Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE PAPİLLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
Zehra Akman İlik1, Remzi Erten1, Feyza Demir1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Papiller adenomlar; histolojik, immümhistokimyasal ve genetik olarak papiller renal hücreli karsinomdan ayrılamayabilen 0,5 cm’in altındaki tubuler, papiller veya tubulopapiller yapılar içeren berrak hücre diferansiasyonunun izlenmediği kortikal böbrek lezyonlarıdır. Berrak hücreli renal hücreli karsinom ise renal hücreli karsinomların %70’ini içeren en yaygın renal epitelyal tümör varyantıdır.

Olgu

Üroloji polikliniğine alt üriner sistem şikayetleri ile başvuran 58 yaşındaki erkek hastaya uygulanan ultrasonografide insidental böbrek kitlesi saptanmıştır. Çekilen bilgisayarlı tomografide kitlenin sağ böbrek orta üst kısım yerleşimli, 6,5 cm çapında düzensiz sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan radikal nefrektomi materyalinin makroskopik incelemesinde böbreğin kesitlerinde orta üst pol yerleşimli 6x5x3 cm ölçüsünde içerisinde yer yer kistik boşluklar, nekrotik ve hemorajik alanlar içeren kesit yüzü sarı-turuncu renkte, kapsül ile çevrili lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede nükleolleri belirgin berrak sitoplazmaya sahip tümör hücrelerin solid alveoler ve asiner paterni dikkat çekti. Bazı alanlarda koagülasyon nekrozu ve hemoraji alanları izlendi. Ayrıca tümör dışı alanlardan alınan örneklerde, insidental olarak, her biri 0,1 cm çapında dar sitoplazmalı, bazıları küçük nükleol içeren hücrelerden oluşan papiller yapılar içeren iki adet kapsülsüz odak saptandı. Ana tümör odağına uygulanan immünhistokimyasal incelemede neoplastik hücrelerde; AMACR, CD10, RCC ve vimentin ile boyanma görülürken sitokeratin7 ve CD117 ile boyanma izlenmedi. Olgu berrak hücreli renal hücreli karsinom tanısı aldı. Ana tümör odağı dışındaki iki odak papiller adenom olarak değerlendirildi.

Sonuç

Renal adenom sıklığı otopsi ve renal hücreli karsinom nedeniyle yapılan nefrektomilerde yaklaşık %10 civarındadır. Vakaların %40’ı 70-90 yaş aralığındadır. Papiller adenom renal vasküler patolojiler, kronik sigara kullanımı ve kronik pyelonefrit ile ilişkili olabilir. Papiller adenom ve renal hücreli karsinom birlikteliği literatürde bildirilmiştir ve daha çok herediter papiller renal hücreli karsinomlu olgularda saptanmıştır. Berrak hücreli renal hücreli karsinomlarda papiller varyanta göre çok daha nadir eşlik etmektedir.