Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BENİGN VASKÜLER PROLİFERASYON (DİFFÜZ ANJİOMATOZİS) :OLGU SUNUMU
Hatice Küçük1, Burcu Kemal Okatan1, Ayten Livaoğlu1
1Sbü Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi / Trabzon

Özet

Giriş

Benign vasküler proliferasyon (diffüz anjiomatozis:DA ) dalağın nadir görülen, tanı sorunu olan vasküler proliferasyonudur.Olgumuzda diffüz anjiomatozis olgusu sunulmuştur.

Olgu

Karın ağrısı ,bulantı, genel durum bozukluğu ve travma (düşme ) şikayetleri olan,bir yıl önce anemi nedeni ile eritrosit süspansiyon replasmanı yapılan 56 yaşında kadın hastanın takipleri sırasında Hb değerlerinin düşmesi , çekilen BT de dalak laserayonu ve batında mai gözlenmesi nedeni ile genel cerrahi tarafından splenektomi yapıldı. Makroskopik incelemesinde 18x14x5 cm ölçülerinde splenektomi materyalinde 10 cm uzunlukta bir alanda kapsül bütünlüğünün bozulmuş olduğu ve bu alan altında yaygın kanama olduğu dikkati çekti. Seri kesitlerde perifer yerleşimli 7x6 cm ölçülerinde kısmen sınırları düzgün içinde gri- sarı renkli nekrotik materyal bulunan boşluk izlendi.Mikroskopisinde dalak dokusunu diffüz tarzda tutan vasküler proliferasyon , parankim altında taze kanama ve makroskopide tariflenen alanda nekrotik görünüm izlendi. Yapılan immünhistokimyasal (İHK) çalışmalarda CD34 (+) sonuç vermiştir.. Hastaya benign vasküler proliferasyon (diffüz anjiomatozis ) tanısı konulmuştur.

Sonuç

Dalağın diffüz anjiyomatozisi(DA) nadir görülen splenik proliferasyondur. Vakaların% 25'inde spontan rüptür görülür ve ölümcül bir komplikasyondur. Bu vasküler tümörlerlerin preoperatif tanı sorunları vardır.Çünkü uzun süre asemptomatiktirler. Tedavide ilk seçenek sınırlı rezeksiyondur. Rüptür durumunda splenektomi hayat kurtarıcıdır. DA preoperatif tanı sorunu olduğu için Hb düşüklüğü yönünden araştırılan hastalarda hatırlanmalıdır.