Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Seyran Yiğit1, Demet Etit1, Kemal Atahan2
1İkçü Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji
2İkçü Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

Özet

Amaç: Memenin adenoid kistik karsinomları (AKK) nadir olup özel bir alt tiptir. AKK, luminal ve bazaloid hücrelerden meydana gelen dual hücre popülasyonu ile karakterlidir. Bu çalışmada tümörün klinikopatolojik ve prognostik özelliklerini sunmak amaçlandı.

Gereç-Yöntem: 2006-2017 yılları arasında patoloji laboratuarı arşivimize kayıtlı AKK olguları veri tabanı sisteminden bulunarak klinikopatolojik özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Toplam 7 olgunun yaş ortalaması 62.7 olup 4’ü konsültasyon olgusuydu. Yedi olgunun 2’si nüks; biri primerden 8 diğeri 16 yıl sonra gelişti. Dört olguya meme koruyucu cerrahi (MKC) ve aksiller diseksiyon (AD), 1 olguya MKC ve sentinal lenf nodu (SLN) örneklemesi, nüks olanlara kitle ekziyonu uygulandı. Nüks dışı 5 olguda ortalama tümör çapı 3,4 cm’di. Nükslerden birinde tümör çapı 7 cm olup diğerinde çap bilinmiyordu. AD veya SLN uygulanan hastalarda lenf nodları reaktifti. Histolojik olarak tümörler tubuler-trabeküler, kribriform ve solid büyüme paternindeydi. Ayrıca gerçek glandüler ve psödolüminer yapılar mevcuttu. Glandları oluşturan hücreler yuvarlak nüveli, eozinofilik sitoplazmalı ve lümenlerinde PAS (+) nötral müsin içermekteydi. Psödoluminer yapılardaysa hücreler oval nüveli, dar sitoplazmalı, aralarda eosinofilik bazal membran benzeri materyal mevcuttu. Östrojen reseptörü bir olgu dışında tümünde negatifti. Progesteron ve c-erbB2 bütün olgularda negatifti. C-Kit 4 olgunun 2’sinde, bazal sitokeratinlerden keratin 14 4’ünde, myoepitelyal belirteçlerden kalponin, p63, kaldesmon, düz kas aktin ve CD10’dan en az biri 5 olguda pozitifti. Hastaların üçü kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT), biri KT ve hormonoterapi, biri yalnız KT diğeri RT, 16 yıl sonra nüks olan olgu önceden hiç bir tedavi görmemiş olup nüksten sonra KT ve RT aldı. Sekiz yıl sonra nüks olan hasta hastalık dışı bir nedenden kaybedilirken diğer olguların tümü sağlıklıydı.

Sonuç

Memede AKK ayırıcı tanıda göz önüne alınması gereken triple negatif tümörlerdendir. C-kit pozitifliği ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. İyi prognozlu bu tümörlerin tedavi protokolleri nadir olmaları nedeniyle sıradan karsinomları kadar net değildir.