Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 1594 Makale Bulundu
Başlarken...
Hematoksilen-Eozin'den Moleküler Tekniklere: Patolojinin Tarihçesine Kısa Bir Bakış
Patoloji Raporunda Yer Alan Tanılar Tekrarlanabilir mi?
Çukurova Patoloji Derneği'nin Yirmi Yılı
Mikropapiller Karsinomda Patogenez, Histolojik ve Klinik Özellikler
İntrahepatik Safra Duktusundan Kaynaklanan İntraduktal Papiller Neoplazi: Olgu Sunumu
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
Memenin Seroid Granülomu: Olgu Sunumu
Meningotelyal Benzeri Girdapsı Patern Gösteren Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu
Aksilla Yerleşimli Hemosiderotik Fibrolipomatöz Tümör: Olgu Sunumu
Benign Notokord Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
PAP SMEAR MATERYALLERİNDE HİGHRİSK HPV ORANI,TİPLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN BİYOPSİ UYUMU:5604 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
HPV İLE ENFEKTE OLGULARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE SMEAR VE BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ
KLİNİĞİMİZDE REAL TİME PCR YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN HPV TİPLERİ, PREVALANSI VE SERVİKAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV UYUMU
PEDİATRİK RETİFORM SERTOLİ HÜCRELİ OVER TÜMÖRÜ (SLT): BİR OLGU SUNUMU
UTERİN SERVİKSTE BLUE NEVÜS OLGUSU
DEDİFERANSİYE ENDOMETRİOİD ADENOKARSİNOM: 2 OLGU NEDENİYLE, KÜRETAJ VE RADİKAL MATERYALDE HİSTOLOJİK İPUÇLARI:
SERTOLİ HÜCRELİ SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN OVERİN ENDOMETRİOİD KARSİNOMU
ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU
POSTMENOPOZAL DÖNEMDE EPİTELOİD TROFOBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF ENDOMETRIAL SPECIMENS IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN KIRŞEHIR CITY OF TURKEY
OLGU SUNUMU: GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLARIN NADİR BİR VARYANTI OLAN PLASENTAL SİTE TROFOBLASTİK TÜMÖR
PÜR UTERİN LİPOMA
SERVİKS UTERİ YERLEŞİMLİ ALVEOLAR SOFT PART SARKOMA: OLGU SUNUMU
KİSTİK UTERİN ADENOMATOİD TÜMÖR : OLGU SUNUMU
PERİTONEAL KARSİNOMATOZİS İLE KARIŞAN NADİR BENİGN BİR ANTİTE: LEİOMYOMATOZİS PERİTONEALİS DİSSEMİNATA
ATİPİK ENDOMETRİOZİS ZEMİNİNDE GELİŞİM GÖSTEREN OVERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOMU
İNTESTİNAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM
UTERUSUN ANJİOLİPOLEİOMYOM OLGUSU
ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE TANI ALAN İNTRAPLASENTAL KORYOKARSİNOM
VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON
MYXOMA OF THE OVARY: A CASE REPORT
DİSGERMİNOM ALANLARI İÇEREN GONADOBLASTOM SAPTANAN MOZAİK PATERNDE TURNER SENDROMU: OLGU SUNUMU
İNTRAVENÖZ LEİOMYOMATOZİS (İKİ OLGU SUNUMU)
ENDOMETRİUMUN ANDİFFERANSİYE / DEDİFFERANSİYE KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU
OVERİN SERTOLİ-LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
VULVAR BÖLGEDE ANJİOMYOFİBROBLASTOM; OLGU SUNUSU
ENDOMETRİAL BİYOPSİ MATERYALİNDE NADİR BİR OLGU: MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖR
OVERDE ENDOMETRİYOTİK KİST ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU
OVARYAN MATÜR KİSTİK TERATOMDA NADİR GÖRÜLEN BİR DOKU: PROSTAT DOKUSU
OVARYAN YERLEŞİMLİ AKTİNOMİKOZİS
SERVİKSTE KAVERNÖZ HEMANJİOM
UTERUSUN ANJİOLEİOMYOMU : OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU: OVERDE KAVERNÖZ HEMANJİOMA İLE ENDOMETRİAL POLİP VE LEİOMYOMA BİRLİKTELİĞİ
VULVADA LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM
KÜRETAJ MATERYALİNDE TANI ALAN UTERİN KARSİNOSARKOM OLGUSU
BORDERLİNE BRENNER TÜMÖRÜ: NADİR OLGU
NADİR BİR OLGU: ENDOMETRİYAL STROMAL NODÜL
APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
ENDOMETRİAL POLİP KOMŞULUĞUNDA GELİŞEN BERRAK HÜCRELİ ENDOMETRİAL KARSİNOM
VULVADA SELÜLER ANJİYOFİBROM
MORULER FORM ENDOMETRİAL SKUAMÖZ METAPLAZİ OLGUSU
ENDOMETRİAL KARSİNOM OLGUSUNDA İNSİDENTAL SAPTANAN ADENOMATOİD TÜMÖR
KOLESTEROL GRANÜLOMLARININ MUHTEMEL PATOGENEZİ: KRONİK HEPARİN KULLANIMINDA KİSTİK OVARYAN LEZYON MORFOLOJİSİ
NADİR BİR OLGU: OSSEOZ METAPLAZİ GÖSTEREN UTERİN LEİOMYOM
OVERİN SEKS KORD-STROMAL TÜMÖRÜNE BENZEYEN UTERİN TÜMÖR
SELLÜLER NÖROGLİAL DOKUDAN ZENGİN İMMATÜR TERATOM: OLGU SUNUMU
BİR OVERDE BRENNERLİ MUSİNÖZ KİSTADENOM DİĞER OVERDE MATÜR KİSTİK TERATOM:BİR OLGU
PRİMER OVARYAN KARSİNOSARKOM: OLGU SUNUMU
VULVADA SOLİTER NÖROFİBROM : OLGU SUNUMU
STRUMOZİS Mİ? OVER KAYNAKLI İYİ DİFERANSİYE FOLLİKÜLER KARSİNOM MU (HDFCO)?
