Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Mehmet Kefeli1, Hasan Gücer2, Sultan Çalışkan1, İsmail Sayğın3, Özgür Mete4
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
4Toronto Üniversitesi, ??university Health Network??, Patoloji Anabilim Dalı, Toronto, Kanada

Özet

Amaç: Nadir görülmesi nedeniyle pediatrik yaş grubunda (≤18 yaş) tanı alan tiroid kanserlerinin klinik ve moleküler özellikleri ilgi çekmektedir. Biz de Türkiye’de endemik guatr bölgesinde pediatrik non-medüller tiroid kanseri serimizin histopatolojik özelliklerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Karadeniz bölgesindeki üç merkezin 2009-2016 yılları arasındaki kayıtlarının retrospektif incelenmesiyle pediatrik non-medüller tiroid kanserli 38 olgu çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, makroskopik ve mikroskobik bulgular kaydedildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 15.61 yıl, erkek:kadın oranı 6:32 idi. Ortalama tümör çapı 2.98 cm olarak saptandı. Olguların 37’sinde papiller tiroid karsinomu (PTK), birinde az diferansiye tiroid karsinomu mevcuttu. PTK olgularının 7’si mikrokarsinomdu (PMK). PTK olgularının 32’si klasik (25 klasik, 4 diffüz-sklerozan, 2 Warthin-benzeri ve 1 hobnail varyant), 3’ü folliküler ( 3 invaziv folliküler varyant) ve 3’ü solid (3 solid varyant) büyüme paterni göstermekte idi. İki PTK fokal dediferansiasyona sahipti. Multifokalite 14 hastada izlendi, bunların 12’si PMK idi. PMK’ların toplam oranı %39.47 idi. Vasküler invazyon 13, lenfatik invazyon 24 tümörde mevcuttu. Metastatik lenf nodu 18 hastada izlendi. Yedi hastada tiroid dışı yayılım mevcuttu.

Sonuç

BRAF benzeri fenotipi ile ilişkili klasik büyüme paterninin varlığı endemik guatr bölgesindeki pediatrik tiroid karsinomlarında en yaygın yapısal patern olarak dikkati çekmektedir. Epidemiyolojik bir bakış açısıyla, PTK’nın non-invaziv folliküler varyantının (şu anda bilinen adıyla NIFTP) yokluğu ve görece PMK’nın yüksek sıklığı (yaklaşık %40) bu serinin ayrıca önemli bulgularıydı.