Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
TİROİD KANSERİNİ ÖNGÖRMEDE AUS/FLUS ALT GRUPLARI OLUŞTURMAK YARARLI MIDIR?
Zübeyde Ekin1, Deniz Nart1, Yeşim Ertan1, Umut Aykutlu1, Ali Veral1
1Ege Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Abd

Özet

Giriş

Önemi belirsiz atipi / önemi belirsiz foliküler lezyon (AUS/FLUS) kategorisi, tartışmalı bir ara grup olup, benign-malign ayrımının yapılamadığı durumlarda kullanılır. AUS/FLUS kategorisinin malignite oranı %5-15 olarak bilinmekle beraber çeşitli çalışmalarda %6 ile %48 arasında değişmektedir. Ayrıca bu grupta hangi sitolojik özelliklerin daha yüksek malignite riski taşıdığı hala belirsizdir. Bu çalışmada sitoloji bazlı subkategorizasyonunun maligniteyi öngörebilmedeki önemini belirlemek için AUS/FLUS kategorisi retrospektif olarak dört alt kategoriye ayrıldı.

Materyal Metod

2005-2015 yılları arasında tanı almış 2234 tiroid İİAB materyali tekrar değerlendirildi. 183 AUS/FLUS vakası incelendi ve sitomorfolojik özelliklerine göre 4 ayrı gruba ayrıldı: AUS-N (nükleer atipi), AUS-A (arşitektürel atipi ), AUS-O (onkositik özellikleri baskın) ve AUS-NA (nükleer ve arşitektürel atipi). Dört alt kategorinin bulguları izleyen sitolojik veya histolojik takip verileriyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar

Vakaların %29,5’unda(n=54) malignite saptandı. AUS-N olgularının % 28,2’sinde (24/85), AUS-A olgularının % 20’sinde (8/40), AUS-O olgularının %10’unda (2/20) AUS-NA olgularının %52,6’sında (20/38) malignite saptandı (p=0.02).

Tartışma

Bu çalışmada AUS-NA kategorisinin en yüksek malignite oranının olduğu görülmektedir. Bu bulgular AUS/FLUS subklasifikasyonun malignite riskini öngörmede yararlı olduğunu göstermektedir. Bu kategorinin heterojen yapısı nedeniyle; uygun risk sınıfına göre subklasifikasyonu daha iyi klinik yönetimin sağlanmasında katkıda bulunabilir.