Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
KARACİĞERDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM METASTAZI; OLGU SUNUMU
Bahar Sarı1, Selma Şengiz Erhan1, Pınar Özay Nayır1, Hakan Sayrak2, Aytül Buğra1
1Sbü Okmeydanı Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tıbbi Patoloji
2Beykoz Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji

Özet

Giriş

Adenoid kistik karsinom (AKK) baş boyun malignitelerinin %1’den azını ve tüm tükrük bezi neoplazilerinin de yaklaşık %10 unu oluşturan nadir bir tümördür. Çoğunlukla minör tükrük bezlerinde; sıklık sırasına göre damak, dil, bukkal mukoza, dudak ve ağız tabanı yerleşimlidir. Uzak metastaz, bölgesel lenf nodu metastazından daha sıktır. En sık akciğer, kemik ve beyin metastazı görülür. Karaciğer metastazı gösteren AKK nadir görüldüğünden olgumuzu sunmak istedik.

Olgu

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvuran 53 yaşındaki kadın hastanın ultrasonografik ve manyetik rezonans incelemelerinde karaciğerde 9 cm çaplı kitle saptandı. Trucut biyopsinin mikroskopik incelemesinde; karaciğer parankimini örnekleyen fragmanlarda yer yer kistik boşluklar oluşturan çok tabakalı hücrelerle çevrili duktus ve tubul yapıları, nükleus-stoplazma oranı artmış hiperkromatik nükleuslu tek tek hücreler ile bazaloid benzeri hücreler içeren nest yapıları dikkati çekti. Kistik boşluklar içerisinde eozinofilik bazal membran benzeri materyal ve boşlukları döşeyen iç tabakada hiperkromatik, dış tabakada daha hipokromik nükleuslu oval hücreler gözlendi. İmmünohistokimyasal incelemede tümöral hücreler CK7, CEA, CD117 ve p63 pozitif; S100 negatifti. Olgunun klinik öyküsünde 3 yıl önce nazofarenks lokalizasyonlu AKK tanısı aldığı öğrenildi. Morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular, klinik öykü ile birlikte değerlendirildiğinde; olgu ‘karaciğere metastaz gösteren adenoid kistik karsinom’ olarak raporlandı.

Tartışma:

AKK yeterli cerrahiye rağmen %33-50 oranında geç uzak metastaz yapabilmektedir. İstatistiksel olarak uzak metastaz gelişimi öncelikle primer tümör yeri ile ilişkilidir. Majör tükrük bezi tümörleri, minör kaynaklı tümörlere göre metastaz yapmaya daha yatkındır. Olgumuzda ise primer odak nazofarenksti. İlk metastaz organı kapiller filtre olması nedeniyle akciğerdir. Literatürde sadece karaciğer metastazı olan olgular nadirdir. Bu olgular genellikle akciğer ve kemik metastazları ile birliktedir. Olgumuzun onkolojik ve radyolojik takiplerinde ise karaciğer dışı metastaz ve rekürrens saptanmadı. Bu olgu ile AKK’un klinik davranışının tahmin edilemeyeceğini ve karaciğerin ilk metastaz yeri olabileceğini vurgulamak istedik.