Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PAROTİSTE NÖROENDOKRİN KARSİNOM VE KONDROSARKOM KOMPONENTLERİ İÇEREN NON-İNVAZİV MALİGN MİKST TÜMÖR: NADİR OLGU SUNUMU
Remzi Erten1, Feyza Demir1, İrfan Bayram1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Pleomorfik adenomda değişik patternlerde maligniteler ve malign davranışlar gelişebilir. Bunlardan bir tanesi; gerçek malign mikst tümör (karsinosarkom), diğer formları; karsinoma ex pleomorfik adenom ve metastaz gösteren benign pleomorfik adenomdur. Karsinosarkomlar karsinomatöz ve sarkomatöz komponent içeren bifazik malign tümörlerdir. Karsinoma ex pleomorfik adenomdaki gibi; karsinosarkomların da çoğu önceki bir pleomorfik adenom zemininden gelişirken, az bir kısmı de-novo gelişir.

Olgu

4-5 aydır sol kulak önünde şişlik şikayeti olan 45 yaşında bayan hastaya yapılan MRI sonucunda; sol parotis içinde 34 mm boyutlu santrali nekrotik kitle olduğu belirtilmiş, sitolojik inceleme pleomorfik adenom olarak raporlanmıştır. Parotidektomi sonrası histomorfolojik incelemede; çoğu alanın pleomorfik adenom özellikleri gösterdiği, ancak bazı alanlarda hiperkromatik nüveli, dar sitoplazmalı uniform hücre popülasyonundan oluşan yoğun mitotik figürler ve yer yer nekroz içeren solid alanların varlığı, bazı kondroid alanlarda da hafif bir pleomorfizm ve atipi dikkati çekti.
Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarla tariflenen malign epitelyal alanlar CD56 ve Kromogranin ile pozitif boyanma göstermiş olup, histomorfolojisiyle beraber bu odaklar nöroendokrin karsinom olarak yorumladı. Bazı kondroid adalardaki pleomorfizm ve atipi de; iyi diferansiye kondrosarkom olarak değerlendirildi. Kapsül ve kapsül dışı yumuşak doku invazyonu görülmemiş olması üzerine, olgu; nöroendokrin karsinom ve kondrosarkom komponentleri içeren non-invaziv malign mikst tümör olarak raporlandı.

Sonuç

Zaten nadir olarak görülen karsinosarkomlar içinde; nöroendokrin karsinom ve kondrosarkom komponentinin bir arada görüldüğü olguya literatür taramasında rastlamadık. Bu iki komponenti içermesi nedeniyle olgumuzu paylaşılmaya değer bulduk.