Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
HİPOFİZ ADENOMLARINDA İNTRATÜMÖRAL RATHKE KESESİ KİSTİ, OLGU SUNUMU
Döndü Nergiz1, Betül Çelik Erdoğan1, Tangül Pınarcı1, Zelal Akgündüz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya

Özet

Giriş

Pituiter adenomlar ve rathke kesesi kistleri ortak embriyolojik orijine sahip benign lezyonlardır. Fakat pituiter adenom ve intratümöral rathke kesesi kistlerinin birlikteliği nadiren görülür.

Olgu

60 yaşında erkek hasta ara sıra çift görme ve birkaç kez bayılma şikayetiyle hastanemize başvurdu. Beyin BT' de sella tursikayı genişleten ve suprasellar alana doğru uzanan hiperdens düzgün sınırlı yaklaşık olarak çapı 2.5 cm ölçülen lezyon mevcuttu. Hipofiz MR' da sellar- suprasellar düzeyde yaklaşık 22x26x41 mm boyutlarında kiazmaya ve 3. ventriküle bası yapan lezyon izlendi. Cerrahi olarak çıkarılan lezyon bölümümüzde incelendi. Makroskopik incelemede 2,5 cm çapta yer yer kanamalı görünümde bazı alanlarda sınırları düzenli kirli beyaz renkte yumuşak kıvamda doku parçası izlendi. Mikroskopik incelemede kanama alanlarının eşlik ettiği trabeküler ve psödoglandüler paternde yer yer kistik alanlar da bulunduran tümör izlendi. Kistler yüzeyinde mikrovillüs bulunduran kolumnar müsinöz epitele sahipti ve lümeninde amorf eozinofilik materyal vardı. Kist epiteli CAM5.2 pozitif boyandı. Tümör hücreleri immünohistokimyasal yöntemle çalışılan Sinaptofizin, Vimentin, FSH pozitif; GH, ACTH, TSH, Prolaktin, S-100, GFAP negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %1'dir. Gümüşlemede retiküler çatının parçalandığı izlendi. Olgu FSH salgılayan adenom ve İntratümöral ratke kesesi kisti olarak değerlendirildi.

Sonuç

Pituiter adenomlar sellar böldeki en sık benign neoplazmlardır. Rathke kesesi kistleri tüm popülasyonda yaklaşık % 15 oranında saptanır ve vakaların % 10' dan daha azı semptomatik hale gelir. Pituiter adenomda intratümöral rathke kesesi kisti çok nadirdir ve neredeyse tüm vakalar insidental olarak saptanmıştır. Kist epitelinde skuamöz metaplazi izlenebilir fakat kraniofaringioma gelişmi ya da malign transformasyon beklenmez. Rathke kesesi kistlerinin morfolojisi aşikardır fakat nadir lokalizasyonlarda karşımıza çıktığına bu antite akla gelmediği takdirde kafa karıştırıcı olabilir.