SPİNAL İNTRADURAL METASTAZ YAPAN ENDOMETRİUM KARSİNOMU
OLGU SUNUMU: OVERİN SEKS KORD TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR VARYANTI OLAN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR
UTERUSUN MİKSOİD LEİOMYOSARKOMU, OLGU SUNUMU
UTERUSUN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: LİPOLEİOMYOM
ASHERMAN SENDROMLU HASTADA FALLOPİAN TÜPTE LEİOMYOM
ÇOK SAYIDA HİSTİOSİTİK DEV HÜCRELER İÇEREN UTERİN PLEOMORFİK LEİOMYOSARKOM
POSTMENOPOZAL KADINDA DEV ENDOMETRİYAL POLİP: OLGU SUNUMU
TAMOKSİFEN TEDAVİSİNE BAĞLI UTERİN KARSİNOSARKOM (MALİGN MİKST MEZODERMAL TÜMÖR) OLGUSU
KONTRLATERAL MATÜR KİSTİK TERATOM İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN OVARİAN KAVERNÖZ HEMANJİOMA: OLGU SUNUMU
REKTUS ABDOMİNUS KASINDA ENDOMETRİOZİS EKSTERNA: OLGU SUNUMU
SERÖZ KİSTADENOMLU OVERDE EKTOPİK ADRENAL DOKUSU, BİR OLGU SUNUMU
MULTİPLE PLASENTAL CHORANJİOMA ( HEMANJİOMA)
UTERUSUN ATİPİK LEİOMYOMU
DÜZ KAS DİFFERANSİYASYONU GÖSTEREN ENDOMETRİAL STROMAL NODÜL: OLGU SUNUMU
NÖROBLASTOMDA KANSER KÖK HÜCRELERİNE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE TÜMÖR İNFİLTRE EDİCİ LENFOSİTLERİN ETKİSİ
AKCİĞER KANSERLERİNDE ALK YENİDEN DÜZENLENİMİ İNSİDANSI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI DENEYİMİ
MALİGN EPİTELYAL OVER TÜMÖRLERİNİN AGRESİVİTESİNDE AMP/GPI, AMFR, CTGF, RAB25, RASSF2A GENLERİNİN ÖNEMİNİN BELİRLENMESİ
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU HASTADA ALK GENİNDE YENİDEN DÜZENLENMEYE EŞLİK EDEN KOPYA SAYISI ARTIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ADIYAMAN İLİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) SIKLIĞI VE HPV GENOTİP TAYİNİ
KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KARSİNOMLARINDA EGFR, ALK , ROS1 MOLEKÜLER ÇALIŞMALARI: 4 YILLIK DENEYİMİMİZ
TÜKRÜK BEZİ İNCE ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN MİLAN SİSTEMİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOPATOLOJİ İLE UYUMU
TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE MALİGNİTE SIKLIĞI
LENF NODU METASTAZI OLAN LARENKS KARSİNOMLARINDA PET/BT DEĞERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
MAKSİLLER SİNÜSÜN PSAMMOM CİSİMLERİNDEN ZENGİN ASİNİK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
SEBASEÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN SİNONAZAL HAMARTOMA
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİ
KORDOMA; NAZAL KİTLE İLE PREZENTE OLAN BİR OLGU SUNUMU
BOYUN YERLEŞİMLİ KİSTİK SİNOVYAL SARKOM; OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU: WARTHİN TÜMÖR ZEMİNİNDE MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM
NAZAL GLİAL HETEROTOPİ ( YENİ DOĞANIN NADİR KONJENİTAL ANOMALİSİ )
PAROTİS BEZİNDE ASİNİK HÜCRELİ KARSİNOM, ONKOSİTİK VARYANT; OLGU SUNUMU
TONSİLLANIN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: FİBROLİPOM
SKLEROZAN POLİKİSTİK ADENOZİS VE PAROTİSİN DİSGENETİK POLİKİSTİK HASTALIKLARI BİRLİKTELİĞİ, BİR OLGU SUNUMU.
PAROTİSTE NÖROENDOKRİN KARSİNOM VE KONDROSARKOM KOMPONENTLERİ İÇEREN NON-İNVAZİV MALİGN MİKST TÜMÖR: NADİR OLGU SUNUMU
THE EFFECT OF NUTRITIONAL ANTIOXIDANT AGENTS ON CISPLATIN-INDUCED LARYNGEAL HISTOPATHOLOGICAL ALTERATIONS IN RATS
TONSİLDE KARTİLAJİNÖZ KORİSTOM
SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİYLE SKLEROZAN VARYANT MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM: OLGU SUNUMU
MALİGN PARAGANGLİOMA
LAKRİMAL GLANDIN PLEOMORFİK ADENOMU
PAROTİSTE ONKOSİTOMA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL NODÜLER ONKOSİTİK HİPERPLAZİ; OLGU SUNUMU
TÜKRÜK BEZİ KANAL KARSİNOMLARININ SİTOMORFOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ (2 VAKA)
CELLULAR ANGIOFIBROMA: A RARE TUMOR BEHIND THE EAR
SEBASEÖZ DİFERANSİYE ONKOSİTİK LİPOADENOM: OLGU SUNUMU
DIŞ KULAK YOLUNDA SEROMİNÖZ GLAND ADENOMU: OLGU SUNUMU
TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
NADİR BİR OLGU: ORBİTAL LAKRİMAL DUKTAL KİST
DERİN YERLEŞİMLİ JUVENİL KSANTOGRANÜLOM
BAŞ BOYUNDA SIK RASTLANAN 3 TÜMÖR: RABDOMYOM, HİBERNOM, GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR
RETİNOBLASTOM; OLGU SUNUMU?
İNVERTED PAPİLLOMA EŞLİK EDEN FİBRİNOİD NEKROTİZAN GRANÜLOMATÖZ ENFLAMASYON
SUBMANDİBULAR BEZ LOKALİZASYONLU MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOM : NADİR LOKALİZASYONDA BİR OLGU SUNUMU
MAKSİLLER KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM
MAKSİLLER SİNUS YERLEŞİMLİ SİNOVİAL SARKOM:OLGU SUNUMU
AURİKULADA GÖRÜLEN ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON: OLGU SUNUMU
KEMİK İLİĞİ METAPLAZİSİ VE SKUAMÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN İKİ AYRI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU
PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU
PLAZMOSİTOMU TAKLİT EDEN OTİK (AURAL) POLİP
DİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM; OLGU SUNUMU
İNTRANAZAL PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU
PALATİN TONSİLDE LENFANJİOMATÖZ POLİP
?WARTHİN BENZERİ? TİROİD PAPİLLER MİKROKARSİNOMU, OLGU SUNUMU
BOYUN BÖLGESİNDE EKTOPİK TİMOMA: OLGU SUNUMU
FRONTAL SİNÜSTE MENİNGİOM
NAZAL TİPTE PLEKSİFORM NÖROFİBROM
BOYUNDA PRİMERİ BİLİNMEYEN EPİTELYAL-MYOEPİTELYAL KARSİNOM METASTAZI
GİNGİVA METASTAZI GÖSTEREN AKCİĞER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
SUBMANDİBULER ALAN YERLEŞİMLİ İĞSİ HÜCRELİ/PLEOMORFİK LİPOM OLGUSU: OLGU SUNUMU
WARTİN TÜMÖRÜNÜN NADİR YERLEŞİM YERİ: NAZOFARİNKS
TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP
UZUN SÜREDİR ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİ VE HEMODİYALİZ YAPILAN HASTADA AMİLOİD GUATR
BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARI
MALİGN GÖRÜNÜMLÜ BENİGN TÜMÖR: ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ
BOYUN BÖLGESİNDE KİST HİDATİK: NADİR OLGU SUNUMU
KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS
TÜKRÜK BEZİNİN SİROZU OLARAK BİLİNEN KRONİK SKLEROZAN SİALADENİT
BURUNDA GELİŞEN FİBRÖZ PAPÜL
ADÖLESAN YAŞTA DAMAK YERLEŞİMLİ PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS1 MUTASYONU TESPİT EDİLMESİNDE FISH VE İMMÜNOHİSTOKİMYANIN KIYASLANMASI
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS-1 GEN YENİDEN DÜZENLENMESİNİN FISH VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE MDM2 AMPLİFİKASYONU YENİ BİR PROGNOSTİK FAKTÖR OLABİLİR Mİ?
NADİR BİR OLGU: BENİGN METASTAZ YAPAN LEİOMYOM
LENF NODU METASTAZI GÖSTEREN SKLEROZAN PNÖMOSİTOM: OLGU SUNUMU
KOMBİNE MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA VE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM : OLGU SUNUMU
PULMONER PAPİLLER ADENOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
AKCİĞERDE KONDROMATÖZ HAMARTOM :OLGU SUNUMU
PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON GÖSTEREN PULMONER FİBROKONDROMATÖZ HAMARTOM: OLGU SUNUMU
MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ GLANDÜLER PAPİLLOM: OLGU SUNUMU
AKCİĞERDE PLASENTAL TRANSMOGRİFİKASYON
KLİNİK OLARAK SARKOİDOZİSİ TAKLİT EDEN PULMONER LENFOİD GRANÜLOMATOZİS OLGUSU
MEDİSTİNAL KİTLE OLUŞTURAN MULTİSENTRİK HEMANJİYOENDOTELYOMA OLGUSU
ANEMİYE SEKONDER MEDİASTİNAL KİTLE OLUŞTURAN EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ
AKCİĞERDE BİR LENFANJİOLEOMYOMATOZİS OLGUSU
AKCİĞER ADENOKARSİNOMU OLGUSUNDA LENF NODUNUN ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİ İNFİLTRASYON: MALİGN MEZOTELYOMA OLABİLİR Mİ?
AKCİĞERİN PRİMER SİNOVİYAL SARKOMU: OLGU SUNUMU
AKCİĞERE METASTAZ YAPAN MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
MEDİASTİNEL YERLEŞİMLİ HİBERNOM OLGUSU : OLGU SUNUMU
PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS; OLGU SUNUSU
NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ VE GLANDÜLER PAPİLLOM
ENDOBRONŞİAL HAMARTOM
AKCİĞER FROZEN TUZAĞI: PARAGANGLİOMA
PULMONER LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZİS
PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM: OLGU SUNUMU
AKCİĞERDE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMA EŞLİK EDEN AMİLOİD BİRİKİMİ: OLGU SUNUMU
BRONKOJENİK KİST İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAPULMONER SEKESTRASYON
HİPERSENSİVİTE PNÖMONİSİ VE TÜBERKÜLOZ BİRLİKTELİĞİ
COMPARISON OF CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES IN INCIDENTAL AND NONINCIDENTAL PAPILLARY THYROID CARCINOMAS IN 308 PATIENTS.
THE EFFECTS OF FOCALITY/LATERALITY/TOTAL TUMOR DIAMETER/TUMOR NUMBER ON PROGNOSIS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMAS
MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU, MELANİN ÜRETEN VARYANT; NADİR BİR OLGU
NADİR BİR OLGU: TÜBERKÜLOZ TİROİDİTİ
TÜMÖR İÇİNDE TÜMÖR; FEOKROMOSİTOMAYA OSTEOSARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU.
NADİR LOKALİZASYONLU BİR TÜMÖR: RENAL PİGMENTE PARAGANGLİOMA
TALL CELL VARYANT PAPİLLER KARSİNOM İLİŞKİLİ İĞSİ HÜCRELİ, EPİTELOİD-SKUAMOİD ALANLAR İÇEREN ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU
NADİR BİR OLGU: DOUBLE HİPOFİZ ADENOMU
ADRENAL GLAND KAVERNÖZ HEMANJİYOMU: BİR OLGU NEDENİYLE
2014-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN ADRENALEKTOMİLERİN HİSTOPATOLOJİK TANILARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
DEV PARATİROİD KİSTİ: OLGU SUNUMU
ADRENAL ONKOSİTOM: OLGU SUNUMU
PARATİROİD ADENOMUNA EŞLİK EDEN GRANÜLOMATÖZ İNFLAMASYON
NADİR BİR OLGU: ADRENAL GLANDDA KOMPOSİT FEOKROMOSİTOMA
MEDULLER KARSİNOM İLE İKİ FARKLI VARYANTTA PAPİLLER MİKROKARSİNOM BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU
LARGE ADRENAL MYELOLIPOMA OCCURRING IN THE POST-PREGNANCY PERIOD
BOYUN SOL YAN YERLEŞİMLİ EKTOPİK HİPERPLASTİK TİROİD; OLGU SUNUMU
PARATİROİD LİPOADENOMU
SÜRRENALİN IGG4 İLİŞKİLİ KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU: PARATİROİD VE TİROİD LİPOADENOMUNA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL PAPİLLER KARSİNOM
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
FEOKROMASİTOMANIN EŞLİK ETTİĞİ MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU OLGUSU (MEN 2A)
NADİR BİR OLGU: PARATİROİD KARSİNOMU
NADİR BİR OLGU: TİROLİPOM OKKÜLT PAPİLLER KARSİNOM VE FOLLİKÜLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ
TİROİD PAPİLLER KARSİNOM ODAKLARI İÇEREN İĞSİ HÜCRELİ ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOM OLGUSU
SPİNAL PARAGANGLİOMA (İKİ OLGU SUNUMU)
ADRENAL KORTEKS KARSİNOMU
14 YAŞINDAKİ HASTADA TALL CELL DİFERANSİYASYONLU PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
KOMPOSİT FEOKROMOSİTOMA
HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
KISITLI ŞARTLARDAKİ PATOLOJİ LABORATUARINDA BİR ZORUNLU HİZMET ÇALIŞMASI: İNSİDENTAL PAPİLLER KARSİNOM OLGULARIMIZ
KEMİKTE PAPİLLER TİROİD KARSİNOM/ FOLİKÜLER VARYANT METASTAZI -OLGU SUNUMU
İNSİDENTAL DELPHİAN LENF NODUNA PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI
KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA CD10 VE CD74 EKSPRESYONUNUN TÜMÖR GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
2376 APENDEKTOMİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ İLE BİRLİKTE APANDİSİT TEDAVİSİNDE MEDİKAL TEDAVİNİN SORGULANMASI.
MİDE KARSİNOMLARINDA HUMAN EPİDİDİMAL SEKRETUVAR PROTEİN-4 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
GASTROİNTESTİNAL KANAL SCHWANNOMLARI
CROHN HASTALIĞININ PATOGENEZİNDE ENFEKSİYÖZ AJANLARIN BULUNABİLECEĞİNDE DAİR GÖRSEL KANITLAR
RUSSELL CİSİMCİĞİ GASTRİTİ OLGULARINDA KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ANALİZİ
İMMÜNGLOBÜLİN G4?ÜN GASTRİTLERDE H. PYLORİ İLE, MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA HER2 İLE İLİŞKİSİ
ÇÖLYAK HASTALIĞINDA YAMASAL İNCE BARSAK TUTULUMU VE TANIDA BULBUS BİYOPSİSİNİN YERİ
INCIDENTAL GALLBLADDER PARAGANGLIOMA
MECKEL DİVERTİKÜLÜ KOMŞULUĞUNDA İNCE BARSAKTA LOKALİZE ADENOMYOM
İNSİDENTAL SAPTANAN NADİR BİR OLGU: APPENDİKSTE PİGMENTE NÖROENDOKRİN TÜMÖR
ÖZOFAGUS LOKALİZASYONLU PRİMER MUKOEPİDERMOİD KARSİNOM
İLEOJEJENUAL DUPLİKASYON KİSTİ OLGUSU
EOZİNOFİLİK KOLESİSTİT: OLGU SUNUMU
COLONIC MUCOSAL ENDOMETRIOSIS MIMICKING MESENCHYMAL NEOPLASIA: A DIAGNOSTIC PITFALL
APPENDİKS EPİPLOİCA HİPERTROFİSİ VE DİVERTİKÜLOZİS GELİŞİMİ GÖSTEREN KOLONUN DİFFÜZ LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ
REKTUMDA BENİGN FİBROBLASTİK POLİP
KÜÇÜK ÇAPTA AMA İLERİ EVREDE BİR NÖROENDOKRİN TÜMÖR
SMALL BOWEL RESECTION IN A PATIENT WITH BUERGER'S DISEASE AND INTESTINAL INVOLVEMENT
GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN NADİR BİR LOKALİZASYONU; İNCE BARSAK
ÖZOFAGUS GİRİŞ SÜPRİZİ; ?INLET PATCH?, 22 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
ÖZOFAGUSTA NADİR BİR TÜMÖR: MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM
MİDE METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
PEUTZ JEGHERS POLİPLERİ GERÇEKTEN MASUM MU?PEUTZ JEGHERS POLİPLERİ ZEMİNİNDE MULTİPLE İNTRAMUKOZAL KARSİNOM
AKUT PANKREATİT KOMPLİKASYONU GELİŞEN MİDE DUVARINDA YERLEŞMİŞ DEV HETEROTOPİK PANKREAS DOKUSU:OLGU SUNUMU
İNFLAMATUAR MYOGLANDÜLER POLİP: NADİR LOKALİZASYONDA NADİR GÖRÜLEN POLİP
ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION OF SEBORRHEIC KERATOSIS-LIKE LESION OF THE ESOPHAGUS: A NEW ENTITY?
