Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
CASTLEMAN HASTALIĞI BENZERİ HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNÜMÜN EŞLİK ETTİĞİ KLASİK HODGKİN LENFOMA
Zeliha Çelik1, Sıddıka Fındık1, Fahriye Kılınç1, Pembe Oltulu1, Naile Kökbudak2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji A.b.d.
2Konya Numune Hastanesi

Özet

Giriş

Castleman hastalığı (CH), 1956 yılında Benjamin Castleman tarafından ilk kez tanımlanan, nadir görülen benign bir hastalıktır. CH anjiofolliküler lenf nodu hiperplazisi, dev lenf nodu hiperplazisi, lenf nodu hamartomu veya folliküler lenfatik retikulum olarak da bilinir. Klinik olarak, lenf nodu tutulumunun derecesine bağlı olarak tek yada çok merkezli olabilir. Histomorfolojik olarak iki farklı varyant bilinmektedir; hyalen vasküler ve plazma hücreli varyant. Non Hodgkin lenfoma (NHL) CH ile daha sık ilişkili olmasına rağmen, Hodgkin lenfoma (HL) ile ilişkisi de iyi bilinir. Castleman benzeri özellikler hem NHL ‘da hem de HL'da interlökinlerin salgılanması sonucu edinilmiş immün yetmezlik sendromu, sifiliz ve otoimmün bozukluklar gibi bazı koşullarda çeşitli immünolojik uyarılara spesifik olmayan bir immün yanıtı temsil edebilir. CH-HL hastalarının klinik seyri ve prognozu CH-NHL'den daha iyidir.

Olgu Sunumu: Sol inguinal bölgede şişlik nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine başvuran 54 yaşında erkek hastaya yapılan USG de sol servikal zincirde büyüğü 3x2 cm ölçülerinde hilusu kısmen izlenen ve sol inguinal bölgede en büyüğü 5,2x 2,2 cm ölçülerinde hilusları izlenen heterojen içerikli, atipik olduğu düşünülen lenadenopatiler izlendi. Bunun üzerine Genel Cerrahi servisinde sol inguinal bölgedeki en büyük lenf nodu eksize edildi. Mikroskobik incelemelerde lenf nodunun tamamını etkileyen atipik lenfoid hücreler görüldü. Lezyonda çok sayıda CD30 ile kuvvetli CD15 ile hafif boyanma gösteren laküner ve reed sternberg hücreleri, CD3 (+) lenfositler eozinofil ve plazmositler görüldü. Pansitokeratin (-) idi. Bazı alanlardaki hyalinize vasküler yapılar nedeniyle vaka “Castleman Hastalığı Benzeri Histopatolojik Görünüm Eşlik Eden Klasik Hodgkin Lenfoma” şeklinde raporlandı.

Tartışma: Klinik olarak HL ve CH birbirini taklit eder. Castleman benzeri özelliklerin bulunması HL tanısını geciktirebilir, bu nedenle CH tanısı verilmeden önce HL olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve dışlanmalıdır. Castleman benzeri özellikler gösteren bir HL mı yoksa birliktelik gösteren CH'li HL olup olmadığını ayırt etmek için, CH lehine semptomların olup olmadığı bakılmalı ve detaylı histopatolojik inceleme yapılmalıdır.