Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU
Nilay Şen Türk1, Gülsün Gülten1, Sibel Kabukçu Hacıoğlu2, Adem Yaşar3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, Denizli
3Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Denizli

Özet

Giriş

B-hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL), erişkin ALL’lerin %75’ini oluşturur.Germ hücreli tümörler, erkek kanserlerinin %1’ini, testis tümörlerinin %95’ini oluşturur. B-ALL’de testis tutulumu nadir görülmektedir ve ayrıca literatürde eş zamanlı “mikst germ hücreli tümör ve B-ALL infiltrasyonu” rapor edilmemiştir.

Olgu

Halsizlik, yorgunluk yakınmalarıyla Temmuz 2013’te Hematoloji Kliniğimize başvuran 25 yaşında erkek hastada pansitopeni saptanarak kemik iliği trephine biyopsi yapılmıştır. Biyopsinin histopatolojik incelenmesinde, hiperselüler (%100 selülarite) kemik iliğinde diffüz paternde blastik hücre infiltrasyonu izlenmiştir. İmmünohistokimyasal incelemede blastik hücrelerde TdT %90 (+), CD79a diffüz (+); CD3, CD117, MPO (-) saptanmıştır. Aspirasyon yayma preparatın incelenmesinde %90 dolayında blastik hücre görülmüştür. Bu bulgularla “kemik iliğinde B-ALL infiltrasyonu” tanısı konmuştur. Tanıyı takiben kemoterapi ardından kranial radyoterapi uygulanmıştır. Temmuz 2014’te idame tedavisi başlanmış ve temmuz 2016’da tamamlanmıştır. Ocak 2017’de sağ testiste şişlik ve ağrı yakınmaları ile başka bir merkeze başvurmuştur.Orada yapılan sağ orşiektomiye ait parafin blokları laboratuvarımıza konsülte edilmiştir.Kesitlerin histopatolojik incelenmesinde, blastik hücrelerle infiltre testis parankiminde embriyonel karsinom, seminom ve teratom komponentleri içeren mikst germ hücreli tümör görülmüştür. İmmunohistokimyasal incelemede blastik hücreler TDT, CD34, CD79a ve CD10 (+) saptanmıştır. Rete testiste embriyonel karsinom komponentinin invazyonu görülmüştür. Tunika vajinalis, tunika albuginea, epididim ve spermatik kord intakt izlenmiştir. Lenfovasküler embolus görülmüştür. Olgu, “mikst germ hücreli tümör ve B-ALL infiltrasyonu” olarak raporlanmıştır. Hasta, sonrasında başka bir merkezde tedavisini almak üzere hastanemizden ayrılmıştır.

Sonuç

Testiste eş zamanlı B-ALL ve mikst germ hücreli tümör birlikteliği literatürde yoktur.Ayrıca blastik morfolojideki hücreler,solid paternde germ hücreli tümör tipleri ile morfolojik olarak karışabileceğinden sunuma değer bulunmuştur.