Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR OLGU: PAPİLLER RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA SARKOMATOİD DEDİFERANSİYASYON
Hasan Dindar1, Nilay Bakoğlu2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet

Giriş

Renal hücreli karsinom erkek ve kadında en sık görülen ve en lethal ürolojik kanserdir. Sarkomatoid varyant ise tüm RCC ler arasında yaklaşık %1-8 oranında görülmekte olup en agresif varyantlardandır. Tüm RCC tiplerine eşlik edebilmekle birlikte %80-90 oranında şeffaf hücreli RCC de görülmektedir.

Olgu

72 yaşında erkek hastanın sol radikal nefrektomi materyalinde böbrek kesit yüzünde makroskobik olarak 9 cm çapında düzensiz sınırlı gri beyaz ve kanamalı turuncu renkli alanlar içeren nekrotik görünümlü tümöral kitle mevcuttur. Mikroskobik incelemede fibrovasküler korlar içeren papiller yapılar halinde düzenlenmiş, kistik alanlar içeren belirgin nükleollü papiller RCC ile uyumlu neoplazm beraberinde yaklaşık %10 oranında belirgin nükleer pleomorfizm içeren iğsi atipik hücreler, atipik mitoz figürler, fibrosarkom benzeri fasiküller oluşturan undiferansiye sarkomatöz farklanma odakları görülmüştür. İmmünhistokimyasal çalışmada sarkomatoid alanlarda Vimentin, Panck ve CD10 pozitif olup Ki67 indeksi yüksektir. Mevcut bulgularla olgu sarkomatöz dediferansiye papiller renal hücreli karsinom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Sarkomatöz RCC nadir varyantlardan olup genellikle şeffaf hücreli RCC beraberinde izlenmektedir. Olgumuzda papiller RCC ye eşlik eden sarkomatöz odaklar mevcuttur. Sarkomatöz komponent oranı, lenf nodu ve organ invazyonu/ metastazı prognozu etkilemekle birlikte sarkomatöz alana eşlik eden komponentin histolojik tipi, sellülaritesi prognozu değiştirmemektedir. Medyan survey ortalama 4-9 aydır.