Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin HPV, serviks kanseri ve HPV aşısı konusundaki farkındalıkları
Yasemin Sezgin 1 Serap Baytar 1 Esin Başaran 1
1 Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Özet

AMAÇ

Serviks (rahim ağzı) kanseri, kadın genital sistem kanserleri içinde tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde üst sıralarda yer alan mortalite oranı yüksek bir kanser türüdür. Human Papilloma Virüs?ünün (HPV) servikal kanserin etiyolojik ajanı olduğunun belirlenmesi, HPV?ye karşı geliştirilen tarama/ tanı yöntemleri ve aşı serviks kanserinin büyük oranda önlenmesini mümkün kılmıştır. Toplumun bu konu ile ilgili farkındalığının ve bilgi düzeyinin artmasında sağlık çalışanları önemli rol almaktadır. Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin HPV, HPV aşısı ve serviks kanseri konusundaki farkındalıklarını belirlemek amacı ile planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmaya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nun 362 öğrencisi katılmıştır. Veriler 38 soruluk anket formunun öğrencilere gözlem altında uygulanması ile toplanmıştır. Veri analizi SPSS 17.0 kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Öğrencilerin %24.3?ü erkeklerden, %75.7?si kadınlardan oluşmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.62±2.23?tür. Katılımcıların HPV, HPV aşısı ve serviks kanserini duyma oranları sırasıyla %35.9, %36.5 ve %93.4?tür. Yüksek serviks kanseri duyma oranına rağmen öğrencilerin serviks kanserine ilişkin bilgi düzeyleri düşük bulunmuştur. Serviks kanserini duyanların %62.1?i HPV?yi duymadığını, aynı oranda da HPV aşısını bilmediklerini ifade etmişlerdir. Serviks kanseri için tarama testi bilenlerin oranı da (%32.1) oldukça düşüktür. Serviks kanserini duyan kadınların %59.4?ü serviks kanseri için riskli grupta olmadığını düşünmektedir. HPV aşısını duyanlar arasında aşıyı yaptırmayı düşünenlerin oranı %71.2 olmakla birlikte aşıyı yaptırmayı düşünenlerin yarısında aşının yan etkisi olduğuna ilişkin endişe mevcuttur. Çalışmamızda HPV aşılanma oranı (%3.0) düşük bulunmuştur. Öğrencilerin %94.5?i toplumun serviks kanserine ilişkin bilgilendirilmesini yeterli bulmadığını ifade etmiştir. HPV, HPV aşısı ve serviks kanserine ilişkin bilgilendirmenin okul, sağlık personeli, internet ve TV ile en etkin şekilde yapılabileceğine dair görüşler bildirilmiştir.

SONUÇ

Öğrencilerimizin serviks kanseri, HPV?nin serviks kanseri ve diğer kanserlerle ilişkisi ve HPV aşısı konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların bu konuda bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak için örgün eğitim ve kitle iletişim araçlarının kullanımının etkili olabileceği sonucuna varılmıştır.