Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MÜSİNÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN LOW GRADE SOLİD NÖROENDOKRİN KARSİNOM
Sıddıka Fındık1, Zeliha Çelik1, Fahriye Kılınç1, Pembe Oltulu1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.b.d

Özet

GİRİŞ:

Memenin nöroendokrin karsinomu (NEK) tüm meme kanserlerinin % 0,3 -%0,5 ini oluşturur. Genellikle yaşlı bayan hastalarda görülür. NEK lar farklı morfolojik tipler gösterebilir. Müsinöz diferansiasyon gösteren nöroendokrin karsinomlar saf nöroendokrin karsinoma göre daha iyi prognozludur. Nöroendokrin karsinom diyebilmek için diffüz sinaptofizin ekspresyonu gereklidir. Kromogranin fokal (+) veya (-) olabilir, CD-56 genellikle bu tanı için kullanılmaz. Tümörün primer mi metastaz mı olduğuna karar vermek için ise ER, GATA3 ve GCDFP15 faydalıdır.

OLGU SUNUMU:

Memede ele gelen kitle şikayeti ile dış merkeze başvuran 40 yaşında bayan hastanın tru-cut biyopsi sonucunun malign gelmesi üzerine hasta Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi polikliniğine başvurdu. İleri tetkik ve tedavi amacıyla servise yatışı yapılan hastaya çekilen MR da sol meme üst dış kadranda saat 2-3 hizasında 27x25 mm kitle olması nedeniyle cerrahi planlandı. Modifiye Radikal Mastektomi materyalinde makroskobide saat 3 hizasında derinin 0,9 cm altında facianın 3 cm üzerinde yerleşmiş 1,5x1,4x1,4 cm ölçülerinde kirli beyaz renkli sert kıvamlı tümöral lezyon izlendi. Mikroskobide geniş alanda; uniform, belirgin pleomorfizm göstermeyen ve atipik mitoz içermeyen hücrelerin oluşturduğu solid adalar izlendi. Bazı alanlarda müsin gölcükleri içerisinde aynı özellikte hücre grupları izlendi. Tümör hücreleri; sinaptofizin diffüz pozitif, kromogranin, östrojen, progesteron pozitif olup CerbB2 (2+) idi. Ki-67 %1 in altında idi. Bu alandan yapılan örneklemeler sonucunda müsinöz diferansiasyon gösteren low grade solid nöroendokrin karsinom tanısı konuldu.

TARTIŞMA:

Müsinöz diferansiasyon gösteren nöroendokrin karsinom hem az bilinen hem de oldukça nadir rapor edilen meme karsinom subtipidir. Bu tümörlerin neredeyse tamamı low grade dir, ki67 indeksi %1 den azdır. Nöroendokrin karsinomda müsinöz diferansiasyonun belirlenmesi prognoz açısından önemli olup düşük biyolojik agresiviteyi gösterir. Bu tarz tümörlerde tümörün primer mi, metastaz mı, saf nöroendokrin mi, miks mi yada diferansiasyon mu olduğuna karar vermek oldukça önemli ve zordur. Bahsedilen tanı zorlukları ve nadir görülmesi nedeni ile sunuldu.