Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Yenidoğanda subkutan yağ nekrozu
Şeyma Erkek 1 Saadet Alan 1 Neşe Karadağ 1
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya

Özet

Giriş

Subkutan yağ nekrozu, doğumdan yaşamın ilk birkaç haftasına kadar gövdede, ekstremitelerde, kalçalarda, yanaklarda görülebilen nadir görülen bir durumdur. Etyolojisi bilinmemekle birlikte obstetrik travma, hipotermi, hipoksi, anemi, hamilelik sırasında aktif- pasif sigaraya maruz kalma, prostaglandin-E uygulaması, kokain veya kalsiyum kanal blokerlerine maruz kalma gibi durumlar olası nedenler arasındadır. Klinik olarak ağrılı olabilen nodül veya plaklar görülebilir, lezyon fluktuasyon verebilir ve kendiliğinden drene olabilir. Hiperkalsemi, hiperlipidemi ve trombositopeni gibi komplikasyonlar izlenebilir. Mikroskopik olarak bazofilik fokal yağ, histiyositlerde ve lipositlerde kristal yapıları, granülomatöz inflamasyon, küçük kalsiyum depozitleri, yağ hücreleri arasında lenfositler, yabancı cisim dev hücreleri ve bazen az sayıda eozinofil görülebilir.

Olgu

Olgumuz 34 yaşında annenin 3G/2Y/1A 39 hafta NVY ile 3920 gram doğmuş 8 günlük erkek bebeği. Aşırı ağlama, emmeme ve sırtına dokunmakla ağlama şikayetleriyle acile başvurmuş. 3 gündür sırt, omuz ve gluteal alanlarda eritemli endure plakları mevcut. Hastadan punch biyopsi yapılarak tarafımıza gönderildi. Mikroskopisinde epidermis doğal görünümdeyken, subkutan yağlı dokuda lobule paternde fibröz septalarla ayrılmış şişmiş adipositler içerisinde yer yer radial, eozinofilik kristal yapıları izlendi. Fibröz septalar üzerinde seyrek eozinofil lökosit de içeren nötrofil, lenfositlerden oluşan ve yüzeyel dermisten derin dermise uzanan interstisyel hafif histiyositik inflamatuar infiltrat görüldü. Histopatolojik bulgular ile olgu yenidoğanın subkutan yağ nekrozu olarak raporlandı.

Sonuç

Subkutan yağ nekrozu nadiren görülen, cinsiyet veya etnik kökenden bağımsız gelişebilen bir durumdur. Morbidite veya mortalite hiperkalsemiye bağlı olarak gelişebilmekle birlikte genellikle sekelsiz iyileşir. Nadiren skar ve ülserasyona progrese olabilir. Yumuşak doku kalsifikasyonu sıktır. Nefrokalsinozisin takipten 4 yıla kadar devam ettiği bildirilmiştir. Sklerema neonatarum ve diğer pannikülitlerden ayrımı yapılmalıdır.