Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 117 Makale Bulundu
VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON
OVARYAN MATÜR KİSTİK TERATOMDA NADİR GÖRÜLEN BİR DOKU: PROSTAT DOKUSU
BİR OVERDE BRENNERLİ MUSİNÖZ KİSTADENOM DİĞER OVERDE MATÜR KİSTİK TERATOM:BİR OLGU
KONTRLATERAL MATÜR KİSTİK TERATOM İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN OVARİAN KAVERNÖZ HEMANJİOMA: OLGU SUNUMU
SERÖZ KİSTADENOMLU OVERDE EKTOPİK ADRENAL DOKUSU, BİR OLGU SUNUMU
TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE MALİGNİTE SIKLIĞI
SKLEROZAN POLİKİSTİK ADENOZİS VE PAROTİSİN DİSGENETİK POLİKİSTİK HASTALIKLARI BİRLİKTELİĞİ, BİR OLGU SUNUMU.
NADİR BİR OLGU: ORBİTAL LAKRİMAL DUKTAL KİST
PALATİNAL TONSİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU
DİLDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM; OLGU SUNUMU
BOYUN BÖLGESİNDE KİST HİDATİK: NADİR OLGU SUNUMU
BRONKOJENİK KİST İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAPULMONER SEKESTRASYON
DEV PARATİROİD KİSTİ: OLGU SUNUMU
INCIDENTAL GALLBLADDER PARAGANGLIOMA
İLEOJEJENUAL DUPLİKASYON KİSTİ OLGUSU
SARKOİDOZ TANISI İLE TAKİPLİ HASTADA PANKREASTA KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU
ENTERİK DUBLİKASYON KİSTİ VE HETEROTOPİK MEZENTERİK OSSİFİKASYON: BİR OLGU SUNUMU
EKTOPİK PANKREAS DOKUSU İÇEREN ENTERİK DUPLİKASYON KİSTİ:OLGU SUNUMU
HYDATIC CYST IS A STILL A PROBLEM: A SINGLE CENTER EXPERIENCE OF 10 YEARS
SPLENİK ANJİOSARKOM
MEMENİN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
MEMEDE İZOLE BİR KİST HİDATİK OLGUSU.
MEMENİN NADİR BİR İNSİTU DUKTAL KARSİNOM PATERNİ, KİSTİK HİPERSEKRETUAR TİP
NADİR OLGU; MEMEDE EPİDERMOİD KİST
GLOMUS CİSMİ İÇEREN BİR TAİLGUT KİSTİ: OLGU SUNUMU
BENİGN VASKÜLER PROLİFERASYON (DİFFÜZ ANJİOMATOZİS) :OLGU SUNUMU
TELENJİEKTATİK OSTEOSARKOM: İKİ OLGU NEDENİYLE AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ
İNTRAABDOMİNAL YERLEŞİMLİ MİDE KOMŞULUĞUNDA BRONKOJENİK KİST; OLGU SUNUMU
GÖĞÜS DUVARINDA LOKALİZE, PALİZATLANAN GRANÜLOMATÖZ REAKSİYON GÖSTEREN KİST HİDATİK OLGUSU
HİPOFİZ ADENOMLARINDA İNTRATÜMÖRAL RATHKE KESESİ KİSTİ, OLGU SUNUMU
SPINAL INTRADURAL ENDODERMAL CYST
SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK YÖNLERİYLE DERİNİN KİSTİK BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
TÜKRÜK BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYONUNDA MÜSİNÖZ KİSTADENOM
AN UNUSUAL BLADDER MASS: DERMOID CYST
RENAL TUBÜLOKİSTİK KARSİNOM: BİR OLGU
BÖBREKTE KİST HİDATİK OLGU SUNUMU
TUBÜLOKİSTİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
RENAL HİDATİK KİST
MİKST GELİŞİM PATERNİ GÖSTEREN KROMOFOB RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
MESANEDE MİKROKİSTİK ÜROTELYAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU
DALAĞIN LİTTORAL CELL ANJİOMU İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN KOLON ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
LİTTORAL HÜCRELİ ANJİOM
BACKER KİSTİ ÖN TANISI İLE GÖNDERİLEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANISI ALAN OLGU : OLGU SUNUMU
SPLENİK EPİDERMOİD KİST; İKİ OLGU SUNUMU
NADİR BİR DALAK LEZYONU: EPİDERMOİD KİST
PANKREASIN KİSTİK EKSTRA GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
PANKREASTA KİST HİDATİD HASTALIĞI VE EOZİNOFİLİK PANKREATİT
CHOLECYSTOCOLIC FISTULA CAUSED BY XANTHOGRANULOMATOUS CHOLECYSTITIS PREOPERATIVELY MISDIAGNOSED AS GALLBLADDER CARCINOMA
KARACİĞERDE MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BİR ENFEKSİYON: ALVEOLER EKİNOKOKKOZ
KARACİĞERDE ADENOİD KİSTİK KARSİNOM METASTAZI; OLGU SUNUMU
KOLEDOK KİSTİ : İKİ OLGU SUNUMU
PERİNATAL OTOPSİ: PATOGNOMONİK BİR OTOZOMAL RESESİF POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI OLGUSU
KİSTİK FİBROEPİTELYOMA: NADİR BİR OLGU SUNUMU
ATİPİK YERLEŞİMLİ APOKRİN KİSTADENOM OLGUSU
FOLİKÜLOSEBASEÖZ KİSTİK HAMARTOM , OLGU SUNUMU
DERİNİN PROLİFERATİNG EPİTELYAL KİSTLERİNİN HEPSİ TRİKOLEMMAL ÖZELLİKTE MİDİR? PROLİFERATİNG EPİDERMOİD KİST?
