Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 46 Makale Bulundu
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
ERKEK ÇOCUK OLARAK YETİŞTİRİLEN AMBİGUS GENİTALELİ HASTADA İNGUİNAL HERNİ İÇİNDE OVOTESTİS: OLGU SUNUMU
SPLENİK ANJİOSARKOM
BENİGN VASKÜLER PROLİFERASYON (DİFFÜZ ANJİOMATOZİS) :OLGU SUNUMU
PARSİYEL ORŞİEKTOMİ MATERYALİNDE MERKEZİMİZİN 16 YILLIK DENEYİMİ
NADİR BİR TÜMÖR: TESTİKÜLER ADRENAL REST TÜMÖRÜ
B-ALL TANILI HASTADA EŞ ZAMANLI TESTİS TUTULUMU VE MİKST GERM HÜCRELİ TÜMÖR VARLIĞI-OLGU SUNUMU
TESTİSTE EOZİNOFİLİK ANGİOLENFOİD HİPERPLAZİ (KİMURA HASTALIĞI) : OLGU SUNUMU
SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
TESTİS?TE EWİNG SARKOM: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
TESTİSİN UNDİFERANSİYE SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
TUNİKA VAJİNALİS TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI: NADİR BİR VAKA
TESTİSTE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
DALAĞIN LİTTORAL CELL ANJİOMU İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN KOLON ADENOKARSİNOMU: OLGU SUNUMU
LİTTORAL HÜCRELİ ANJİOM
SPLENİK EPİDERMOİD KİST; İKİ OLGU SUNUMU
NADİR BİR DALAK LEZYONU: EPİDERMOİD KİST
OVOTESTİKÜLER GELİŞİM BOZUKLUĞU; NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU?
SERUM AFP YÜKSEKLİĞİ GÖSTEREN TESTİSİN JÜVENİL GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖRÜ
NADİR BİR OLGU: TESTİS METASTAZI İLE PREZENTE OLAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU
İNDOLENT PRİMER SPLENİK LENFOMA TANISINDA KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ İLE KESİN ALT TİPLEME YAPILABİLİR Mİ?
Splenogonadal Füzyon; Skrotal Kitle
Dalakta Nadir Bir Lezyon: Epidermoid Kist
Erişkin Bir Hastada Testiküler Regresyon Sendromu/ Kaybolan Testis: Olgu Sunumu
Sclerosing Angiomatoid Nodular Transformation of the spleen ;a case report and review of the literature
TESTİKÜLER ADNEKS KAYNAKLI MİKZOİD FİBROSARKOM: ÇOK NADİR BİR OLGU
Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni
Dalağın Sklerozan Anjiomatoid Nodüler Transformasyonu Olgularında CTNNB1 Ekzon 3 Delesyonunun Tanımlanması
Olgu Sunumu: Splenogonadal Füzyon
Littoral Cell Angioma of the Spleen
Paratestiküler malign mezotelyoma
TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI
LİTTORAL HÜCRELİ ANJİYOM OLGU SUNUMU
DALAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR: ANJİOSARKOM
Retroperitoneal metastatik teratomda gelişen koroid pleksus papillomu
PARATESTİKÜLER YERLEŞiMLİ FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR OLGUSU
Testisin nadir bir Seks Kord-Stromal Tümörü: Granülosa Hücreli Tümör
Peutz-Jeghers Sendromunda bilateral testiküler intratubuler büyük hücreli hyalinize Sertoli hücreli neoplazi olgusu
Testiküler teratom içinde gelişen primitif nöroektodermal tümör (PNET)
Nadir Karın Ağrısı Nedeni: İntrapankreatik Aksesuar Dalak
Testiste sertoli hücreli tümör olgu sunumu
Dalakta kondrosarkom metastazı : olgu sunumu
Splenogonadal fusion: Intraoperative consultation rescuing pediatric patient from orchiectomy
Kliniğimizde Tanı Alan Testis Tümörlerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi