Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS410 - NADİR GÖRÜLEN GRANÜLER HÜCRELİ ASTROSİTOM OLGUSU
Nöropatoloji
Gülşah Ünay1, Güzide Ayşe Ocak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilimdalı
 

Giriş

Granüler Hücreli Astrositom (GHA),astrositomların nadir görülen bir alt tipidir. Tümör hücreleri, eozinofilik ve PAS pozitif granüler sitoplazmalıdır. Granüler görünümü sağlayan, sitoplazmalarındaki mitokondri ve sekonder lizozomlardır. GHA’lar derecesinden bağımsız olarak, vücudun diğer bölümlerinde görülen granüler hücre tümörlerinin benign karakterinin aksine agresif seyirlidir. Bu sunumda nadir görülen granüler hücreli astrositom vakası, morfolojik ve immünhistokimyasal bulgularıyla beraber, literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Olgu

Olgumuz 62 yaşında, sol kol ve bacakta güçsüzlük, nöbet şikayeti olan erkek hastadır. Yapılan tetkiklerde; her iki lateral ventrikül posterior komşuluğunda yer alan, heterojen kontrastlanan, sınırları belirsiz kitle izlenmiştir. Mikroskopik olarak; beyin parankimini infiltre eden, sitoplazmik sınırları belirgin, geniş granüllü sitoplazmalı, nükleusları kenara itilmiş tümör hücreleri izlenmiştir. Bu hücreler yer yer tabaka oluşturmuştur. Bazı alanlarda perivasküler lenfositler dikkati çekmiştir. Nekroz ve mitoz izlenmemiştir. Histokimyasal PAS ile granüler hücre sitoplazmaları pozitif boyanmıştır. İmmünhistokimyasal GFAP ile granüler hücrelerin çok azında boyanma izlenmiş olup, S100 ve CD68 pozitif, IDH-1 negatiftir. Ki67 proliferatif indeksi %1-2’dir. Bu bulgularla olguya ‘’Granüler Hücreli Astrositom, DSÖ Derece II’’ tanısı verilmiştir.

Sonuç

GHA serebral hemisferde ve daha az olarak serebellumda ortaya çıkan nadir bir tümördür. İlk kez Markesbery ve arkadaşları tarafından 1973 yılında tanımlanmıştır. WHO dereceleme sistemine göre derecelendirilir. Ancak; granüler hücre özelliklerinden yoksun olan aynı derecede astrositoma göre daha agresiftir. Tümör hücreleri GFAP ile değişken (pozitif/negatif) immünreaksiyon gösterebilirken CD 68 ile immünreaktiftirler. Tümör hücreleri histolojik görünüm ve immünhistokimyasal özellikler açısından histiyositlerle benzerlik göstermekte olup ayırıcı tanıda güçlük yaşanabilmektedir. Bu sunumda nadir görülen bir GHA olgusu klinik, histolojik, immünhistokimyasal özellikleri ve ayırıcı tanıları tartışılarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : granüler, astrositom, immünhistokimya