Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Yüksek Riskli human papilloma virüs saptanan hastalarda histopatolojik korelasyon
Güven Güney 1
1 Hitit Üniversitesi,tıp Fakültesi

Özet

GİRİŞ:

Çalışmamızda Çorum ili sağlık müdürlüğü tarafından 2016-17 yılları arasında Ulusal Tarama Programı kapsamında Çorum ili genelinde HPV DNA taraması yapılan ve pozitiflik saptanması nedeni ile hastanemizde kolposkopik biyopsi işlemi yapılan hastaların histopatolojik sonuçları ile HPV subtiplerinin karşılaştırılmasını amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM

Çalışmaya HPV DNA pozitifliği nedeni ile kolposkopik biyopsi işlemi yapılan 30-65 yaş arasındaki kadınların tamamı dahil edildi. HPV tipleri tip 16, 18 ve diğerleri olarak üç kategoriye ayrıldı. Kolposkopik biyopsi materyallerine ait patoloji sonuçları Normal / Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) ve yüksek dereceli skuamöz intraepitel lezyon ( HSIL ) olarak kategorize edildi.

BULGULAR:

212 hastaya HPV DNA pozitifliği saptanması nedeni ile kolposkopi eşliğinde servikal biyopsi yapıldı. HPV tiplerine göre bu sayı dağıtıldığında HPV tip 16 ,18 ve diğerlerinde sırası ile 126 , 13 ve 73 olarak dağılmaktaydı.

Kolposkopi sonucunda 63 hastada ( %30 ) LSIL, 56 hastada ( HSIL ) saptanırken 93 hastada ( %44 ) displazi saptanmadı. HPV tiplerine göre bu sayı dağıtıldığında ise HPV tip 16, 18 ve diğerlerinde LSIL sırası ile 32 ( %28 ), 3 ( %24 ), 20 ( %28 ) saptanırken, HSIL sırası ile 39 ( %31 ), 6 ( %46 ), 11 ( %15 ) saptandı. LSIL ve HSIL ayrımı yapmaksızın displazi saptanma yüzdeleri HPV tip 16,18 ve diğerlerinde sırası ile 79 ( %62.6 ) ,9 ( %69.2 ) ,31 ( %42 ) olarak saptandı.

Biyopsilerde LSIL saptanma oranları karşılaştırıldığında her üç tip arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken , HPV 16 ve 18 in HPV diğer grubuna oranla daha fazla HSIL e neden olduğu belirlenmiştir.(p<0.05)

Displazi (HSIL+LSIL) saptanma oranları karşılaştırıldığında HPV 16 ve 18 arasında anlamlı fark saptanmazken,bu iki tipin HPV diğere göre daha fazla displaziye neden olduğu saptanmıştır. (p<0.05)

LSIL ve HSIL saptanan hastaların yaşları HPV subtiplerine göre karşılaştırıldığında ise üç gurup arasında da anlamlı bir fark izlenmemiştir.

SONUÇ :

HPV tip 16 ve 18 diğer HPV tiplerinden daha fazla oranda SIL e neden olmaktadır.Özellikle HSIL e neden olma oranları diğer HPV tiplerinden daha yüksektir.Bu nedenle tarama programlarında HPV 16 ve 18 saptanan hastaların kolposkopik biyopsi işlemine yönlendirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.