NADİR BİR OLGU: KOLONDA MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM (MANEC)
İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINI TAKLİT EDEN MALİGN PERİTONEAL MEZOTELYOMA
TORUS PİLORİKUS
APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ
GASTROİNTESTİNAL TRAKTUSTA İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
REKTOSİGMOİD BÖLGENİN KALSİFİYE/OSSİFİYE PAPİLLER ADENOKARSİNOMU; 7 OLGULUK VAKA SERİSİ
ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYONLA ÇIKARILAN DEV ÖZOFAGİAL IGG4 İLİŞKİLİ TÜMÖR VE OSTEOKONDROM BİRLİKTELİĞİ
İNEN KOLONUN MEZENTERİK DEV KİSTİK LENFANJİOMU: OLGU SUNUMU
MECKEL DİVERTİKÜLÜ DUVARINDA ADENOMYOMA
SARKOİDOZ TANISI İLE TAKİPLİ HASTADA PANKREASTA KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU
KLİNİK OLARAK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN BRUNNER BEZ ADENOMU
ÖZEFAGEAL MELANOSİTOZİS( OLGU SUNUMU)
KOLONUN LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ ? BİR OLGU SUNUMU
RECTAL PYOGENIC GRANULOMA: A RARE CASE REPORT
RUSSELL BODY GASTRITIS: A RARE CASE
GASTRİK HETEROTOPİK PANKREATİTİS OLGUSU
KOLOREKTAL KSANTOMATÖZ POLİP
GASTRİK MUKOZAL KALSİNOZİS, OLGU SUNUMU
EBV İLİŞKİLİ MİDENİN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU
BİR GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR (GİST) TAKLİTÇİSİ: MEZENTERİK FİBROMATOZİS (MF); BİR OLGU SUNUMU
KOLONUN EPİTELİ YANLIŞ YERLEŞİMLİ ADENOMATÖZ POLİBİNDE PSÖDOKARSİNOMATÖZ İNVAZYON
MİDE ENDOSKOPİK BİYOPSİDE SARCİNA VENTRİKÜLİ GASTRİTİ TANISI ALAN ÜÇ OLGUMUZ
İNCE BARSAK MELANOMU, PRİMER METASTAZ AYRIMI
ENTERİK DUBLİKASYON KİSTİ VE HETEROTOPİK MEZENTERİK OSSİFİKASYON: BİR OLGU SUNUMU
178 KOLOREKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA HER2 İMMUNHİSTOKİMYASAL EKSPRESYONU
GASTRİK ADENOKARSİNOMLARDA KAVEOLİN-1 EKSPRESYONUNUN HER2 AMPLİFİKASYONU VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ
KOLOREKTAL TUBULER VE TUBULOVİLLÖZ ADENOMLARDA İMMÜHİSTOKİMYASAL OLARAK MUC1, MUC2, MUC5AC VE MUC6 EKSPRESYON ANALİZİ
HETEROTOPİK OSSİFİKASYON İÇEREN HİPERPLASTİK MİDE POLİBİ
APENDİKSTE TENYA SAGİNATA İNFESTASYONU: OLGU SUNUMU
MİDE YERLEŞİMİ NADİR GÖRÜLEN METASTATİK DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM-OLGU SUNUMU
APENDİKSTE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE SESİL SERRATED ADENOM/POLİP BİRLİKTELİĞİ
14 OLGUDA ÖZOFAJİAL ENDOSKOPİK MUKOZAL REZEKSİYON SONUÇLARIMIZ
KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEKİ APENDİKS SPESMENLERİNDE SAPTANAN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
2007-2017 YILLARI ARASINDA PRİMER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMASI TANISI ALAN OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İNSİDENTAL SAPTANAN MİKROSKOBİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI OLGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
NADİR BİR OLGU: MİDEDE MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOMA (MANEC)
MEDÜLLER MİDE KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
KOLOREKTAL KANSER VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMUNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİMESİ
SİSTİK GÜDÜKTE İNSİDENTAL TRAVMATİK NÖROMA
GASTRİTİS SİSTİKA PROFUNDA İLE MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
SERRATED ADENOKARSİNOM: OLGU SUNUMU
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU İLE BULGU VEREN MULTİPLE MYELOM OLGUSU
PRİMER REKTAL MALİGN MELANOM
KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR(OLGU SUNUMU)
APENDİSYAL ENDOMETRİOZİS: ÜÇ OLGU
ÇOCUKLARDA HELİKOBAKTER PYLORİ SIKLIĞI VE SYDNEY SINIFLAMA KRİTERLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
ENDOMETRİOZİSE İKİNCİL AKUT APANDİSİT: OLGU SUNUMU
İLEUM YERLEŞİMLİ İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜN OVER METASTAZI
NADİR OLGU: ÇIKAN KOLONDA BÜYÜK SUBMUKOZAL LİPOM
İKİ GASTRİK LİPOM OLGUSU
EKTOPİK PANKREAS DOKUSU İÇEREN ENTERİK DUPLİKASYON KİSTİ:OLGU SUNUMU
GASTRİK MEDÜLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
DUODENUM ENDOSKOPİK BİYOPSİ İLE TANI ALAN GERM HÜCRELİ TÜMÖR METASTAZI
GİST VE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP BİRLİKTELİĞİ; NADİR BİR OLGU SUNUMU
APENDİKSTE GOBLET HÜCRELİ KARSİNOİD: OLGU SUNUMU
KOLONDA TIKANIKLAĞA NEDEN OLAN SUBMUKOZAL YERLEŞİMLİ DEV LİPOM: OLGU SUNUMU
KOLONOSKOPİK BİYOPSİDE REKTOSİGMOİD ENDOMETRİYOZİS ; OLGU SUNUMU
ÇEKUM YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA; OLGU SUNUMU
NADİR BİR GASTRİK BENİGN MEZENKİMAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
NADİR LOKALİZASYONLU BİR HETEROTOPİK GASTRİK MUKOZA OLGUSU
GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP: 13 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
REKTUM YERLEŞİMLİ NÖROENDOKRİN TÜMÖR: İKİ OLGU SUNUMU
İLGİNÇ VE NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ: PNEUMATOSİS CYSTOİDES İNTESTİNALİS
SMALL BOWEL RESECTION IN A PATIENT WITH POLIARTERITIS NODOZA AND INTESTINAL INVOLVEMENT
GRANÜLOMATÖZ APENDİSİT: OLGU SUNUMU
NADİR GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VARYANTLARI: KONDROİD VE HEMANJİYOM BENZERİ VARYANT: İKİ OLGU SUNUMU
SENDROM DEĞİL, SENKRON TÜMÖR VARLIĞI: İNCE BARSAKTA GASTROİNTESTİNAL TÜMÖR VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM STANDARTLARI NASIL OLMALIDIR? ÖRNEKLERLE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI BİLEŞENLERİ
KANSERİ KAYDEDELİM Mİ? EVET AMA NASIL?
