilir. Dolayısı ile, paratiroid kistleri seyrek görülen lezyonlar olsa bile dev boyutlara ulaşabileceğinin bilinmesi ve boyunda yerleşik kistik lezyonların ayırıcı tanısında akılda tutulması önemlidir.