Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BÖBREKTE PRİMER SİNOVYAL SARKOM
Esra Altun1
1Çukurova Üniversitesi

Özet

Böbrekte Primer Sinovyal Sarkom

Giriş

Sinovyal Sarkom genellikle yumuşak dokuda görülür.Böbrekte oldukça nadirdir.

Olgu

Vakamız 35 yaşında kadın hasta.Mikroskobik olarak iğsi hücreli, nekroz alanları içeren, fokal kistik alanlar ve yer yer rabdoid morfoloji sergileyen malign tümör izlenmiştir. FISH yöntemiyle uygulanan SS18 t(18q 11,2) SYT pozitifliği tanıya yardımcı olmuştur.

Sonuç

Primer Sinovyal Sarkom böbrekte oldukça nadir olup ayırıcı tanıda zorluk yaratan ancak akılda tutulması gereken bir tümördür.