Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BİR OVERDE BRENNERLİ MUSİNÖZ KİSTADENOM DİĞER OVERDE MATÜR KİSTİK TERATOM:BİR OLGU
Leyla Tekin1, Eren Akbaba1, Özgür İlhan Çelik1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Over tümörleri kökenine göre üç ana gruba ayrılır: Epitelyal, stromal ve germ hücreli tümörler. En sık görülen tip epitel kökenlidir. Çoğunluğu semptom verir, az sayıda vakada asemptomatik kalırken büyük boyutlara ulaşabilirler. Brenner tümöre eşlik eden 2. Bir komponent varsa genellikle Musinöz tümördür. Her ikisi de epitelyal orjinlidir. Teratomlar ise çoğunlukla matür kistik teratom şeklinde olup, germ hücre kökenlidirler. Bu üç tümörün birlikteliği oldukça enderdir.

Olgu; 50 yaşında premenapozal dönemde şiddetli karın ağrısı şikayeti ile acile başvuran hastaya yapılan ultrasonografik incelemede sol overde 15cm çapında heterojen kist izlendi ve hasta operasyona alındı. Materyalin makroskopik incelemesinde sağ over 6,5x5x4 cm boyutlarda, kesit yüzünde küçük jelöz kıvamda kistik alanlar ile karışık sarı-ten renkte soliter alanlar izlendi. Sol over 17x12cm boyutta hemorajik düzgün yüzeyli torsiyone görünümdeydi. Kesit yüzünde içinden kıl ve diş ile birlikte presipite materyal boşalan 0,1-0,8cm duvar kalınlığı olan kistik görünümde izlendi.Histopatolojik incelemede: Sağ overde; tek katlı müsinöz epitel ile döşeli kistik alanlar ile ürotelyal epitel yuvalarından oluşan tümör izlendi. Hiçbir hücresel atipi gözlenmedi.Sol overde; Matür yapıda deri eklerinden oluşan kistik tümör dokusu izlendi.

Sağ over Brenner tümörlü musinöz kistadenom, sol over Matür kistik teratom oarak raporlandı.

Sonuç

Brenner tümör ile musinöz kistadenom birlikteliği sık görülebilen bir antite olmakla birlikte aynı anda matür teratom birlikteliği sık değildir. Olgu bu amaçla sunulmuştur.