Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 24 Makale Bulundu
Mikropapiller Karsinomda Patogenez, Histolojik ve Klinik Özellikler
UTERUSUN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: LİPOLEİOMYOM
İNSİDENTAL DELPHİAN LENF NODUNA PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI
2376 APENDEKTOMİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ İLE BİRLİKTE APANDİSİT TEDAVİSİNDE MEDİKAL TEDAVİNİN SORGULANMASI.
İNSİDENTAL SAPTANAN MİKROSKOBİK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR TANILI OLGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
KOLOREKTAL KANSER VE ÖNCÜ LEZYONLARINDA MİKROSATELLİT İNSTABİLİTESİNİN İMMUNHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİMESİ
MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU
NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
AXILLARY SCHWANNOMA: A RARE CASE
SAĞ VE SOL KOLON YERLEŞİMLİ TÜMÖRLER: AYNI ORGANDA FARKLI PATOLOJİK BULGULAR VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE DURUMU
MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖRLERDE EEF-2K EKSPRESYONU
RAF-MEK-ERK YOLAĞI MUTASYONLARI: PEDİATRİK ÇAĞ LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZUNDA PROGNOSTİK VE PREDİKTİF BELİRTEÇLER
GİS Biyopsilerinde CMV?nin İmmunhistokimyasal Olarak Saptanmasında Klinikopatolojik Bulguların Prediktif Değeri
PARAPSORİASİSTE NB-UVB/PUVA TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN REKÜRRENSİNE VE SONUÇLARINA ETKİSİNE HİSTOPATOLOJİK BAKIŞ
Meme karsinomunda ''stem hücre'' belirteçleri neoadjuvan tedavide yol gösterici olabilir mi?
Gastrointestinal Graft versus Host Hastalığı?nda klinik ve patolojik gradeleme: AÜTF deneyimi
Dev hücreli kemik tümöründe Denosumab tedavisi sonrası görülen histolojik değişiklikler.
INSM1: Derinin nöroendokrin karsinomunda yeni nükleer immunhistokimyasal işaretleyici
Midede nadir bir tümör: mikropapiller karsinom
ÖZOFAGUS YERLEŞİMLİ GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: BİR OLGU SUNUMU
Meme kanseri tedavisinde moleküler genetik analizler için aday gen var mıdır?
Regrese gastrointestinal stromal tümör: olgu sunumu
ÜÇ FARKLI KOMPONENT İÇEREN MEME TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE MİKST MEME KARSİNOMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Parotis Bezinde Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu