Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 1
Mikropapiller Karsinomda Patogenez, Histolojik ve Klinik Özellikler
Kemal BEHZATOĞLU 1, Ezgi HACIHASANOĞLU 1
1 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2017.04 İnvaziv mikropapiller karsinom, ilk defa 1993 yılında tanımlanan, meme, mesane, akciğer, tükürük bezleri, over gibi pek çok anatomik bölgede görülen nadir bir karsinom tipidir. Histolojisi, fibrovasküler koru olmayan hücre kümeleri ve onları çevreleyen, lenfatik kanalları andıran boşluklar ile karakterizedir. Mikropapiller karsinom, genellikle bulunduğu organın konvansiyonel karsinomu veya diğer karsinom varyantları ile bir arada görülmektedir. Saf mikropapiller karsinom oldukça nadirdir. Odaksal da olsa mikropapiller büyüme paterni gösteren tümörlerin lenfovasküler invazyon, lenf nodu metastazı ve uzak metastaz yapma eğilimi konvansiyonel karsinomlardan yüksektir. Tümöründe invaziv mikropapiller komponent bulunan hastalar ileri evrede prezente olmakta ve aynı organın konvansiyonel karsinomlarıyla karşılaştırıldığında daha düşük oranda sağkalım göstermektedir. Agresif seyir gösteren bu karsinom tipinin tanınması hasta takibi ve tedavi açısından önem taşımaktadır. Bu derlemede mikropapiller karsinomun patogenezine değinilmiş, farklı organ ve bölgelerdeki mikropapiller karsinomların klinik, histolojik ve immunohistokimyasal özellikleri tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Mikropapiller karsinom, Patogenez, İmmunhistokimya, Klinik, Tedavi