Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PATOLOJİ EĞİTİMİNDE PROFESYONELLİK VE ETİK: BİR ÖN-ÇALIŞMA
Güneş Güner1, Cem Müderrisoğlu1, Kemal Kösemehmetoğlu1, Figen Söylemezoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet

Amaç: Türkiye’de patoloji eğitimi veren kurumların müfredatlarında kendine yeterince yer bulamadığını düşündüğümüz “profesyonellik ve etik eğitimi”nin ülkemizdeki genel durumunun, ön-çalışma niteliğinde bir anket kullanılarak tanımlanması.

Gereç ve Yöntem: Bir makaleden alınarak dilimize çevrilen uygunsuz sosyal medya kullanımı, uygunsuz davranışlar, mesai-dışı iş talepleri ve performansı olumsuz etkileyen durumlar gibi profesyonellik dışı davranışları içeren 5 ayrı senaryodan oluşan profesyonellik ve etik anketi (https://doi.org/10.5858/arpa.2016-0217-CP) , Ankara’da gerçekleşen bir patoloji toplantısında katılımcılara dağıtılmıştır. Anketlerde katılımcıların patoloji eğitimi içindeki düzeyi (asistanlıkta/uzmanlıktaki yılı), geldiği bölge (İç Anadolu, Marmara, vs) sorgulanmış ve profesyonellik dışı davranışları içeren bu 5 ayrı senaryoda katılımcının alacağı tavır için en uygun seçeneği işaretlemesi istenmiştir. Sonuçlar tablolara dökülmüş ve eğilimler belirlenmeye çalışılmıştır.

Bulgular: Ankete toplam 36 kişi (18 asistan, 6’sı öğretim üyesi olmak üzere 18 uzman) katılmıştır. Uygunsuz sosyal medya kullanımına ve kültür/cinsiyet üzerine uygunsuz tavırlara asistanlar ve uzmanlar benzer şiddette tepki vermekteyken, üstün asttan mesai dışı/uygunsuz iş talebinde bulunmasına asistanlar görece daha toleranslı, uzmanlar ise daha sert yaklaşmaktadır. Sağlık sorunu nedeniyle suboptimal performans gösteren uzmanlık öğrencisi için akranları çözüm odaklı yaklaşım sergilerken uzmanlar görece daha sert yaptırımlar önermektedirler.

Sonuç

Aynı senaryoya asistanların ve üstlerinin bakış açılarının farklı olması, patoloji eğitimi veren kurumlarda profesyonellik dışı durumlara uygun yaklaşım için standart bir eğitimin bulunmadığını göstermektedir. Ayrıca, yaşanan sorunlarda kişilerin yöneticilerden farklı beklentilerinin olması, objektif çözüm açısından sorun yaratmaktadır. Belli bir senaryoda hangi yaptırımların uygulanacağının asistanlar ve uzmanlar tarafından düzgünce bilinmesi iş barışı için önem arz etmektedir. Bu konuda doğru kararların verilebilmesi için profesyonellik ve etik eğitimi üzerinde düşünmemiz gereklidir.