Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
PARAPSORİASİSTE NB-UVB/PUVA TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN REKÜRRENSİNE VE SONUÇLARINA ETKİSİNE HİSTOPATOLOJİK BAKIŞ
Tümay Özgür 1 Gamze Serarslan 2 Esin Doğan 1
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Özet

AMAÇ: Parapsoriasis derinin erken dönem T hücreli lenfomasıdır ve daha önce hiç bir çalışmada dar band UVB (NB-UVB)/PUVA tedavisi öncesi ve sonrası histopatolojik değişiklikler araştırılmamıştır. Bu çalışmada amacımız bu değişiklikleri dökümante etmek ve bulguları hastalık rekürrens varlığı ve klinik subtipleriyle karşılaştırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: NB-UVB/PUVA tedavisi almış 53 parapsoriasis hastasının biopsileri histopatolojik olarak tedavi öncesi ve sonrası değerlendirildi. Epidermisin yapısı, epidermotropizm ve interfaz dermatit varlığı, dermal infiltratın tipi ve dağılımı incelendi. Histopatolojik parametreler semi-kantitatif olarak skorlandı, klinik subtipler ve rekürrens varlığı ile karşılaştırıldı.

BULGULAR: Epidermotropizm tüm olgularda tespit edildi ve tek hücre epidermotropizmi tedavi öncesi en belirgin bulguydu (45%). Tedavi sonrası tüm vakalarda dermal değişiklikler mevcuttu; dermisteki fibrozis ve melanofaj infiltrasyonu istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.00, p=0.00). Tedavi öncesi ve sonrası histopatolojik parametrelerin dağılımı klinik subtipler ve nüks olan ve olmayan hasta biopsilerinde istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

SONUÇ: Epidermal ve dermal inflamasyon yokluğu NB-UVB/PUVA tedavisi sonrası hastalığın aktif parametreleri olarak vurgulanmalı ve dermal fibrozis ve melanofaj varlığı kontrol biopsi raporlarında belirtilmelidir.