Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİYLE SKLEROZAN VARYANT MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Ayça Tan1, Sevgen Önder2, Görkem Eskiizmir3
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Sklerozan mukoepidermoid karsinom, mukoepidermoid karsinomun oldukça nadir bir varyantıdır. Tanımlanan vakaların büyük çoğunluğu parotis yerleşimlidir. Yaygın sklerotik stroma içermesi nedeniyle ayırıcı tanısı ve derecelendirilmesi zordur.

Olgu

Yaklaşık 3 ay önce sağ çene altında şişlik şikayetiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran hastaya yapılan ince iğne aspirasyon biopsisinde vakuolize stoplazmalı nükleolleri belirgin nükleuslarla karakterli geniş kalabalık tabakalar oluşturan hücreler görüldü. Hücrelerin bir kısmı intermediate bir kısmı onkositik karakterdeydi. Sitolojik bulgular öncelikle düşük dereceli bir mukoepidermoid karsinom lehine yorumlandı. Bir ay sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran hastaya sağ submandibuler bez eksizyonu ve sağ boyun diseksiyonu yapıldı. Materyalin kesitinde en büyük boyutu 1,3 cm olan düzensiz sınırlı kirli beyaz renkli lezyon görüldü. Mikroskobide yoğun sklerozis alanları arasında berrak-eozinofilik stoplazmalı hücrelerle karakterli hafif nükleer pleomorfizm içeren tümöral infiltrasyon görüldü. Tümör çevresi başlıca plazma hücreleri ve lenfositlerle karakterli inflamasyonla çevriliydi. Olgu mukoepidermoid karsinom sklerozan varyant olarak değerlendirildi.

Sonuç

Literatürde 40’dan az sayıda bildirilen tanı zorluğu yaşanan bu nadir tümör ince iğne aspirasyon biopsisi ve histopatolojik bulguları karşılaştırılarak sunuldu.