ETİK DEĞERLERE UYGUN BİR PATOLOJİ PRATİĞİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
HYDATIC CYST IS A STILL A PROBLEM: A SINGLE CENTER EXPERIENCE OF 10 YEARS
PATOLOJİ VE PERFORMANS: DURUM TESPİTİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
NAZOFARENKS DIŞI LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMLARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EBV-ENCODED RNA (EBER) İLİŞKİSİ
PATOLOJİ EĞİTİMİNDE PROFESYONELLİK VE ETİK: BİR ÖN-ÇALIŞMA
NEOPLASTİK, OTOİMMÜN VE ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARI TAKLİT EDEBİLEN IGG4 İLİŞKİLİ HASTALIK: OLGU SUNUMU
SPLENİK ANJİOSARKOM
DOLGU MADDESİ GRANÜLOMU / "FİLLER" GRANÜLOM : 2 OLGU SUNUMU
KARŞILAŞINCA ÖĞRENİLEN ANTİTELER
OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
NADİR KONJONKTİVAL TÜMÖR: DERMOLİPOM OLGU SUNUMU
SOLİD TÜMÖRLERE EŞLİK EDEN LANGERHANS HÜCRE PROLİFERASYONLARI: 2 OLGU SUNUMU
ERZURUM?DA TANI KOYDUĞUMUZ ECHİNOCOCCUS ALVEOLARİS MATERYALLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI
A STUDY ON THE DİSTRİBUTİON OF CANCER CASES İN ÇORUM CİTY
İNVAZİV MİKROPAPİLLER MEME KARSİNOMUNA AİT KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
MEME KANSERİ'NDE C-ERBB-2'NİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEYDANA ÇIKAN ZORLUKLAR VE TUZAKLAR
MEME KANSERİ MOLEKÜLER ALT TİPLERİNDE KAVEOLİN 1 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SAĞKALIMA ETKİSİ
NÖROENDOKRİN/NON-NÖROENDOKRİN ÖZELLİKLİ MEME KARSİNOMLARI ARASINDA AYIRICI TANIYA KATKI SAĞLAYAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
TRİPLE NEGATİF MEME KARSİNOMLARINDA SOX2, C-KİT, GLUT1 VE DOG1 EKSPRESYONU
PERİTÜMÖRAL PASH-BENZERİ STROMASI OLAN MEME KARSİNOMLARINDA TÜMÖR-İLİŞKİLİ MAKROFAJLAR, OLMAYANLARA GÖRE DAHA AZDIR.
MEME KANSERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİNİN ÖNEMİ
MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
MEMENİN PRİMER LENFOMASI VE KARSİNOMU: BİR METAKRON OLGU SUNUMU
NADİR GÖRÜLEN BİR PROLİFERATİF MEME HASTALIĞI: JUVENİL PAPİLLOMATOZİS
PLEOMORFİK STROMAL DEV HÜCRELER İÇEREN BENİGN FİLLOİDES TÜMÖR
OSTEOKLAST BENZERİ MULTİNÜKLEER DEV HÜCRE İÇEREN MEME KARSİNOMU
MEMEDE İZOLE BİR KİST HİDATİK OLGUSU.
ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ
MEME TUTULUMU GÖSTEREN NONLÖSEMİK MYELOİD SARKOM OLGUSU
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
MEMENİN MULTİSENTRİK SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
RESİDÜEL PÜR FORMDA İNTRALENFATİK MEME KARSİNOMU.
MEME HAMARTOMU; 10 YILLIK DENEYİMİMİZ
MEMENİN ENFARKTE FİBROADENOMU: OLGU SUNUMU
ERKEK MEME KARSİNOMLARI: 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
MEMENİN NADİR BİR İNSİTU DUKTAL KARSİNOM PATERNİ, KİSTİK HİPERSEKRETUAR TİP
MEMENİN FİLLOİDES TÜMÖRÜ : 28 OLGULUK SERİMİZİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ
MEMENİN PRİMER TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU
MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ(MFT)
MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU
NADİR BİR VAKA: OSTEOKLAST BENZERİ DEV HÜCRELER İÇEREN İNVAZİV MEME KARSİNOMU
MÜSİNÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN LOW GRADE SOLİD NÖROENDOKRİN KARSİNOM
GRANULOMATOUS MASTITIS CONCURRENCE WITH BREAST CANCER
OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE MALİGN FİLLOİDES TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
MEMEDE LİPOMATÖZ KOMPANENT İÇEREN HEMANJİOM
MEME BAŞINDAN SPONTAN AKINTI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN 121 OLGUYA AİT KLİNİKOPATOLOJİK BULGULAR
OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE GRANÜLOMATÖZ LOBÜLER MASTİT BİRLİKTELİĞİ
METAPLASTİK MEME KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU
SMALL CELL CARCINOMA OF THE BREAST. REPORTS OF 3 CASES
DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU VS ATİPİK İNTRADUKTAL PAPİLLOM: BİR OLGU SUNUMU
MEME BAŞI ADENOMU, 5 OLGUDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER
MEME YERLEŞİMLİ SCHWANNOM
NİPPLE ADENOM
NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON GÖSTEREN SOLİD VARYANT İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM
NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: SEKRETUAR MEME KANSERİ
BİLATERAL MASTEKTOMİ MATERYALİNDE EŞZAMANLI İNVAZİV LOBÜLER VE DUKTAL KARSİNOM
MEMENİN PÜR TÜBÜLER KARSİNOMUNDA SENTİNAL LENF NODU METASTAZI
İDİYOPATİK GRANULOMATÖZ MASTİT - MEME KANSERİNİ TAKLİT EDEN OLGU SUNUMU
MEMEDE PAPİLLER APOKRİN METAPLAZİ BULUNDURAN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER
MEMEDE TÜBERKÜLOZ TANISI ALAN BİR İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT OLGUSU.
NADİR OLGU; MEMEDE EPİDERMOİD KİST
MEMENİN C-ERBB2 POZİTİF İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
TENDON KILIFININ DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜNDE Kİ-67, CD68 VE KANİBALİZM ANALİZİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VE İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ OSTEOSARKOM VAKALARININ DÖKÜMÜ
DESMOİD TİP FİBROMATOZİS: 113 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ
LİPOMA ARBORESANS REAKTİF VEYA NEOPLASTİK Mİ?
