Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 30 Makale Bulundu
KLİNİĞİMİZDE REAL TİME PCR YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN HPV TİPLERİ, PREVALANSI VE SERVİKAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV UYUMU
TÜKRÜK BEZİ İNCE ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN MİLAN SİSTEMİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOPATOLOJİ İLE UYUMU
TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
TİROİD SİTOLOJİSİNDE HASTA BAŞI YETERLİLİK ÇALIŞMASININ SİTOLOJİK YETERLİLİK VE KALICI HİSTOPATOLOJİK TANIYA ETKİSİ
RUTİN TİROİD SİTOLOJİSİ PRATİĞİNDE HÜCRE BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU
CYTO-HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PRIMARY ANGIOSARCOMA IN THE THYROID GLAND: A CASE REPORT
SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
EUROCYTOLOGY (LEONARDO/ERASMUS +) PROJECT (2015-2016 EVALUATION): -TURKISH LINK- WWW.EUROCYTOLOGY.EU/TR
SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK YÖNLERİYLE DERİNİN KİSTİK BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
SERÖZ EFÜZYON SİTOLOJİSİNDE KONVANSİYONEL SİTOLOJİ VE SIVI BAZLI SİTOLOJİ (THİNPREP) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?
TİROİD NODÜLLERİNİN TANISINDA KOMBİNE SİTOHİSTOLOJİK YAKLAŞIM KONVANSİYONEL SİTOLOJİYE BİR ALTERNATİF OLABİLİR Mİ ?
MALİGNANT MESOTHELİOMA ? A DİAGNOSTİC CHALLENGE
TİROİDİN FOLLİKÜLER LEZYONLARI VE KLASİK PTK'NIN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE NÜKLEER YAPI ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
LUNG CANCER TYPİNG - CONTRİBUTİON OF İMMUNOCYTOCHEMİSTRY TO THE SAFETY OF CYTOLOGİCAL EXAMİNATİON
PANKREAS ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) İİAB SONUÇLARIMIZ
Soliter Fibröz Tümör, Sitolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
Tiroid İnce İğne Aspirasyonunda Sürpriz Tanı: Epidermoid Kist Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Can Survivin, IMP3 and GLUT-1 be helpful in the differential diagnosis of peritoneal effusion cytology?
Servikovajinal smear raporlamasında patolog önerileri dikkate alınıyor mu?
Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazı: Olgu sunumu
Sitolojik örneklerde tükrük bezi lezyonlarını ne kadar tanıyoruz?
Renal transplant verici adayında intraoperatif tanı alan 'müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom' olgusu
Akciğerin metastatik adenoid kistik karsinomu: İnce iğne aspirasyonu ile tanı alan olgu
Meme Kanserlerinde İntraoperatif Sentinel Lenf Nodu Biyopsilerinin Sitolojik ve Histopatolojik Düzeyde Değerlendirilmesi
Sito-histopatolojik bulgularıyla pleomorfik liposarkom
PAP Smeardeki Atipik Misafir Hücreler: Olgu Sunumu
Servikovajinal Yaymada İzlenen Metastatik Gastrointestinal Tümör Hücreleri: Nadir Bir Olgu