NADİR BİR ANTİTE: 2 OLGUYLA FOLLİKÜLOSEBASEÖZ KİSTİK HAMARTOM
SİRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERİUM
NADİR BİR DERİ EKİ TÜMÖRÜ: PRİMER ADENOİD KİSTİK KARSİNOM
A RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE EPITHELIAL CHANGES AND NEOPLASMS OF THE GALLBLADDER IN TURKEY: A MULTICENTRE STUDY
İNDOLENT PRİMER SPLENİK LENFOMA TANISINDA KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ İLE KESİN ALT TİPLEME YAPILABİLİR Mİ?
Splenogonadal Füzyon; Skrotal Kitle
Dalakta Nadir Bir Lezyon: Epidermoid Kist
Sclerosing Angiomatoid Nodular Transformation of the spleen ;a case report and review of the literature
LARİNKS YERLEŞİMLİ NADİR BİR LEZYON: LENFOEPİTELYAL KİST
Benign Makrokistik Seröz Kistadenom: Olgu Sunumu
NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Tiroid İnce İğne Aspirasyonunda Sürpriz Tanı: Epidermoid Kist Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom
Dalağın Sklerozan Anjiomatoid Nodüler Transformasyonu Olgularında CTNNB1 Ekzon 3 Delesyonunun Tanımlanması
Olgu Sunumu: Splenogonadal Füzyon
2 olgu ile atipik lokalizasyonlu kist hidatik
Skrotumda Siringokistadenoma Papilliferum
Dermal Melanositozisin Eşlik Ettiği Lumbal Bölge Yerleşimli Endodermal Kist
Ensede Apokrin Papiller Kistadenoma
Oldukça nadir bir histopatolojik birliktelik: keratoakantoma ve siringokistadenoma papilliferum
Nadir bir maksillofasiyal lezyon: nazolabial kist
Gastroinstinal stromal tümörü taklit eden batın içi kitle olgusunda, mikrokistik seröz kistadenoma tanısı
Suprasternal yerleşimli subkutanöz bronkojenik kist: iki olgu sunumu
Totally cystic multilocular struma ovarii: a case report
Littoral Cell Angioma of the Spleen
Karaciğerde nadir görülen bir olgu: müsinöz kistik neoplazi
Böbreğe Adenoid Kistik Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Bilateral Aksiller Apokrin Kistadenom
MATÜR KİSTİK TERATOM ÜZERİNDE GELİŞMİŞ SARKOM VE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Tiroglossal kanal kisti içerisinde gelişen tiroid papiller mikrokarsinom: olgu sunumu
LİTTORAL HÜCRELİ ANJİYOM OLGU SUNUMU
Tip I konjenital kistik adenomatoid malformasyon: intrakistik papiller proliferasyonlar gösteren varyantı
KEMİK YERLEŞİMLİ HİDATİK KİST; OLGU SUNUMU
Pulmoner kist hidatid ve aspergillus birlikteliği
DALAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR: ANJİOSARKOM
Müllerian Diferansiasyon Gösteren Mediastinal Kist: Hattori Kisti
Overin Epidermal Kisti; Olgu Sunumu
Safra kesesinin nadir görülen lezyonu: müsinöz kistadenokarsinom
Larinks yerleşimli nadir bir lezyon: lenfoepitelyal kist
Overde kist hidatik olgusu
Akciğerin metastatik adenoid kistik karsinomu: İnce iğne aspirasyonu ile tanı alan olgu
Presakral ve bacak yerleşimli glomus tümörü, nadir yerleşimli 2 adet olgu sunumu
Retrorektal kistik hamartom
Memede kist hidatik: Memeden karaciğer ve dalağa uzanan tanı öyküsü
Overde Fibrom ve Seröz Kistadenomun Nadir Görülen Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu
Prolifere Trişilemmal Kist: Olgu Sunumu
Benign Multicystic Peritoneal Mesothelioma: Nadir Bir Olgu
KEMİK - YUMUŞAK DOKU TUTULUMLU HİDATİK KİST HASTALIĞI
Nadir Karın Ağrısı Nedeni: İntrapankreatik Aksesuar Dalak
Adenoid kistik karsinom, nadir bir meme kanseri
Sağ humerus epifiz- metafiz yerleşimli anevrizmal kemik kistinin eşlik ettiği kondroblastom
Dalakta kondrosarkom metastazı : olgu sunumu
Böbreğin mikst epitelyal stromal tümörleri: 1 tanesi erkek 8 olguluk deneyim
Nadir Bir Varyant; Parsiyel Diferansiasyon Gösteren Kistik Nefroblastom
Pigmente mikrokistik kromofob renal hücreli karsinom: Nadir bir alt tip
36 Yıldır İncelediğimiz Kist Hidatid Materyalleri
Multilocular Cystic Renal Cell Neoplasm of Low Malignant Potential
Foliküler (İnfundibüler veya İnfundibulokistik) Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinom: Az Tanınan Nadir Bir Varyant
Müllerian Diferansiasyon Gösteren Mediastinal Kist: Hattori Kisti
Memede Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu