Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
Ferhat Coşkun1, Semin Ayhan1, Ayça Tan1, Mehmet Ali Aydın İşisağ1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ: Mide karsinomlarında Her-2 %7-34 arasında değişen oranlarda pozitiflik göstermekte olup daha çok proksimal yerleşimli, intestinal tip morfoloji sergileyen mide tümörlerinde izlendiğine yönelik ve kötü prognostik faktör olduğuna ilişkin yayınlar bulunmaktadır. Ancak literatürde bunun aksini belirten sonuçlara da rastlanılmaktadır. Pozitifliği coğrafi değişkenlik gösterebilen Her-2’nin bölgemizde sıklığını belirlemek, histopatolojik parametrelerle ilişkisini ortaya koymak amacıyla planladığımız çalışmanın elde edilen ön verileri burada sunulmuştur.

GEREÇ ve YÖNTEM: Anabilim dalımızda 1996-2016 yılları arasında gastrektomi materyalinde mide kanseri tanısı alan 211 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu olgulara ait preprat ve bloklar arşivden çıkarılarak tekrar değerlendirilmiştir. Olguların yaş ve cinsiyeti, tümörün yerleşimi ve büyüklüğü, histolojik tipi, invazyon derinliği, perinöral invazyon, lenfovaskuler emboli varlığı, lenf nodu metastazı, lokal invazyon ya da uzak metastaz bulguları kaydedilmiştir. İntramukozal karsinom tanısı, gastroözofagial yerleşimli skuamöz hücreli karsinom tanısı alan, preoperatif radyoterapi alan ve yeterli tümör dokusu içermeyen olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Her-2’nin immunohistokimyasal değerlendirmesi literatür verilerine göre 0, +1, +2 ve +3 olarak yapılmıştır. Her-2 skoru +2 ve +3 olan olgularda pozitiflik anlamlı kabul edilmiş, bu olgulara silver in situ hibridizasyon (SISH) yöntemi uygulanması planlanmıştır.

BULGULAR: 203 olgunun 19'unda (+3), 20'sinde (+2) pozitiflik elde edildi, geri kalan olgular negatif (skor 0 ve 1) olarak değerlendirildi. Her-2 pozitif olguların 27’si erkek,12’si kadın olup yaşları 38-82 arasında değişmekteydi. Olguların 25’inde tubuler, 3’ünde tubulopapiller, 2’sinde papiller, 2’sinde müsinöz adenokarsinom, 6’sında az koheziv karsinom ve 1’inde mikst adeno-nöroendokrin karsinom morfolojisi izlendi. Olguların 26’sında perinöral invazyon, 32’sinde lenfovaskuler emboli, 32’sinde lenf nodu metastazı saptandı. TNM evrelemesine göre Her-2 pozitif olguların 2’si T4b, 15’i T4a, 13’ü T3, 4’ü T2, 3’ü T1b, 2'si T1a evresindeydi. Üç olguda karaciğer metastazı, 2 olguda peritonitis karsinomatoza izlenmekteydi. Olguların 11’i proksimal, 27’si distal mide yerleşimli olup, bir tümör linitis plastikaydı.

SONUÇ: Çalışmada Her-2 pozitifliği %19,4 olarak saptanmıştır. Literatürdeki verilere paralel olarak Her-2 pozitifliği daha çok proksimal yerleşimli, tübüler/tübülopapiller/papiller morfoloji sergileyen tümörlerde saptanmıştır. Tüm pozitif olgulara SISH yapılması planlanmıştır.