Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 48 Makale Bulundu
Mikropapiller Karsinomda Patogenez, Histolojik ve Klinik Özellikler
PERİTONEAL KARSİNOMATOZİS İLE KARIŞAN NADİR BENİGN BİR ANTİTE: LEİOMYOMATOZİS PERİTONEALİS DİSSEMİNATA
VULVADA SELÜLER ANJİYOFİBROM
SKLEROZAN POLİKİSTİK ADENOZİS VE PAROTİSİN DİSGENETİK POLİKİSTİK HASTALIKLARI BİRLİKTELİĞİ, BİR OLGU SUNUMU.
PAROTİSTE NÖROENDOKRİN KARSİNOM VE KONDROSARKOM KOMPONENTLERİ İÇEREN NON-İNVAZİV MALİGN MİKST TÜMÖR: NADİR OLGU SUNUMU
PAROTİSTE ONKOSİTOMA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL NODÜLER ONKOSİTİK HİPERPLAZİ; OLGU SUNUMU
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS1 MUTASYONU TESPİT EDİLMESİNDE FISH VE İMMÜNOHİSTOKİMYANIN KIYASLANMASI
AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA ROS-1 GEN YENİDEN DÜZENLENMESİNİN FISH VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
İNFLAMATUAR MYOGLANDÜLER POLİP: NADİR LOKALİZASYONDA NADİR GÖRÜLEN POLİP
İNEN KOLONUN MEZENTERİK DEV KİSTİK LENFANJİOMU: OLGU SUNUMU
SPLENİK ANJİOSARKOM
NADİR BİR OLGU, JUVENİL KSANTOGRANULOM
PAPİLLER GLİONÖRONAL TÜMÖR (PGNT); OLGU SUNUSU
AXILLARY SCHWANNOMA: A RARE CASE
SİRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERİUM
METASTATİK PLEOMORFİK DERMAL SARKOM: BİR OLGU SUNUMU
PERIANAL BASAL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT
MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖRLERDE EEF-2K EKSPRESYONU
RENAL KORTİKAL KARSİNOMLARIN PATOGENEZİNDE MMR PROTEİN KAYIPLARININ ROLÜNÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI
LARİNKS YERLEŞİMLİ NADİR BİR LEZYON: LENFOEPİTELYAL KİST
Parotiste şaşırtan tümör: Schwannoma
Parotis Yerleşimli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Mezotelyal hücrelerde BAP1 ekspresyon kaybı malignite göstergesi olabilir mi?
Oral kavitede yerleşim gösteren schwannom olgularımız
Pleomorfik adenom benzeri sitomorfolojik bulgular gösteren intraparotidal schwannom
Parotis Bezi Yerleşimli Onkositoma: Olgu Sunumu
LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA SOX2 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
Parotis yerleşimli hemanjiom
Nadir Birliktelik; Senkron Hodgkin Lenfoma ve Mukoepidermoid Karsinom
Pankreasta solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu
Memenin nadir bir tümörü : myoepitelyal karsinom
Nadir bir olgu: Pilomatriks Karsinomu
Karaciğerde Rhabdoid tip Kolanjiokarsinom; nadir bir olgu
Memenin tübüler adenomu: Olgu sunumu
Onkositik lipoadenom; parotis bezinin nadir bir tümörü, olgu sunumu
Rutin endomiyokardiyal biyopsilerde immünohistokimyasal C4d ifadesinin önemi: tek merkezli bir çalışma
Submandibular tükürük bezinde yerleşim gösteren schwannom: Olgu sunumu
PROSTAT ADENOKARSİNOMLARINDA REAL-TİME PCR VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEM İLE NOTCH-1 EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI
Renal Hücreli Karsinomlarda PCR ve İmmünohistokimyasal Yöntem ile PD-L1 Ekspresyonunun Araştırılması
Parotisin primer küçük hücreli nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu
Larinks yerleşimli nadir bir lezyon: lenfoepitelyal kist
Parotisin nadir görülen bir lezyonu: nodüler onkositozis
Parotis bezinin karsinosarkomu: immünhistokimyasal bulgular ile olgu sunumu
Lynch Sendromu Taraması: Üçüncü Basamak Merkezin Multidisipliner Deneyimi
Endometrial stromal nodule with smooth muscle differentiation in postmenopausal woman: case report
Nadir lokalizasyona sahip Ekstraskeletal EWİNG sarkom-3 olguluk seriye bakış
Parotis Bezinde Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu Alt Tiplendirmesi; İkili Boyama Çare Değil!