İNCE BARSAKTA İNVAJİNASYONA NEDEN OLAN METASTATİK OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU
SUBUNGUAL ANJİOLEİOMYOMA (VASKÜLER LEİOMYOMA): OLGU SUNUMU
YÜZEYEL CD34-POZİTİF FİBROBLASTİK TÜMÖR: 2 OLGU SUNUMU
ELASTOFIBROLIPOMA- A RARE CASE WITH INTERESTING MICROSCOPIC FEATURES
BÖBREK KAPSÜLÜ KAYNAKLI DERİN YERLEŞİMLİ LEİOMYOM OLGUSU
OSSEÖZ EPİTELOİD HEMANJİOM
BEKLENDİK BİR TÜMÖRÜN BEKLENMEDİK BULGULARI: TENDON KILIFININ LOKALİZE TİP DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ
GLOMUS CİSMİ İÇEREN BİR TAİLGUT KİSTİ: OLGU SUNUMU
NADİR BİR HASTALIK:KUTANÖZ ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI
GÖZ KAPAĞINDA ANJİOLİPOM
BENİGN VASKÜLER PROLİFERASYON (DİFFÜZ ANJİOMATOZİS) :OLGU SUNUMU
NADİR BİR LOKALİZASYON; KAPOSİFORM HEMANJİOENDOTELYOMA OLGUSU
BİR OLGU SUNUMU: ATİPİK LOKALİZASYON VE YAŞTA EPİTELOİD SARKOM
S-100 NEGATİF NON-NÖRAL MALİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU
İMMÜNHİSTOKİMYA TUZAKLARI: LCA POZİTİF DESMOPLASTİK KÜÇÜK YUVARLAK HÜCRELİ TÜMÖR, OLGU SUNUMU.
ROMATOİD ARTRİT TANILI 61 VE 58 YAŞINDA ERKEK KARDEŞLERDE KALÇA PROTEZİ SONUCUNDA OKRONOZİS PATOLOJİK TANISI
TELENJİEKTATİK OSTEOSARKOM: İKİ OLGU NEDENİYLE AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ
İNKLÜZYON CİSİMCİKLİ FİBROMATOZİS:NADİR BİR OLGU
DEV MYELOLİPOM: NADİR BİR LOKALİZASYON
MEMEDE NODÜLER FASİİTİS; OLGU SUNUMU
DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM
İNTRAABDOMİNAL YERLEŞİMLİ MİDE KOMŞULUĞUNDA BRONKOJENİK KİST; OLGU SUNUMU
EL BİLEĞİ VE AYAK BİLEĞİ YERLEŞİMLİ JUKSTA-ARTİKULER MİKSOMA
KAPOSİFORM HEMANJİOENDOTELYOMA
NADİR BİR OLGU: PRİMER İSKELET KASI TUTULUMU GÖSTEREN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
AKRAL FİBROMİKSOMA: OLGU SUNUMU
PERİOSTEAL OSTEOSARKOM, OLGU SUNUMU
ANJİOSARKOM TAKLİTÇİSİ PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU
ANJİOMİKSOM AGRESİF TİP : OLGU SUNUMU
SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR OLGUSU
OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA?SI
SİNOVİYAL MEMBRANIN VİLLÖZ LİPOMATÖZ PROLİFERASYONU (LİPOMA ARBORESCENS)
İSKELET DIŞI EWİNG SARKOMU:MORFOLOJİK VE GENETİK ÖZELLİKLER;OLGU SUNUMU
PERİNÖROM VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: AYNI OLGUDA, EŞ ZAMANLI OLMAYAN, 2 FARKLI YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ
İNFANTİL FİBRÖZ HAMARTOM
KUTANÖZ LİPOMATÖZ NÖROFİBROMA
İNTRAOSSEÖZ HEMANJİOM: BİR OLGU NEDENİYLE
İNTRAOSSEÖZ KSANTOMA (OLGU SUNUMU)
NÖROFİBROMATOZİS OLGUSUNDA MALİGN PERİFERAL SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ
PERİANAL BÖLGE YERLEŞİMLİ EPİTELOİD SARKOM: NADİR BİR OLGU SUNUMU
BUKKAL ALANDA EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM OLGU SUNUMU
SİNOVYAL HEMANJİYOM:BİR OLGU SUNUMU
NÖROFİBROMATOZİS-TİP1 OLGUSUNDA PLEKSİFORM NÖROFİBROM ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ
GÖĞÜS DUVARINDA LOKALİZE, PALİZATLANAN GRANÜLOMATÖZ REAKSİYON GÖSTEREN KİST HİDATİK OLGUSU
NADİR BİR OLGU, JUVENİL KSANTOGRANULOM
MEDULLOBLASTOM SUBTİPLENDİRMESİNDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YAKLAŞIM
PAPİLLER GLİONÖRONAL TÜMÖR (PGNT); OLGU SUNUSU
YENİ BİR ANTİTE: EPİTELİOİD GLİOBLASTOM
EPİTELOİD GLİOBLASTOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
AZ DİFERANSİYE KORDOMA VE ATİPİK TERATOİD / RABDOİD TÜMÖR AYIRICI TANISINDA INI-1 ANLAMSIZDIR
NAZAL KİTLE İLE KENDİNİ GÖSTEREN HİPOFİZ MAKROADENOMU ?PROLAKTİNOMA? OLGUSU
ÇELDİRİCİ TANISI BELİRSİZ PROGNOZUYLA NADİR PİGMENTE TÜMÖR MELANOTİK SCHWANNOM: OLGU SUNUMU
SELLAR BÖLGENİN İĞSİ HÜCRELİ ONKOSİTOMU: OLGU SUNUMU
NADİR GÖRÜLEN GRANÜLER HÜCRELİ ASTROSİTOM OLGUSU
MELANOSİTOMA
NADİR BİR OLGU: METASTAZ YAPAN ASTROBLASTOM
NADİR BİR TÜMÖR: SEREBELLAR LİPONÖROSİTOM
KONDROSARKOM, OSTEOSARKOM, LİPOSARKOM HETEROLOG KOMPONENTLERİ İLE KARAKTERİZE GLİOSARKOM VAKASI
KORDOİD MENİNGİOMA
DIŞ KULAK YOLUNDA TİP 2 POLİPOİD KUTANÖZ MENİNGİYOM
HİPOFİZ ADENOMLARINDA İNTRATÜMÖRAL RATHKE KESESİ KİSTİ, OLGU SUNUMU
TUBEROSKLEROZLU 3 OLGUDA KORTİKAL TÜBERLER
LHERMİTTE-DUCLOS HASTALIĞI
İNTRAKRANİAL LEİOMYOSARKOM METASTAZI, OLGU SUNUMU
THE COEXISTENCE OF ANAPLASTIC AND FIBROUS MENINGIOMAS IN A SINGLE BRAINT UMOR : A CASE REPORT.
VON HİPPEL LİNDAU SENDROMUNA EŞLİK EDEN SEREBELLAR HEMANJİOBLASTOM
SPINAL INTRADURAL ENDODERMAL CYST
FRONTAL LOB YERLEŞİMLİ ANJİOMATÖZ MENENGİOM
SEREBELLUM METASTAZLARINDA NADİR GÖRÜLEN KAYNAK: ENDOMETRİUM KARSİNOMU; OLGU SUNUMU
ANJİOMATÖZ MENİNGİOMA
LİGNÖZ (ODUNSU) KONJUNKTİVİT: OLGU SUNUMU
AXILLARY SCHWANNOMA: A RARE CASE
ON ÜÇ YIL SONRA MALİGN TRANSFORMASYON GÖSTEREN İNTRAPARANKİMAL MENİNGİOMA
NADİR BİR OLGU ; DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOM
TİROİD KANSERİNİ ÖNGÖRMEDE AUS/FLUS ALT GRUPLARI OLUŞTURMAK YARARLI MIDIR?
