Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
TESTİKÜLER ADNEKS KAYNAKLI MİKZOİD FİBROSARKOM: ÇOK NADİR BİR OLGU
Tümay Özgür 1 Yılmaz Fırıncıoğulları 2
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2 Hatay İskenderun Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği

Özet

GİRİŞ: Hidrosel kliniği ile ortaya çıkan skrotal kese kitleleri çoğunlukla testisle ilişkili olmakla beraber %2-3 lük bir kısmı ekstratestikülerdir ve paratestiküler dokudan kaynaklanırlar. %70 lik kısmı benign olmakla beraber %30 luk kısmı maligndir. Yaşlı hastalarda nadiren rastlanmakla beraber en sık liposarkomlar gözlenir. Burada genç yaşta bir hastada tanı koyduğumuz mikzoid komponentli bir fibrosarkom olgusunu sunacağız.

OLGU : 34 yaşında erkek hasta testiste kitle şikayeti ile Üroloji polikliniğine başvurdu. Hastanın fizik muayenesi ve ultrasonografisinde paratestiküler bölgede düzgün sınırlı, mobil solid ve kistik komponentli kitle lezyonu tespit edildi. Hidrosel ön tanısı ile opere edilen hastaya sol radikal orşiektomi uygulanıp histopatolojik inceleme için patoloji laboratuvarına gönderildi.

Makroskobik incelemede üzerinde 6x1,5x1 cm boyutlarında spermatik kordu bulunan 11x9x9 cm boyutlarında tunika alnuginesı parçalı testis dokusu izlendi. Kesitlerde testis dokusundan ayrı duran 10x9.9x5 cm boyutlarında yer yer kanamalı solid kıvamlı bazı alanları gri beyaz renkli tümöral doku gözlendi . Mikroskobik incelemede; tümör düzensiz sınırlı, multinodüler, mikzoid stromada yerleşmiş, oval, iğsi, bazı alanlarda pleomorfik şekilli, hiperkromatik nukleuslu atipik hücrelerden oluşmaktaydı. Tümör hücrelerinde fokal odaklarda gruplar dizi formasyonları ve yer yer belirginleşen kıvrımlı damar yapıları dikkati çekmekteydi. Tümörde 10 BBA da 0-1 adet atipik mitoz gözlenmiş olup, nekroz izlenmedi. Yapılan immünuhistokimyasal çalışmada; tümör hücreleri Vimentin ve CD34 ile diffüz ve kuvvetli pozitif, EMA, S100, CD68, İnhibin, PLAP, AFP, CEA ile negatif boyandı. Bu bulgularla olguya İntermediate gradeli mikzoid fibrosarkom tanısı verildi.

SONUÇ: Testiküler adneks kaynaklı mezenkimal tümörler çok nadirdir ve sıklıkla hastalar hidrosel kliniği ile başvururlar. Patoloji uygulamalarında anatomik olarak kompleks yapılar içeren bu bölgede tümör yerleşim yerini net olarak tespit etmek ve fibroblastik/myofibroblastik kaynaklı malign mezenkimal tümörlerin de gözlenebileceği akılda tutulmalıdır.