Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ANJİOSARKOM TAKLİTÇİSİ PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU
Remzi Erten1, Feyza Demir1, Zehra Akman İlik1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Papiller endotelyal hiperplazi; anjiyosarkomu taklit edebilen, genellikle intravasküler abartılı endotelyal bir proliferasyondur. Nadir görülen organize bir trombüs varyantı olarak kabul görmüştür. İlk olarak Masson tarafından tanımlanmıştır.

Olgu

Dermatoloji polikliniğine 4-5 aydır sol avuçta ağrılı yara şikayeti ile başvuran 36 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde sol el tenar bölgede hemanjiom ile uyumlu ciltten kabarık 2x0,5 cm ölçüsünde kitle izlenmiştir. Yüzeyel doku ultrasonografisinde sol el tenar bölgede cilt altında 21x6 mm ebatlı hemanjiom ile uyumlu lezyon izlenmiştir. Yapılan eksizyonel biyopsinin makroskopik incelemesinde deri üzerinde; 1,3x1,2x0,5 cm ölçüsünde bordo renkte nodüler bir yapı izlendi. Lezyonunun kesit yüzü bordo renkte kanamalı görünümde idi. Miskroskopik incelemede kesitlerde intravasküler yerleşimli endotel hücreleri ile döşeli ortalarında hiyalen kor içeren papiller yapılar izlendi. Yer yer tromboze ve rekanalize alanlar görüldü. Endotel hücrelerinde mitoz ve atipik mitoz, lezyonda nekroz izlenmedi. Histopatolojik bulgular eşliğinde olguya “Papiller endotelyal hiperplazi (Masson tümörü)” tanısı verildi.

Sonuç

Masson tümörü deri ve yumuşak dokudaki vasküler tümörlerin yaklaşık %2’sini oluşturur. Genellikle kadınlarda her yaşta görülebilir. Özellikle baş, boyun ve ekstremitelerde görülür. Histopatolojik olarak damar lümenlerinde trombüs odakları içeren papiller yapılardan oluşan vasküler bir lezyondur. Genellikle vasküler hasara sekonder reaktif nonneoplastik bir süreç sonucu oluşur. Ayırıcı tanısında hemanjiom, vasküler malformasyonlar, piyojenik granülom, epiteloid hemanjioendotelyoma, anjiosarkom, Kaposi sarkomu ve daha nadir görülen vasküler tümörler de düşünülmelidir. Bu ayırıcı tanıların içinde anjiosarkom gibi agresiv tümörlerin varlığı; Masson tümörü doğru tanısının ne kadar hassasiyet gerektirdiğini göstermektedir.