SÜRRENAL LEZYONLARININ TANISINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
TİROİD SİTOLOJİSİNDE HASTA BAŞI YETERLİLİK ÇALIŞMASININ SİTOLOJİK YETERLİLİK VE KALICI HİSTOPATOLOJİK TANIYA ETKİSİ
RUTİN TİROİD SİTOLOJİSİ PRATİĞİNDE HÜCRE BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
KONVANSİYONEL PAPANİCOLAOU SMEAR VE SIVI BAZLI SERVİKAL SİTOLOJİK SMEAR: KURUM ÇALIŞMASI
OKSİDATİF STRES VE KARSİNOGENEZ: H2O2'İN CACO-2 HÜCRE MEKANİZMASINA ETKİSİ; HÜCRE BLOKLARINDA İMMÜNSİTOKİMYASAL ÇALIŞMA
MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU
CYTO-HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PRIMARY ANGIOSARCOMA IN THE THYROID GLAND: A CASE REPORT
SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
EUROCYTOLOGY (LEONARDO/ERASMUS +) PROJECT (2015-2016 EVALUATION): -TURKISH LINK- WWW.EUROCYTOLOGY.EU/TR
SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK YÖNLERİYLE DERİNİN KİSTİK BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
TİROİD BEZİNE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI : OLGU SUNUMU
SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU
SERÖZ EFÜZYON SİTOLOJİSİNDE KONVANSİYONEL SİTOLOJİ VE SIVI BAZLI SİTOLOJİ (THİNPREP) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYONLARINDA FOLİKÜLER LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
TİROİD SİTOLOJİSİNDE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI
TÜKRÜK BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYONUNDA MÜSİNÖZ KİSTADENOM
TİROİD SİTOLOJİSİNDE İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM METASTAZI
SUBMANDİBULAR GLAND YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA, NADİR YERLEŞİMLİ BİR OLGU SUNUMU
TRANSPLANT HASTADA AKCİĞER İİAB: ASPERGİLLOZİS
PARSİYEL NEFREKTOMİ MATERYALLERİNDE 14 YILLIK DENEYİMİMİZ
XANTHOGRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS WITH ADHESION TO PANCREAS: A RARE DIAGNOSIS
PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ
TESTİKÜLER FİBROTEKOMA OLGU SUNUMU
PLASMACYTOID UROTHELIAL CARCINOMA OF THE BLADDER: TWO RARE CASES DEVELOPED IN BOTH GENDERS
MESANEDE ENDOMETRİOZİS
MESANE FİBROADENOMU : OLGU SUNUMU
TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN AKTİNOMİKOTİK SİSTİT: OLGU SUNUMU
NADİR BİR TÜMÖR: TESTİKÜLER ADRENAL REST TÜMÖRÜ
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?
B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU
SARCOMATOID MUCINOUS TUBULAR AND SPINDLE CELL CARCINOMA: A RARE OCCASION
SPERMATİK KORD LEİOMYOSARKOMU
PAPİLLER RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE AMİLOİDOZUN EŞLİK ETTİĞİ RENAL ADENOMATOZİS OLGUSU
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?
MESANENİN KASA İNVAZİV ÜROTELİAL KARSİNOMLARINDA TÜMÖR TOMURCUKLANMASININ PROGNOZLA İLİŞKİSİ
SERTOLI-LEYDIG CELL HAMARTOMA IN A PATIENT WITH COMPLETE ANDROGEN INSENSITIVITY SYNDROME
NADİR BİR OLGU: NON-FONKSİYONEL RETROPERİTONEAL VE MESANE PARAGANGLİOMASI
TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
SPERMATİK KORD YERLEŞİMLİ SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
RENAL MİKSOMA: OLGU SUNUMU
PROSTATIN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
MESANENİN NADİR GÖRÜLEN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU
CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA WITH SARCOMATOID DIFFERENTIATION CONTAINING OSTEOSARCOMA AND CHONDROSARCOMA
TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA
PROSTATTA KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ / KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA İNFİLTRASYONU
RABDOİD ÖZELLİKLİ SINIFLANDIRILAMAYAN BÖBREK TÜMÖRÜ; OLGU SUNUMU
BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM İÇEREN RENOMEDÜLLER İNTERSTİSYEL HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
AN UNUSUAL BLADDER MASS: DERMOID CYST
MESANEDE SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
PROSTATTA BİR TUZAK LEZYON: RADYOTERAPİ SONRASI NONNEOPLASTİK PROSTAT GLANDINDA GÖRÜLEN ABERAN GATA3 EKSPRESYONU
TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
MESANE PARAGANGLİOMASI VE PROSTAT ADENOKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
PROSTATIN İNTRADUKTAL KARSİNOMU, YÜKSEK GRADE PIN İLE KARIŞIR MI?
MESANEDE SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
RENAL TUBÜLOKİSTİK KARSİNOM: BİR OLGU
MESANE TÜMÖRLERİNDE NEKROZ VARLIĞI İLE İNVAZYON DERİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
TESTİSİN UNDİFERANSİYE SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ
PROSTATIN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU; OLGU SUNUSU
BÖBREKTE KİST HİDATİK OLGU SUNUMU
RENAL PELVİSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU
MESANENİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ: HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRME
SPERMATİK KORD YERLEŞİMLİ FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR: OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU : PROSTATIN ÜROTELYAL KARSİNOMU
TUBÜLOKİSTİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
RENAL HİDATİK KİST
MİKST GELİŞİM PATERNİ GÖSTEREN KROMOFOB RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
MESANENİN PRİMER TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
BÖBREĞİN MÜSİNÖZ TÜBÜLER İĞSİ HÜCRELİ KARSİNOMU: 5 OLGULUK DENEYİM
YENİ BİR ANTİTE: HEREDİTER LEİOMYOMATOZİS-İLİŞKİLİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM
CLEAR CELL TUBULOPAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA ; A CASE REPORT
TUNİKA VAJİNALİS TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI: NADİR BİR VAKA
BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE PAPİLLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
TESTİSTE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
PSÖDOROZET İÇEREN KÜÇÜK HÜCRELİ RENAL ONKOSİTOM: NADİR BİR OLGU
MESANEDE MİKROKİSTİK ÜROTELYAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU
PARATESTİKÜLER LOKALİZASYONDA GÖRÜLEN EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
ÜROTELYAL KARSİNOMUN NADİR BİR ALT TİPİ; LENFOEPİTELYOMA-LİKE ÜROTELYAL KARSİNOM
RETROPERİTONEAL LENF NODU METASTAZI İLE PREZENTE OLAN ?BURNED OUT? GERM HÜCRELİ TÜMÖR
PROSTATİK KARSİNOMLARDA OSTEOPONTİN İMMÜNREAKTİVİTESİNİN GRADE, SURVEY VE METASTAZ İLE İLİŞKİSİ
EŞ ZAMANLI BEYİN VE MESANE METASTAZI GÖSTEREN BERRAK HÜCRELİ TİPTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
