Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 45 Makale Bulundu
NÖROBLASTOMDA KANSER KÖK HÜCRELERİNE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE TÜMÖR İNFİLTRE EDİCİ LENFOSİTLERİN ETKİSİ
COLONIC MUCOSAL ENDOMETRIOSIS MIMICKING MESENCHYMAL NEOPLASIA: A DIAGNOSTIC PITFALL
APPENDİKS EPİPLOİCA HİPERTROFİSİ VE DİVERTİKÜLOZİS GELİŞİMİ GÖSTEREN KOLONUN DİFFÜZ LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ
REKTUMDA BENİGN FİBROBLASTİK POLİP
NADİR BİR OLGU: KOLONDA MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM (MANEC)
GASTROİNTESTİNAL TRAKTUSTA İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
KOLONUN LİPOMATÖZ POLİPOZİSİ ? BİR OLGU SUNUMU
RECTAL PYOGENIC GRANULOMA: A RARE CASE REPORT
KOLOREKTAL KSANTOMATÖZ POLİP
KOLONUN EPİTELİ YANLIŞ YERLEŞİMLİ ADENOMATÖZ POLİBİNDE PSÖDOKARSİNOMATÖZ İNVAZYON
PRİMER REKTAL MALİGN MELANOM
KOLONDA TIKANIKLAĞA NEDEN OLAN SUBMUKOZAL YERLEŞİMLİ DEV LİPOM: OLGU SUNUMU
ÇEKUM YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA; OLGU SUNUMU
REKTUM YERLEŞİMLİ NÖROENDOKRİN TÜMÖR: İKİ OLGU SUNUMU
ASCO/CAP 2013 KRİTERLERİNİN HER2 OVEREKSPRESYONU GÖSTEREN MEME KANSERİ ORANINA ETKİSİ
OKSİDATİF STRES VE KARSİNOGENEZ: H2O2'İN CACO-2 HÜCRE MEKANİZMASINA ETKİSİ; HÜCRE BLOKLARINDA İMMÜNSİTOKİMYASAL ÇALIŞMA
TİROİD BEZİNE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI : OLGU SUNUMU
TİROİD SİTOLOJİSİNDE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI
PİLONİDAL SİNÜSTE AKTİNOMİÇES KOLONİZASYONU
SAĞ VE SOL KOLON YERLEŞİMLİ TÜMÖRLER: AYNI ORGANDA FARKLI PATOLOJİK BULGULAR VE MİKROSATELLİT İNSTABİLİTE DURUMU
Erkek Genital ve Üriner Sistem Kanserlerinde 8. TNM Evrelemesinde Yapılan Değişiklikler
Endoskopik Ve Kolonoskopik Biyopsilerin İncelemesinde Kesit Sayısının Tanıya Etkisi
GİS Biyopsilerinde CMV?nin İmmunhistokimyasal Olarak Saptanmasında Klinikopatolojik Bulguların Prediktif Değeri
Klinik primer patoloji sekonder: Rektumda 7 cm kitle oluşturmuş metastatik akciğer skuamöz hücreli karsinom olgusu
Sigmoid kolonda primer adenokarsinoma ve metastatik seröz karsinoma insidental birlikteliği: nadir bir olgu sunumu
Senkron mikrosatellit instabilite gösteren endometrium ve kolon karsinomu
Kolonun İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü: Olgu Sunumu
Bazal belirteçler erken evre invaziv duktal karsinomlarda sağ kalımı veya tedaviden beklentiyi öngörmede değerli mi?
Rekürrens Gösteren Mesane Ürotelyal Karsinomlarının Değerlendirilmesi
Gastrointestinal sistem lenfomalarında klinik ve histopatolojik prognostik faktörlerin analizi
TURCOT SENDROMU: GENÇ KADIN HASTADA KOLON KANSERİ VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME BİRLİKTELİĞİ
Bir Olgu Sigmoid Kolon Divertikülozisi: Klinik, Endoskopik ve Radyolojik Olarak Maligniteyi Taklit Edebilen Bir Antite
Metastatik ve primer kolorektal karsinomda heterotopik kemik oluşumu
219 Hastada kolorektal endoskopik submukozal diseksiyon sonuçlarımız
Kolon endoskopik mukozal rezeksiyon serisi: 338 olgu - 427 işlem
İlginç birliktelik: Hodgkin lenfomalı hastada kolonda AA tip amiloidozis ve kriptokokkozis
Bazex Sendromu: Olgu Sunumu
Kolon tübüler adenomda osseöz metaplazi
Kolonun primer mikropapiller karsinomu
İnce Bağırsak ve Kolon Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör Olgularımız-Ön Çalışma
Melanozis koli; Olgu Sunumu
PET / BT Görüntülemede Kolorektal Karsinomu Taklit Eden Parazit Enfestasyonu
PANKREAS ADENOKARSİNOMU OLGULARININ AJCC 8.EDİSYON PATOLOJİK EVRELEMESİNE GÖRE EVRELENMESİ VE PROGNOSTİK DEĞER ANALİZİ
Kolon-Rektum Tümörlerinde Amerikan Ortak Kanser Komitesi 8. Basım Evrelemesi ve Amerikan Patologlar Akademisi Protokolündeki Değişiklikler ve Güncellemeler
Kutanöz Malign Melanom 2017 TNM Evrelemesinde (8. Baskı) Yapılan Değişiklikler