Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MULTİPLE PLASENTAL CHORANJİOMA ( HEMANJİOMA)
Çiğdem Özdemir1, Esra Şengül1, Tuğba Kavaklı1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad

Özet

Giriş

Plasental choranjiomalar oldukça sık, küçük ve asemptomatik olanları yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Fakat büyük yani 5 cm'den daha büyük choranjiomlar daha nadir olup, sıklığı 1/9000-50000 arasında değişmektedir. Choranjiomların çapı büyüdükçe fetus açısından ciddi sonuçlara neden olabilirler; ciddi fetal disstresten intrauterin ölüme kadar giden spekturumda.

Olgu

37 yaşında, multipar kadın hasta, gebeliği esnasında düzensiz takipli olup, fetüs hareketlerini hissetmemesi üzerine kadın doğum kliniğine başvurmuştur. 38 haftalık fetüsun intrauterin exitus olduğu tesbit edilmiştir. Plasentanın makroskopik incelemesinde 2 adet birisi 5,5 cm çapta diğeri 2,5cm çapta birbirine 5 cm uzaklıkta çevre dokudan keskin sınırla ayrılan kanamalı lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede CD34 ile diffüz kuvvetli reaksiyon veren, küçük çaplı kapiller yapılardan oluşan, trofoblastik proliferasyon içermeyen tümör görülmüştür.

Sonuç

Plasental choranjiomlar; choranjiomatozis, choranjiozis ve choranjiokarsinomdan ayırt edilmelidir. Benign olan choranjiomların çapı arttıkça hemodinamik açıdan sorunlara neden olmakta ve fetüsün kaybına kadar giden sonuçlar doğurmaktadır.