BÖBREKTE PRİMER SİNOVYAL SARKOM
NADİR OLGU: PAPİLLER RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA SARKOMATOİD DEDİFERANSİYASYON
NADİR BİR OLGU: PEDİATRİK HASTADA SPERMATİK KORDDA EKTOPİK ADRENAL DOKUSU
PARATESTİKÜLER/EPİDİDİM KAYNAKLI ADENOMATOİD TÜMÖR: OLGU SUNUMU
RENAL ANJİYOMYOLİPOM; BEŞ OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
SÜPÜRATİF GRANÜLOMA EŞLİK EDEN RENOMEDÜLLER İNTERSTİSYEL HÜCRELİ TÜMÖR
NON-HODGKİN LENFOMA SUBTİPLERİ VE GENETİK BULGULARIN ANALİZİ
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALARDA SİTOGENETİK OLARAK ALT TİPLERİN VE BUNLARIN PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA CISH YÖNTEMİ İLE EBSTEİN BAR VİRUSUNUN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
KLASİK HODGKİN LENFOMADA TÜMÖR-İLİŞKİN MAKROFAJ YOĞUNLUĞUNUN LATENT EBV ENFEKSİYONUYLA VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ
DALAĞIN LİTTORAL CELL ANJİOMU İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN KOLON ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
LİTTORAL HÜCRELİ ANJİOM
BÖLGESEL LENF NODU TUTULUMU GÖSTEREN PRİMER KUTANÖZ ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
DALAĞIN EBER(+) İNFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖRÜ-STENGEL WOLBACH SKLEROZU? OLGU SUNUMU
GASTRİK YERLEŞİMLİ GRANÜLOSİTİK SARKOMA
İSKEMİK BARSAK NEDENİ LENFOMA
BACKER KİSTİ ÖN TANISI İLE GÖNDERİLEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANISI ALAN OLGU : OLGU SUNUMU
ROSAİ DORFMAN HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
OLGU SUNUMU: BURKİTT MORFOLOJİSİNE SAHİP T LENFOBLASTİK LENFOMA
ÇOK KÜÇÜK YAŞTA GÖRÜLEN BİR ALK+ ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
CASTLEMAN HASTALIĞI BENZERİ HİSTOPATOLOJİK GÖRÜNÜMÜN EŞLİK ETTİĞİ KLASİK HODGKİN LENFOMA
OLGU SUNUMU: KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİNDE GAUCHER HASTALIĞI TUTULUMU
SPLENİK EPİDERMOİD KİST; İKİ OLGU SUNUMU
PEDİATRİK KUTANÖZ B HÜCRELİ LENFOBLASTİK LENFOMA: BİR OLGU SUNUMU
NADİR BİR DALAK LEZYONU: EPİDERMOİD KİST
AYNI LENF NODUNDA KAPOSİ SARKOM METASTAZI VE NODÜLER LENFOSİT PREDOMİNANT HODGKİN LENFOMA
LENF NODLARININ KAPOSİ SARKOMU İLE TUTULUMU: 2 OLGU SUNUMU
BÖBREKTE EBV POZİTİF B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU
SARILIK İZLENMEKSİZİN SAFRA KESESİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU: NADİR OLGU SUNUMU
KİMURA HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
LENF NODUNUN HEMANJİOMU
HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA EBER İN SİTU HİBRİDİZASYON DENEYİMİMİZ
DALAKTA NADİR BİR LEZYON; SKLEROZAN ANJİOMATOİD NODÜLER TRANSFORMASYON (SANT)
PATOLOJİ VE FACEBOOK GRUPLARI
CEP TELEFONUYLA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİN IMMUNORATİO'DA DEĞERLENDİRİLMESİ: Kİ67 İNDEKSİ İÇİN GÜVENİLİR VE PRATİK BİR YÖNTEM
BİR SOSYAL PATOLOJİ OLGUSU: ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL FACEBOOK PATOLOJİ GRUBUMUZ ?PATOLOJİ PLATFORMU?
PATOLOJİDE HAYATIN İÇİNDEN KESİTLER
KOLOREKTAL KARSİNOM KAYNAKLI KARACİĞER METASTAZLARINDA BİLİYER DUKTUS İNVAZYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK VERİLERLE İLİŞKİSİ
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE YENİ PARÇA ALIMININ TANIYA KATKISI: ÇOK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA
KARACİĞER METASTAZLARINDA GLUTAMİN SENTETAZ, GLİPİKAN-3 VE ARGİNAZ-1 EKSPRESYONU
KOMŞU LOKALİZASYONDA FARKLI TÜMÖRLER: PANKREAS DUKTAL ADENOKARSİNOMU VE AMPULLA VATERİ ADENOKARSİNOMU
SAFRA KESESİ KARSİNOMLARINDA İNVAZYONU BELİRLEMEDE İMMUNHİSTOKİMYASAL SİTOKERATİN 7 EKSPRESYONUNUN KATKISI
SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZİDE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
KOLOREKTAL KARSİNOM KARACİĞER METASTAZLARINDA TÜMÖR VE PARANKİME AİT ÖZELLİKLERİN PROGNOZA ETKİSİ
PANKREASIN MİKST ASİNER-NÖROENDOKRİN KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALİNDE İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN BİLIN-3: İKİ OLGU SUNUMU
PANKREASIN KİSTİK EKSTRA GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
PANKREASTA KİST HİDATİD HASTALIĞI VE EOZİNOFİLİK PANKREATİT
PANKREAS ADENOKARSİNOMUNDA NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI HİSTOPATOLOJİK TÜMÖR CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
KARACİĞER NAKLİ OLAN HASTADA SİROTOMİMETİK HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
PANKREASIN İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİSİ: 25 OLGULUK SERİ
SAFRA KESESİNDE ÖRNEKLEMENİN ADENOMYOM TANISINA KATKISI
CHOLECYSTOCOLIC FISTULA CAUSED BY XANTHOGRANULOMATOUS CHOLECYSTITIS PREOPERATIVELY MISDIAGNOSED AS GALLBLADDER CARCINOMA
KARACİĞERDE MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BİR ENFEKSİYON: ALVEOLER EKİNOKOKKOZ
İNTRADUKTAL BİLİYER TUBULOPAPİLLER NEOPLAZİ: NADİR OLGU SUNUMU
PEDİATRİK ÇAĞDA FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: OLGU SUNUMU
KARACİĞERDE İNSİDENTAL SAPTANAN BİR EPİTELOİD HEMANJİOENDOTELYOMA OLGUSU
KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİNDE GÖZDEN KAÇIRILABİLECEK AZ SAYIDA ATİPİK HÜCRE: TANI?
KARACİĞERDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM METASTAZI; OLGU SUNUMU
PANKREASIN LİTERATÜRDE BİR ÖRNEĞİ OLAN ÇOK NADİR BİR TÜMÖRÜ: ?RABDOİD FENOTİP BULUNDURAN ADENOSKUAMÖZ KARSİNOM?
ADENOMYOM KAYNAKLI İNTRAKOLESİSTİK TÜBÜLOPAPİLLER NEOPLAZİ ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV ADENOKARSİNOM OLGUSU
SAFRA KESESİNİN NADİR GÖRÜLEN BİR LEZYONU, FUNDAL VARYANT ADENOMYOMATOZİS; OLGU SUNUMU
2006-2017 YILLARI ARASINDA TANI ALAN SAFRA KESESİ TÜMÖRLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
PSEUDOSARCOMATOUS MYOFIBROBLASTIC PROLIFERATION OF THE GALL BLADDER
PANKREASIN MULTİPL NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ VE BİLATERAL FEOKROMASİTOMA BİRLİKTELİĞİ
SAFRA KESESİNİN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL SAFRA KESESİ KANSERİNİN RİSK YÖNETİMİ
AKUT KOLESİSTİT ZEMİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV SAFRA KESESİ KARSİNOMU
SAFRA KESESİNDE POLİP SAHİPLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
SAFRA KESESİNDE PANKREATİK ASİNER METAPLAZİNİN VE PİLORİK METAPLAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ ADENOMYOM: OLGU SUNUMU
PANKREAS KİTLELERİNDE EUS-EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİLERİNİN RAPORLANMASI: 80 OLGUDA DEĞERLENDİRME
SEPTUMLU SAFRA KESELERİ