Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BOYUN YERLEŞİMLİ KİSTİK SİNOVYAL SARKOM; OLGU SUNUMU
Muzaffer İlkay Tosun1, Murat Hakan Karabulut1, Cumhur Selçuk Topal1, Itır Ebru Zemheri1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Sinovyal sarkom genç erişkinlerde genellikle büyük eklemlere yakın yerleşim gösteren nadir bir tümör grubudur. Baş boyun bölgesi yerleşimli primer sinovyal sarkom oldukça nadir görülen bir antitedir.

Olgu

26 yaşında erkek hasta hastanemiz Kulak Burun Boğaz Kliniği' ne boyunda ele gelen ve 5-6 ay içinde büyüme fark ettiği kitle şikayeti ile başvurdu. Yapılan Manyetik Rezonans İncelemede sternokleidomasteideus kasının posterolateralinden başlayarak uzanım gösteren içerisinde hemorajik kistik alanlar bulunan 15 cm çapında kitle saptandı. Cerrahi olarak eksize edilen kitlenin histolojik kesitlerinde kistik cidari alanlar ve eşlik eden solid iğsi monomorfik hücre proliferasyonu alanları dikkat çekmiştir. Yapılan immunhhistokimyasal incelemede kist cidarını döşeyen epitel hücrelerinde ve solid proliferasyonu oluşturan hücrelerde diffüz nükleer TLE1 ekspresyonu yanı sıra kist cidarını döşeyen epitelyal hücrelerde pansitokeratin ile pozitiflik izlenmiştir. Yapılan moleküler inceleme sonucunda; FISH analiz ile SYT geninde yeniden düzenlenim ve SYT-SSX füzyon geninin RT-PCR tekniği ile araştırılması sonucunda SYT-SX2 (t (x; 18) (p11.21;q11) füzyon bulgusu saptanmıştır. Olgu bu bulgular ışığında bifazik sinovyal sarkom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Nadir görülen bir yumuşak doku tümörü olan sinovyal sarkomun baş boyun loklalizasyonu oldukça ender görülen bir durumdur. Olgunun immunhistokimyasal ve moleküler yöntem ile konfirmasyonu sağlanmış olup olgu tarafımızca sunuma değer bulunmuştur.