Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: PARATİROİD VE TİROİD LİPOADENOMUNA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL PAPİLLER KARSİNOM
Fatmagül Kuşku Çabuk1, Hürriyet Turgut1, Damlanur Sakız1, Didem Canoğlu1, Nuri Alper Şahbaz2, Deniz Güzey2, Meral Mert3, Hamide Pişkinpaşa3, Murat Sipahi4
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp

Özet

Giriş

Yağ doku paratiroid bezi, pankreas, timüs, tükrük bezi, meme gibi organlarda sıklıkla görülmesine rağmen normal tiroid bezinde oldukça nadirdir. Paratiroid bezinde ise yağ dokudan gelişen adenomlar nadir de olsa görülebilmektedir. Bu tümörün patogenezi hala tam olarak açık değildir. Tiroid ve paratiroid lipoadenomları iyi sınırlı, kapsüllü neoplazilerdir. Literatürde her ikisinin de mevcut olduğu olgular sadece birkaç tane bildirilmiştir. Papiller karsinom tiroidin en sık görülen karsinomudur. Ancak tüm bu tümörlerin birlikteliği oldukça nadirdir.

Olgu

73 yaşında kadın hasta halsizlik, yorgunluk şikayeti ile dış merkezde bir hastaneye başvurmuştur. Burada yapılan tetkiklerinde PTH:100 pg/mL, kalsiyum: 11,04 mg/dL, TSH: 0,7 değerleri saptanması üzerine hastanemizdeki endokrinoloji polikliniğine başvuran hastaya yapılan ultrasonogrofide (USG) paratiroid ile ilgili bir patoloji saptanmamıştır. Lokalizasyon amaçlı paratiroid sintigrafisi ve MR incelemelerinde de sonuç alınamaması üzerine hastaya venöz örnekleme yapılmıştır ve sağ juguler PTH baskın olarak 366,6 pg/mL saptanmıştır. Yapılan operasyonda sağ lob üst polde paratiroid lojunda adenom ile uyumlu olabilecek nodül saptanmış ve frozen incelemeye gönderilmiştir. Paratiroid dokusu ile uyumlu gelmesi üzerine multinodüler guatrı da bulunan hastaya tiroidektomi de uygulanarak işleme son verilmiştir. Bölümümüze gelen paratiroid dokusu: 3x2x1 cm boyutlarda, sarı kahverengi renkte, düzgün sınırlı nodüler doku parçası. Makroskopik olarak tiroid dokusu ise 91 gr ağırlıktadır. Sol loba yapılan kesitlerde 1,8x1x1 cm ölçülerde yer yer kalsifikasyonlu solid beyaz nodül saptandı. Mikroskobik incelemede paratiroidde yağ dokusundan zengin stromada onkositik ve esas hücrelerinden oluşan küçük hücre kümleri izlendi. Tiroid bezi sağ lobda sarı renkte tarif edilen nodülün mikroskopik incelemesinde yağdan zengin stromada ortasında kolloid içeren tirositlerden oluşan folliküller izlendi. İmmünhistokimyasal çalışmada tiroglobulin ve TTF- 1 bu alanda tirositlerde pozitif, parathormon ise negatifti. Aynı boyalar paratiroiddeki tümörde parathormon pozitif, tiroglobulin ve TTF-1 negatifti. Bu bulgular ile hastaya tirolipom ve paratirolipom tanısı verildi. Ayrıca tiroide sağ lobda 1,8x1x1 cm ve sağ lobda 1 cm çapında papiller arşitektüre sahip, üst üste binme paterni gösteren berrak nükleuslu, nükleer membranı düzensiz tirositlerden oluşan klasik tipte multifokal papiller karsinomu da mevcuttu.

Sonuç

Tiroide yağ hücreleri sıklıkla benign durumlarda nodüler hiperplazi, amiloid guatr,graves hastalığı, lenfositik tiroidit gibi ya da nadiren papiller karsinom ve folliküler tümörlerde bildirilmiştir. Lipoadenom tiroide oldukça nadirdir. İyi sınırlı kapsüllü nodül şeklinde görülür. Lipoadenom paratiroid bezinde de aynı şeklide nadir görülen bir benign neoplazidir. Paratiroid bezi çocuklarda esas hücrelerden hakim solid adalar şeklinde iken yaşla birlikte yağ oranı artar ve bezin %15-30’unu oluşturur. Paratiroid lipoadenomu iyi sınırlı ince, fibröz bir kapsülle çevrili sarı-ten rengi nodüldür. Tümör sellülaritesinin %20-90’ını yağ hücreleri oluşturur ve paratiroid hücrelerinden de baskın tipi esas hücreleridir. Paratiroid bezindeki lipoadenomla tiroid bezindeki lipoadenomu ayırt etmek zor olabilir. Özellikle frozen kesitlerde çok dikkatli olmak gerekir. Bizim olgumuzda da paratiroid adenomu ön tanısı ile frozen çalışılmıştı ve frozen sonucu paratiroid dokusu ile uyumlu olarak bildirilmiştir. Tiroid adenomu ile karşılaştırıldığında paratiroid hücrelerinin daha küçük, daha vakuollü olması, stromada ince vasküler bir paternin bulunması önemlidir. Aynı şekilde tiroide de follikül ortalarında koloidin bulunması ayırt etmede önemlidir. Ayırıcı tanısı zor vakalarda immünhistokimyasal olarak tiroglobuli ve TTF-1 tirositlerde pozitifliği ve parathormon ile paratiroid bez hücrelerinin pozitifliğinin gösterilmesi önemlidir. Papiller karsinomun da eşlik ettiği vakalar ise oldukça nadirdir.