Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 84 Makale Bulundu
Mikropapiller Karsinomda Patogenez, Histolojik ve Klinik Özellikler
İntrahepatik Safra Duktusundan Kaynaklanan İntraduktal Papiller Neoplazi: Olgu Sunumu
TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTLERİNDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE MALİGNİTE SIKLIĞI
PAROTİSTE ONKOSİTOMA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL NODÜLER ONKOSİTİK HİPERPLAZİ; OLGU SUNUMU
PULMONER PAPİLLER ADENOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
COMPARISON OF CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES IN INCIDENTAL AND NONINCIDENTAL PAPILLARY THYROID CARCINOMAS IN 308 PATIENTS.
THE EFFECTS OF FOCALITY/LATERALITY/TOTAL TUMOR DIAMETER/TUMOR NUMBER ON PROGNOSIS OF PAPILLARY THYROID CARCINOMAS
TALL CELL VARYANT PAPİLLER KARSİNOM İLİŞKİLİ İĞSİ HÜCRELİ, EPİTELOİD-SKUAMOİD ALANLAR İÇEREN ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU
ADRENAL ONKOSİTOM: OLGU SUNUMU
MEDULLER KARSİNOM İLE İKİ FARKLI VARYANTTA PAPİLLER MİKROKARSİNOM BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU: PARATİROİD VE TİROİD LİPOADENOMUNA EŞLİK EDEN MULTİFOKAL PAPİLLER KARSİNOM
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
NADİR BİR OLGU: TİROLİPOM OKKÜLT PAPİLLER KARSİNOM VE FOLLİKÜLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ
TİROİD PAPİLLER KARSİNOM ODAKLARI İÇEREN İĞSİ HÜCRELİ ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOM OLGUSU
14 YAŞINDAKİ HASTADA TALL CELL DİFERANSİYASYONLU PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
HASHİMOTO TİROİDİTİNDE MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU VE PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
WHARTİN BENZERİ PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
KISITLI ŞARTLARDAKİ PATOLOJİ LABORATUARINDA BİR ZORUNLU HİZMET ÇALIŞMASI: İNSİDENTAL PAPİLLER KARSİNOM OLGULARIMIZ
KEMİKTE PAPİLLER TİROİD KARSİNOM/ FOLİKÜLER VARYANT METASTAZI -OLGU SUNUMU
İNSİDENTAL DELPHİAN LENF NODUNA PAPİLLER KARSİNOM METASTAZI
İNVAZİV MİKROPAPİLLER MEME KARSİNOMUNA AİT KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ
MEMENİN MULTİSENTRİK SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
MİKROPAPİLLER KARSİNOM KOMPONENTİ İÇEREN MEMENİN İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOMU
NÖROENDOKRİN DİFERANSİYASYON GÖSTEREN SOLİD VARYANT İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOM
NADİR BİR VAKA: MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU
MEMENİN C-ERBB2 POZİTİF İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
ANJİOSARKOM TAKLİTÇİSİ PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ (MASSON TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU
PAPİLLER GLİONÖRONAL TÜMÖR (PGNT); OLGU SUNUSU
SELLAR BÖLGENİN İĞSİ HÜCRELİ ONKOSİTOMU: OLGU SUNUMU
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?
