Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: PARATİROİD KARSİNOMU
Ceyhan Uğurluoğlu1, Fatih Demir1, Pınar Karabağlı1, Sümeyye Nur Bayram1
1Selçuk Üniversitesi

Özet

Giriş

Paratiroid karsinomu, yıllık insidansı 10.000.000’da 1,25-5.73 arasında olan nadir görülen bir endokrin kanser tipidir. Klinik bulguları yüksek PTH sekresyonu ve buna bağlı sekonder hiperkalsemidir. Preoperatif ve postoperatif olarak paratiroid adenomundan ayrımı zordur ve çoğu zaman gözden kaçabilmektedir.

Olgu

Kronik böbrek yetmezliği, nefrolitiazis ve 8 yıl önce paratiroid adenomu tanısyla operasyon öyküsü olan 49 yaşındaki erkek hasta. Yapılan tetkiklerinde; kalsiyum 14,4 mg/dl ve parathormon 2091 ng/L saptandı. Boyun ultrasonografisinde ve sintigrafisinde sağ paratrakeal alanda ve sağ tiroid lobu komşuluğunda büyüğü yaklaşık 31x20 mm ölçülerinde belirgin kanlanma gösteren hipoekoik solid nodüler lezyonlar görüldü. Paratiroid adenomu ön tanısıyla ameliyata alınan olguya intraoperatif frozen inceleme istendi. Frozen incelemesinde kalın fibröz bantlar, belirgin mitotik aktivite ve perinöral, lenfovasküler invazyon görüldü. Olgu malignite yönünde bildirildi. Bunun üzerine total tiroidektomi yapıldı. Olguda, 80x30x20 mm ölçüsündeki tiroidin büyük lobunda, kapsül altında yerleşen ancak kapsül bütünlüğünü bozmamış 32x22x16 mm ölçüsünde, kirli beyaz renkte, düzgün sınırlı nodüler lezyon görüldü. Frozen’a gönderilen paratiroid dokusuyla aynı özellikleri gösteren, PAS+ belirgin intrasitoplazmik granüllü hücrelerden oluşan, belirgin mitotik aktivite, perinöral invazyon ve damar invazyonu gösteren tümörün, kendi kapsülünü invaze ettiği ancak tiroid kapsülünü invaze etmediği görüldü. Yapılan immünohistokimyasal çalışmada; PTH, NSE ve kromogranin immünopozitif, kalsitonin, tiroglobulin ve TTF-1 immünonegatif olarak saptandı. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde olgu paratiroidkarsinomu lehine yorumlandı.

Sonuç

Paratiroidkarsinom’u nadir görülen bir tümör olup, hiperparatiroidizm bulguları ile karşımıza çıkar. Lezyonun 3 cm den büyük olması, PTH düzeylerinin normalin 3 katından fazla olması belirgin kemik ve böbrek bulguları ve görüntülemede çevre doku invazyonunun ve metastazların gösterilmesi paratiroid karsinomunu desteklese de preoperatif hatta intraoperatif olarak paratiroid adenomundan ayrımı oldukça zordur. Histopatolojik olarak kalın fibröz bantlar, nekroz, solid büyüme, artmış mitotik indeks, nükleer atipi, düzensiz sınırlar, çevre doku invazyonu, perinöral ve lenfovasküler invazyon gibi özellikler paratiroid karsinomunu desteklese de gözden kaçabilmektedir. Bu yüzden bütün paratiroid dokuları incelenirken paratiroid karsinomu yönünden de dikkatli olunmalıdır.