Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
Afife Uğuz1, İbrahim Metin Çiriş1, Hasan Erol Eroğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

Özet

GİRİŞ: Tiroid kanseri en sık endokrin malignite olmakla birlikte tüm kanserlerin %1’ idir. Tiroid kanserinin morfolojik tipleri: papiller tiroid karsinomu, folikül karsinom, medüller karsinom, anaplastik karsinom ve tiroid lenfomalarıdır. Hashimoto tiroiditi ve medüller tiroid karsinomu ilişkisinin olduğunu bildiren çok az çalışma bulunmaktadır. Burada Hashimoto Tiroiditli bir hastada medüller tiroid karsinomu ve papiller tiroid mikrokarsinomu birlikteliği olan bir olgu sunuldu.

OLGU: Otuz yaşında kadın hasta dış merkezde alınan İİAB’ si malignite yönünden kuşkulu ön tanısıyla bölümümüze konsülte edildi. Hazır PAP ve Giemsa boyalı preperatlar tarafımızca incelendi ve malign sitoloji, medüller karsinom ile uyumlu şeklinde rapor edildi. Hasta daha sonra hastanemiz genel cerrahi bölümüne başvurdu. Daha sonra olguya ait total tiroidektomi, sağ, sol boyun lenf nodu ve sol üst juguler lenf nodu diseksiyonu materyalleri bölümümüzde incelendi. Makroskobik incelemesinde tiroidin tamamında en büyüğü 2,5 cm çapında diğerleri 1 cm ve 0,3 cm çapları arasında değişen kesit yüzü homojen görünümlü beyaz renkli kapsül izlenmeyen çok sayıda nodüller görüldü. Mikroskobik incelemede 1. tümör tiroid medüller karsinom tanısı verildi ve 1,3 cm çapında sol lob yerleşimlidir. 2. tümör tiroid papiller mikrokarsinom tanısı verildi ve 0,5 cm çapında sağ lob yerleşimlidir. Yapılan immunhistokimayasal incelemede 1. tümörde Kalsitonin, Tiroglobulin, Kromogranin, Sinaptofizin ile pozitif boyanma TTF-1 ile negatif boyanma görüldü. 2. tümörde Galektin-3, HBME-1, CK19, TTF-1 ile pozitif boyanma görüldü. Tanıda ek olarak enkapsülasyon yoktur, tiroid dışı invazyon yoktur, lenfovasküler invazyon yoktur, tümör dışı alanda C hücre hiperplazisi yoktur, Hashimoto Tiroiditi vardır, sağ lob komşuluğunda 1 adet reaktif lenf nodu vardır şeklinde rapor edildi.

SONUÇ: Hashimoto Tiroiditinde medüller tiroid karsinomu ve papiller tiroid mikrokarsinomu rastlantısal birlikteliği olabileceği gibi Hashimoto Tiroiditi ve farklı tiroid kanserlerinin birlikteliğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Hashimoto Tiroiditi ile papiller tiroid karsinomu ve tiroid lenfoması ilişkisi bilinmekte iken diğer tiroid kanserleri ile ilişkisini açıklayacak daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.