CHROMOPHOBE RENAL CELL CARCINOMA WITH SARCOMATOID DIFFERENTIATION CONTAINING OSTEOSARCOMA AND CHONDROSARCOMA
TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
TUBÜLOKİSTİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
MİKST GELİŞİM PATERNİ GÖSTEREN KROMOFOB RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA: OLGU SUNUMU
YENİ BİR ANTİTE: HEREDİTER LEİOMYOMATOZİS-İLİŞKİLİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM
CLEAR CELL TUBULOPAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA ; A CASE REPORT
BERRAK HÜCRELİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE PAPİLLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
PSÖDOROZET İÇEREN KÜÇÜK HÜCRELİ RENAL ONKOSİTOM: NADİR BİR OLGU
EŞ ZAMANLI BEYİN VE MESANE METASTAZI GÖSTEREN BERRAK HÜCRELİ TİPTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZİDE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
PANKREASIN İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİSİ: 25 OLGULUK SERİ
ADENOMYOM KAYNAKLI İNTRAKOLESİSTİK TÜBÜLOPAPİLLER NEOPLAZİ ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV ADENOKARSİNOM OLGUSU
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PANKREASIN SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
GLANS PENİSTE NADİR BİR LEZYON: MASSON HEMANJİOM
İNSİDENTAL SAPTANAN PAPİLLER FİBROELASTOM OLGUSU
RENAL KORTİKAL KARSİNOMLARIN PATOGENEZİNDE MMR PROTEİN KAYIPLARININ ROLÜNÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI
RENAL ONKOSİTOM VE KROMOFOB BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOMLARDA NÜKLEER İNKLÜZYON VE NÜKLEER YARIKLANMANIN ÖNEMİ
TİROİDİN FOLLİKÜLER LEZYONLARI VE KLASİK PTK'NIN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE NÜKLEER YAPI ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Granülom Yapıları
Kompleks Papiller Hiperplazili Endometrial Polip
Papiller tiroid karsinomunun kolumnar hücreli varyantı: Olgu sunumu
Çocukluk çağının nadir bir intrakranial malignitesi; Koroid Pleksus Karsinomu: Olgu sunumu
Parotis Bezi Yerleşimli Onkositoma: Olgu Sunumu
TİROİDİN PRİMER MARGİNAL ZON LENFOMASI VE WARTHİN BENZERİ VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ
Üçü Bir Arada: Skuamoz Hücreli Karsinom, Tiroid Papiller Karsinom Metastazı ve Castleman Hastalığı
Pankreasta solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu
Ensede Apokrin Papiller Kistadenoma
İntrakolesistik papiller-tubuler neoplazm ve foliküler kolesistit: Olgu sunumu
İzole klavikula metastazı yapan berrak hücreli renal hücreli karsinom
Karaciğerde nadir görülen bir olgu: müsinöz kistik neoplazi
AYNI BÖBREKTE İKİ FARKLI TÜMÖR: BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM & ANJİOMYOLİPOM
Lomber intrameduller yerleşimli miksopapiller ependimom
TİROİDDE FVPTK, İEFVPTK VE NIFTP'LERDE MORFOLOJİK VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
Nazal Kavite Yerleşimli Renal Hücreli Karsinom Metastazı
Tiroglossal kanal kisti içerisinde gelişen tiroid papiller mikrokarsinom: olgu sunumu
Tip I konjenital kistik adenomatoid malformasyon: intrakistik papiller proliferasyonlar gösteren varyantı
Renal Hücreli Karsinomlarda PCR ve İmmünohistokimyasal Yöntem ile PD-L1 Ekspresyonunun Araştırılması
Üç Olgu Eşliğinde Pankreasta Solid Psödopapiller Tümör
Multifokal böbrek tümörleri : 13 yıllık deneyimimiz
MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOM
İnvazyon Gösteren Enkapsüle Onkositik 'Tall Cell' Komponent İçeren Papiller Tiroid Karsinomu
Papiller tiroid karsinomunun ayak izleri: Psammom cisimleri
Pankreasın solid psödopapiller neoplazmı: 7 olgunun klinikopatolojik özellikleri
Papiller Tiroid Karsinomun nadir varyantı-kribriform morular varyant
Pankreasın nadir görülen tümörü: malign davranış sergileyen solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu
Midede nadir bir tümör: mikropapiller karsinom
Kolonun primer mikropapiller karsinomu
BERRAK HÜCRELİ PAPİLLER BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM : OLGU SUNUMU
ÜÇ FARKLI KOMPONENT İÇEREN MEME TÜMÖRÜ OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE MİKST MEME KARSİNOMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
ONU RUTİNDE HER GÜN GÖRÜYORUZ AMA BİZİ ŞAŞIRTMAYA HALA DEVAM EDİYOR: PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
Şeffaf hücreli renal hücreli karsinomda intratümöral granülomatöz reaksiyon: Olgu sunumu
Pigmente mikrokistik kromofob renal hücreli karsinom: Nadir bir alt tip
Agresif Papiller Digital Adenokarsinom, Nadir Görülen Bir Deri Eki Tümörü: Olgu Sunumu
Renal Hücreli Karsinomlarda Claudin 1,3,4,7 ve 8 Ekspresyonunun Tanısal ve Prognostik Önemi