Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ
Hamed Jafarzadeh Andabil1, Banu Sarsık1, Fuat Kızılkaya2, Sait Şen1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Patoloji Abd
2Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi Üroloji Abd

Özet

Giriş

Malign davranış gösteren testis tümörlerinin tedavisi radikal orşiektomidir. Ancak daha nadir görülen benign ve düşük malignite potansiyelli tümörler ya da bilateral yerleşen tümörler için günümüzde artan oranlarda testis koruyucu operasyon yapılmaktadır. Bu çalışmada, parsiyel orşiektomi yapılan olguların tanı spektrumu ele alınmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2000-2017 yılları arasında anabilim dalımızda değerlendirilen 727 orşiektomi materyali arasından; 24 olguya ait 30 parsiyel orşiektomi materyali çalışmaya alındı. Olgulara ait demografik veriler, benign tanı alan olgularda lezyonun özellikleri ve tipleri, malign tanı alan olgularda tümör çapı, tümör tipi, metastaz gibi prognostik faktörler tartışıldı.

Bulgular:

Olguların ortalama yaşı 29,7 (7-66) dir. Olgulardan 3’üne (%12,5) bilateral ve 21’ine (%87,5) tek taraflı parsiyel orşiektomi uygulanmıştır. Bilateral olan olgulardan birisi malign GHT (embriyonel karsinom) morfolojisinde iken, diğer ikisi benign non-GHT idi. Ortalama tümör çapı 11 mm (2-18) dir. Onyedi olgunun (%70,8) materyali intraoperatif olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan 6’sı malign GHT tanısı almış ve 4’üne tamamlayıcı orşiektomi uygulanmıştır.

Tümörlerin %37,5 (n=9) germ hücreli tümör (GHT) tanısı almış olup; 4’ü seminom, 3’ü mikst GHT, 2’si embriyonel karsinom (EK) olarak değerlendirilmiştir.

Kalan 15 olgunun tümörü ise (%62,5) benign morfolojidedir ve tümörlerin dağılımı şu şeklidedir: Üçü sertoli hücreli, biri leydig hücreli tümör, 6’sı epidermoid kist, biri dermoid kist, 2’si adenomatoid tümör, biri adrenogenital sendromun testikuler tümörü (TART), biri hemanjiomdur.

Tartışma:

Günümüzde tümör çapı küçük saptanan genç hastalarda, parsiyel orşiektomi tercihi giderek artmaktadır. Ayırıcı tanı güçlüğü yaratan kitleler için, preoperatif noninvaziv tanı yöntemleri sınırlı olduğundan; özellikle intraoperatif uygulanan parsiyel orşiektomi materyallerinin histopatolojik incelemesi hasta yönetimini etkilemektedir.