Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PARATESTİKÜLER LOKALİZASYONDA GÖRÜLEN EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
Figen Barut1, Deniz Bayçelebi1, Emre Işık1, Fatih Kula1, Eren Birol1, Esin Kaymaz1, Banu Doğan Gün1, Tamer Alışkan2, Şükrü Oğuz Özdamar1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Özet

Giriş

Sıklıkla ekstremitelerde görülen ve rabdomyoblastların anormal proliferasyonu ile nitelenen rabdomyosarkom nadiren epididim ve spermatik kord gibi paratestiküler lokalizasyonda da görülebilen malign bir neoplazmdır. En sık görülen alt tipi embriyonal varyanttır; alveoler, pleomorfik, iğsi hücreli, anaplastik veya mikst varyantlar ile de karşılaşılır. Sunulan paratestiküler yerleşimli bir embriyonal rabdomyosarkom olgusudur.

Olgu

Ağrısız skrotal kitle şikayeti ile hastanemize başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde sağ epididimde yaklaşık 2 cm çapında kitle tespit edilmiştir. Skrotal renkli Doppler ultrasonografide sağ epididim kuyruğunda 3x2 cm ölçülerinde solid lezyon saptanmış, kitlenin eksizyonu ile birlikte epididimektomi gerçekleştirilmiştir. Histopatolojik incelemede eksantrik yerleşimli küçük ve atipik nükleuslar içeren dar, eozinofilik sitoplazmalı, iğsi/oval şekilli hücrelerin proliferasyonu ile karakterli neoplastik gelişim izlenmiştir. İmmünohistokimyasal incelemede vimentin, desmin ve myogenin için pozitif reaksiyon saptanmış, olguya ''embriyonal rabdomyosarkom'' tanısı konmuştur.

Sonuç

Paratestiküler bölgede izlenen diğer sarkomlar ile ayırıcı tanıda akılda tutulması yerinde olur.